Resultaat 517–528 van de 556 resultaten wordt getoond

Van eeuwigheid tot (n)amen duren

Eindelijk op weg naar een nieuw naamrecht?

G.R. de Groot, R.P.J. Ritsema

Post thumbnail Het naamrecht: veel bereik, doch weinig bemind. Hoewel iedereen met het naamrecht te maken krijgt, heeft de wetgever er weinig aandacht voor. Anders dan in de rest van het personen- en familierecht is hier nog sprake van een beperkte keuzevrijheid voor het individu en een ferm normerende overheid. Dit artikel poogt de belangrijkste pijnpunten aan te geven.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2022
AA20220036

Van Monisme naar Dualisme; 18 jaar later

R. van Boxtel

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren.Van Boxtel bespreekt zijn artikel in Ars Aequi over een dualistisch bestuursmodel op gemeentelijk niveau.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010739

Varkens en schadevergoeding: een drieluik

J.M. Smits

De Nederlandse varkenshouders zijn boos: zij worden getroffen door een recent aangenomen wet die hen een kwart van hun inkomen ontneemt. Daar staat tegenover dat met die wet het belang van het milieu zeer wordt gediend. Besproken wordt of de boeren schadevergoeding van de overheid kunnen eisen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1998
AA19980567

Vastzetten om het vastzitten

Evaluatie van het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

M. Haveman, L. van Lent

Post thumbnail Het wetsvoorstel dat in dit artikel wordt besproken, beoogt een nieuwe grond voor voorlopige hechtenis te introduceren in het Wetboek van Strafvordering. De voorgenomen toepassing van het snelrecht moet bij verdenking van specifieke misdrijven gepleegd tijdens evenementen en in het uitgaansleven grond worden voor de toepassing van voorlopige hechtenis. Het wetsvoorstel is juridisch niet houdbaar, aangezien het in strijd is met het Nederlandse wettelijke stelsel van voorlopige hechtenis en met artikel 5 EVRM. Zo wordt de rechter de bevoegdheid onthouden om een belangenafweging te maken voorafgaand aan zijn beslissing tot inbewaringstelling. Nu het enige doel van de voorgestelde grond voor voorlopige hechtenis lijkt te zijn om te zorgen dat een verdachte vastzit tot aan de snelrechtzitting, is het voorstel in strijd met de onschuldpresumptie.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120094

Veertig jaar hartstocht

H. van Maarseveen

Artikel van een oud-redacteur van Ars Aequi over 40 jaar het tijdschrift Ars Aequi en 40 jaar hartstocht voor het recht. Ook wordt er ingegaan op het al dan niet bestaande kritische gehalte van het tijdschrift en de rechtenstudent toen en nu.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1991
AA19910005

Verbeeld leed

Strafbaarstelling van het maken van beeldmateriaal van verkeersongevallen en van slachtoffers

C.P.M. Cleiren, J.M. ten Voorde

Post thumbnail In de zomer van 2018 bereikte de reguliere Nederlandse media het nieuws dat met mobiele telefoons beeldmateriaal wordt gemaakt van verkeersongevallen en meer in het bijzonder van slachtoffers daarvan. De media wisten te vertellen dat het filmen van slachtoffers van verkeersongevallen in Nederland, anders dan in Duitsland, niet strafbaar is gesteld. In deze bijdrage buigen Tineke Cleiren en Jeroen ten Voorde zich over de vraag of het strafbaar stellen van het fotograferen of filmen van slachtoffers van verkeersongevallen ook voor Nederland zou moeten worden overwogen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2019
AA20190433

Verboden voor Iraniërs!

Over de uitsluiting van Iraanse studenten van gevaarlijke studies en de verhouding tussen fundamentele rechten, de EU en de VN

A. Cuyvers

Nederland besloot in juli 2008 iedereen met de Iraanse nationaliteit de toegang tot bepaalde locaties te ontzeggen en uit te sluiten van negen ‘gevoelige’ studieonderdelen waarbij nucleaire kennis kan worden overgedragen. Een maatregel die natuurlijk een symfonie aan juridische en morele alarmbellen doet afgaan. Maar ook een maatregel die uitvoering gaf aan het ‘hogere’ VN- en EU-recht en het niet onbelangrijke doel had om te voorkomen dat het regime in Teheran ooit de beschikking zou krijgen over een bom. Enkele Iraanse studenten en wetenschappers vochten deze uitsluiting aan bij de Rechtbank Den Haag. De uitspraak van de rechtbank vormt het uitgangspunt van deze bijdrage, die verder ingaat op drie centrale vragen die deze zaak oproept.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2010
AA20100771

Verenigingstuchtrecht en de rechter. Soeverein straffen in eigen kring?

K.A.M. van Vught

Post thumbnail Verenigingen kunnen hun tuchtrecht zelf regelen. Maar aan welke eisen moeten tuchtprocedures en -maatregelen ten minste voldoen? De rechter heeft de verenigingsautonomie te respecteren, maar moet ook de belangen van het getuchtigde lid waarborgen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2019
AA20190959

Vergoeding van personenschade en het EVRM

J.M. Beer

Vergoeding van personenschade en mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waakt over de kwaliteit van het schadevergoedingsrecht in de EVRM-verdragsstaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2006
AA20060259

Verhoogd opzet bij medeplegen?

Een rechtsvergelijkende analyse

M. Cupido

Post thumbnail

In het Nederlands recht bestaat onduidelijkheid over de opzeteisen van medeplegen voor delicten met een verhoogde opzetstandaard, zoals oogmerk. Moeten medeplegers zelf aan die hogere standaard voldoen, of volstaat dat zij voorwaardelijk opzet hebben op het verhoogde opzet van de pleger? In deze bijdrage wordt op basis van een rechtsvergelijkende analyse beargumenteerd dat het fair-labelling-beginsel vereist dat medeplegers (net als doen plegers en uitlokkers) de hoge opzeteisen van plegers delen, terwijl voor medeplichtigen een lagere voorwaardelijkopzetstandaard voldoende is.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2018
AA20180028

Verleden, heden en toekomst van het Europees contractenrecht

H.N. Schelhaas

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de harmonisatiebeweging van het Europees contractenrecht van de afgelopen decennia geanalyseerd, waarbij aandacht wordt besteed aan het Unierecht en niet-bindende regelgeving als de Principles of European Contract Law. In ieder geval zijn drie stadia te herkennen: waar in het begin nog werd gepleit voor een alomvattend Europees Burgerlijk Wetboek, werd later een stap terug gezet en werd gepoogd alleen grote delen van het contractenrecht te harmoniseren. Het huidige stadium is weer verder afgeschaald: vanuit een centrale thematiek – nu de interne digitale markt – wordt uniforme regelgeving ontworpen. Op basis van deze tendensen wordt nader ingegaan op de toekomst van de harmonisatieontwikkeling.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210573

Vernietiging van het milieu: een internationaal misdrijf?

N. Jägers

Post thumbnail

In het najaar van 2016 werd in Den Haag de multinational Monsanto in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. De roep om diegenen die zich schuldig maken aan ecocide strafrechtelijk aan te pakken klinkt steeds luider. In dit artikel zal worden besproken wat ecocide precies is en of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf toegevoegde waarde heeft.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2017
AA20170365

Resultaat 517–528 van de 556 resultaten wordt getoond