Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State
Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201402


Maandblad februari 2014

Ars Aequi februari 2014

Academische Contrareformatie?

R.J.B. Schutgens

Zijn (rechts)wetenschappers links? En gaan wetenschap en politieke overtuigingen wel samen? Roel Schutgens schrijft erover in deze column.

Opinie | Column
februari 2014
AA20140110

De provincie als geketende reus

Over de vorming van landsdelen en het sluiten van de huishouding

J.L.W. Broeksteeg

Post thumbnail Het kabinet Rutte-II heeft vergaande plannen met de provincie. Uit het regeerakkoord wordt duidelijk dat VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland willen samenvoegen tot de provincie Noordvleugel. Op de lange termijn (2025) wenkt, aldus deze partijen, het perspectief van vijf landsdelen. Dat is niet alles: het regeerakkoord gaat ook uit van ‘een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid’. Het sluiten van de provinciale huishouding betekent, kort weergegeven, een beperking van het aantal belangen dat de provincie mag behartigen. De provincie als reus dus, maar dan wel geketend. In dit artikel werkt Hansko Broeksteeg de plannen verder uit en gaat hij in op de juridische gevolgen van deze voorstellen.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2014
AA20140101

De roekeloze automobilist

T. Kooijmans

Hoge Raad 15 oktober 2013, nr. 12/00885, ECLI:NL:HR:2013:959 (De roekeloze automobilist)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2014
AA20140118

De Veteranenombudsman

Een luisterend oor voor veteranen die zich voor ons land hebben ingezet

A.F.M. Brenninkmeijer, M.H. van der Hoeven

Veteranen die in de knel raken met de overheid kunnen sinds 1 juli 2013 de Veteranenombudsman inschakelen. Deze bijdrage beschrijft de taken en bevoegdheden van de Veteranenombudsman. Welke problemen signaleert hij en hoe pakt hij deze op?

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2014
AA20140151

Demirkan t. Duitsland

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer 15 rechters) 24 september 2013, ECLI:EU:C:2013:583, zaak C-221/11 (Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2014
AA20140125

Een stapje dichter bij een geen-bezwaarsysteem?

De Wet op de orgaandonatie gewijzigd

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail Nederland kent een groot tekort aan donorganen. In de ogen van velen is de sterfte onder patiënten op de lange wachtlijsten voor orgaantransplantaties vermijdbaar, daar de tekorten vaak ook toegeschreven worden aan het beslissysteem van de Wet op de orgaandonatie (WOD). Met enige regelmaat wordt daarom een lans gebroken voor de invoering van een geen-bezwaarsysteem (na overlijden zijn mensen orgaandonor, tenzij zij daartegen bezwaar kenbaar hebben gemaakt), omdat men gelooft dat daarmee meer donororganen beschikbaar komen. Steevast is een fel maatschappelijk debat het gevolg. Tot op heden is er onvoldoende politieke steun voor een systeemwijziging. Men houdt vast aan het systeem van expliciete toestemming (na overlijden zijn mensen geen orgaandonor, tenzij zij van toestemming blijk hebben gegeven). Ondertussen wordt de WOD stilletjes beetje bij beetje verspijkerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2014
AA20140093

Evenementen in Stad aan Zee Rechtsvraag (343) bestuursrecht

Rechtsvraag (343) bestuursrecht

L.J.A. Damen

Stuur je antwoord op deze bestuursrechtelijke rechtsvraag in vóór 1 april 2014 en maak kans op € 50 en/of een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2014.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2014
AA20140155

Het slachtofferbeslag

C.B. van der Net

Op 1 januari 2014 is de Wet houdende aanpassing van onder andere het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het Wetboek van Strafvordering (Sv) in verband met de introductie van het zogenaamde slachtofferbeslag in werking getreden. In deze bijdrage wordt dit slachtofferbeslag nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2014
AA20140133

Lichte zeden en cultuur

E.H. Hondius

Wat hebben paaldanseressen en belastingrecht met elkaar te maken? Ewoud Hondius vertelt het ons.

Opinie | Column
februari 2014
AA20140100

Onveilig voedsel op de markt. Kwalificatie en actie

B.M.J. van der Meulen, H. Schebesta

Post thumbnail

Deze bijdrage systematiseert het voedselveiligheidsrecht. Het materiële voedselveiligheidsbegrip omvat specifieke criteria betreffende de aard en de conditie van een product, naast de algemene eis dat voedsel niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid. Formele voorschriften betreffen processen binnen en tussen bedrijven en maatregelen die moeten worden getroffen in geval van incidenten.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
februari 2014
AA20140136

Over appels en peren

F.S. Bakker, M. Neekilappillai

Het is wenselijk dat (semi-)publieke instellingen als scholen en ziekenhuizen verplicht kunnen worden tot het publiceren van prestatie-indicatoren. Deze prestatie-indicatoren moeten onderling vergelijkbaar zijn. Daarom moet ofwel de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in zoverre aangepast worden dat het opvragen van gecorrigeerde cijfers mogelijk is, ofwel moet op andere wijze een plicht ingevoerd worden voor deze instellingen tot publicatie van onderling vergelijkbare prestatie-indicatoren.

Opinie | Redactioneel
februari 2014
AA20140087

There have never been enough heroes to go around

Over onrechtmatige rechtspraak

F. Brandsma

Moeten rechters aansprakelijk zijn voor verkeerde vonnissen? Die vraag houdt de juridische gemoederen al sinds de Romeinen bezig. De standpunten lopen uiteen van absolute immuniteit van rechters voor hun uitspraken – de common law – tot normale aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad – België. Een rechtsvergelijkend overzicht op historische grondslag.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2014
AA20140111

Tineke Splinter-van Kan

F. Kartner, R. Kindt

Post thumbnail

Ars Aequi sprak met mr. Tineke Splinter-van Kan. Gedurende haar loopbaan heeft zij een veelvoud aan juridische functies bekleed; namelijk als advocaat, als juridisch medewerkster aan de Universiteit van Amsterdam en als docente aan de Vrije Universiteit. Van daaruit maakte zij de overstap naar de rechterlijke macht, waar zij haar werkzaamheden begon bij de Rechtbank Amsterdam. Daarna was zij raadsheer in het Hof Amsterdam, en sinds 2005 is zij raadsheer in de Hoge Raad. Wij spraken met haar over de achtergronden van haar carrièrekeuzes en de lessen die zij gedurende haar loopbaan heeft geleerd.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
februari 2014
AA20140088

Zorgplicht van scholen voor de kwaliteit van het onderwijs

B.M. Paijmans

Post thumbnail Op 17 mei 2013 promoveerde Brechtje Paijmans aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen. Promotor was prof.mr. I. Giesen. In deze bijdrage schrijft zij over haar onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2014
AA20140156

‘Het recht is intellectueel buiten­gewoon interessant, maar het gaat om de functie die het vervult in de samenleving’

Interview met prof.mr. P. van Schilfgaarde

M. Neekilappillai, E.F. Verheul

Post thumbnail Peter van Schilfgaarde is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. In 1969 verdedigde hij in Leiden zijn proefschrift over toerekening van rechtshandelingen. Een jaar later werd hij hoogleraar Handelsrecht in Groningen en in 1989 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht. Het professoraat in Utrecht combineerde hij met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Daarnaast was hij contacthoogleraar en annotator bij Ars Aequi van 1979 tot 1988 en sedertdien annotator bij de NJ. Bovendien geniet hij onder studenten grote bekendheid vanwege zijn gele ondernemingsrechtelijke handboek Van de BV en de NV. Genoeg redenen voor de redactie om prof.mr. Van Schilfgaarde te interviewen.

Perspectief | Interview
februari 2014
AA20140146

‘The problem of social cost’

O. Couwenberg

Post thumbnail In deze amuse deelt Oscar Couwenberg de magie van Ronald H. Coase, grondlegger van de rechtseconomie en een inspirerende wetenschapper voor velen. Deze bijdrage draait in het bijzonder om het artikel ‘The problem of social cost’, dat Coase in 1960 publiceerde.

Opinie | Amuse
februari 2014
AA20140090