Resultaat 541–552 van de 574 resultaten wordt getoond

Verenigingstuchtrecht en de rechter. Soeverein straffen in eigen kring?

K.A.M. van Vught

Post thumbnail Verenigingen kunnen hun tuchtrecht zelf regelen. Maar aan welke eisen moeten tuchtprocedures en -maatregelen ten minste voldoen? De rechter heeft de verenigingsautonomie te respecteren, maar moet ook de belangen van het getuchtigde lid waarborgen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2019
AA20190959

Vergoeding van personenschade en het EVRM

J.M. Beer

Vergoeding van personenschade en mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waakt over de kwaliteit van het schadevergoedingsrecht in de EVRM-verdragsstaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2006
AA20060259

Verhoogd opzet bij medeplegen?

Een rechtsvergelijkende analyse

M. Cupido

Post thumbnail

In het Nederlands recht bestaat onduidelijkheid over de opzeteisen van medeplegen voor delicten met een verhoogde opzetstandaard, zoals oogmerk. Moeten medeplegers zelf aan die hogere standaard voldoen, of volstaat dat zij voorwaardelijk opzet hebben op het verhoogde opzet van de pleger? In deze bijdrage wordt op basis van een rechtsvergelijkende analyse beargumenteerd dat het fair-labelling-beginsel vereist dat medeplegers (net als doen plegers en uitlokkers) de hoge opzeteisen van plegers delen, terwijl voor medeplichtigen een lagere voorwaardelijkopzetstandaard voldoende is.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2018
AA20180028

Verleden, heden en toekomst van het Europees contractenrecht

H.N. Schelhaas

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de harmonisatiebeweging van het Europees contractenrecht van de afgelopen decennia geanalyseerd, waarbij aandacht wordt besteed aan het Unierecht en niet-bindende regelgeving als de Principles of European Contract Law. In ieder geval zijn drie stadia te herkennen: waar in het begin nog werd gepleit voor een alomvattend Europees Burgerlijk Wetboek, werd later een stap terug gezet en werd gepoogd alleen grote delen van het contractenrecht te harmoniseren. Het huidige stadium is weer verder afgeschaald: vanuit een centrale thematiek – nu de interne digitale markt – wordt uniforme regelgeving ontworpen. Op basis van deze tendensen wordt nader ingegaan op de toekomst van de harmonisatieontwikkeling.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210573

Vernietiging van het milieu: een internationaal misdrijf?

N. Jägers

Post thumbnail

In het najaar van 2016 werd in Den Haag de multinational Monsanto in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. De roep om diegenen die zich schuldig maken aan ecocide strafrechtelijk aan te pakken klinkt steeds luider. In dit artikel zal worden besproken wat ecocide precies is en of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf toegevoegde waarde heeft.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2017
AA20170365

Vertolkers van vinyl. Nabuurrechtelijke aspecten van de dj-set

B. Schipper

In 1993 heeft onze wetgever, mede onder invloed van de internationale ontwikkelingen, ervoor gekozenom de juridische bescherming van de prestatie van de uitvoerende kunstenaar onder te brengen bij hetregime van de Wet op de Naburige Rechten (WNR). Die keuze is niet zonder enige kritiek ontvangendoor de rechtspraktijk. Deze kritiek lijkt inmiddels wat verstomd te zijn. In deze bijdrage zal ik aan dehand van het werk van dj’s een poging wagen deze discussie weer wat nieuw leven in te blazen. Het zijnimmers de dj’s die ons al jaren laten ‘horen’ dat de klemtoon toch meer bij ‘kunstenaar’ dan bij ‘uitvoerende’zou moeten komen te liggen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2002
AA20020227

Vervolg op: Rokers hebben er tabak van! Over schadeclaims tegen de tabaksindustrie in de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland

A.L.M. Keirse

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2000
AA20000424

Vervolging van Oorlogsmisdaden en Misdaden tegen de Mensheid: De Democratische Republiek Congo

P. van de Auweraert

Er bestaat vandaag de dag een duidelijke internationale consensus dat het bestrijden van de impuniteit voor de internationale misdaden van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden een integraal en noodzakelijk onderdeel vormt van elke geslaagde wederopbouw en verzoeningsinspanning in landen die zich in een zogenaamde postconflict situatie bevinden. Deze beknopte bijdrage zal kort ingaan op de toepassing van die internationale consensus op de Democratische Republiek Congo (DRC).

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2006
AA20060188

Vijftien jaar openstelling huwelijk

Naar een huwelijksrecht ongeacht gerichtheid en geslacht

C. Waaldijk

Post thumbnail

Non-discriminatie is historisch gezien een kern van het internationale recht om te huwen. In 2001 was Nederland het eerste land dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, maar het afstammingsrecht maakt nog steeds onderscheid tussen gelijk en verschillend geslacht. Dat kan anders. Het hele huwelijksrecht kan zelfs geslachtsneutraal.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2016
AA20160237

Vive la France

C.A.J.M. Kortmann

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. C.A.J.M. Kortmann gaat in op de invloed van het Franse bestuursrecht op zijn Nederlandse zuster.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010732

Voetbaltransfers onder vuur van de Europese Commissie en de FIFA?

M. Boetekees, T. van Straveren

In 1967 bedroeg het transferbedrag voor de overgang van Theo Laseroms van Sparta naar Pittsbourg Phantoms ƒ 210.000,–,in 1988 bedroeg het transferbedrag voor de overgang van Ruud Gullit van PSV naar A.C.Milan ƒ 17.000.000,–en in 2000 zou Ruud van Nistelrooy voor ƒ 60.000.000,–à ƒ 70.000.000,–van PSV naar Manchester United zijn overgegaan ware hij niet geblesseerd geraakt.De Europese Commissie onder leiding van Commissaris Monti wil aan deze enorm inflatoire handel een einde maken, maar vindt daarbij de FIFA en UEFA op haar weg. In dit artikel zal ingegaan worden op de discussie tussen de FIFA en UEFA enerzijds en de Europese Commissie anderzijds en de gevolgen daarvan voor het Nederlandse transfersysteem.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2001
AA20010224

Voorbij de trias politica

Over de constitutionele betekenis van ‘public interest litigation’

R.A.J. van Gestel, M.A. Loth

Post thumbnail Zoals de Urgenda-zaak laat zien, roept ‘public interest litigation’ al snel de vraag op of de rechter niet op de stoel van de wetgever gaat zitten, waardoor democratische waarborgen doorkruist zouden worden. Wij menen dat die stelling soms ook omgedraaid kan worden en dat algemeenbelangacties die beslecht worden door de rechter juist als een uitdrukking van democratische legitimatie gezien kunnen worden, zolang de rechter de beleidsvrijheid van de Staat voldoende respecteert en zijn normstellende optreden objectiveert en rechtvaardigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2019
AA20190647

Resultaat 541–552 van de 574 resultaten wordt getoond