Toont alle 10 resultaten

De Torresi-tragedie – of hoe vrij verkeer niet altijd tot een gewenst resultaat leidt

S.J.F.J. Claessens

Post thumbnail In deze aflevering van ‘Spraakmakende zaken’ behandelt Sjoerd Claessens de Torresi-zaak, over de wederzijdse erkenning van de beroepskwalificatie van advocaten.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
September 2021
AA20210788

De zaak HIJSM/Morré en de introductie van de gulden middenweg

A.L.M. Keirse

In 1916 wierp de Hoge Raad in HIJSM/Morré het keurslijf van alles of niets af en zette hij in het verbintenissenrecht de deur open voor proportionele benaderingen. De moderne rechtspraktijk maakt hiervan (on)dankbaar gebruik en kiest veelvuldig een middenweg tussen de tegengestelde standpunten van partijen, maar is vergeten dat het allemaal begon met deze zaak. Vandaar deze leading case in de schijnwerpers.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Juni 2021
AA20210524

Grootboom: sociale grondrechten en maatschappelijke doelen ten overstaan van de rechter

M. Adams

De Zuid-Afrikaanse Irene Grootboom, die met haar familie in een krot woonde terwijl ze al jaren op een wachtlijst voor gesubsidieerde huisvesting stond, spande een zaak aan tegen de overheid, omdat deze tekortschoot in haar constitutionele zorgplicht. In deze bijdrage legt Maurice Adams uit wat de zaak Grootboom ons leert.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Maart 2021
AA20210220

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist 12.143 zaken in één klap

L.R. Glas

Post thumbnail Ondanks het feit dat de uitspraak Burmych e.a. t. Oekraïne van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geen klassieke landmark-uitspraak is, is zij om een vijftal redenen uitzonderlijk. Deze redenen houden verband met de keuze van het Hof om vooral zo snel mogelijk van de klachten af te zijn. Die keuze heeft grote gevolgen voor duizenden Oekraïners.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Mei 2021
AA20210428

Het verhaal van de coffeeshop en de inherente afwijkingsplicht

A.M.L. Jansen

Post thumbnail Coffeeshops vormen een mèr a boire voor spannende rechtspraak, net als beleidsregels en de daaraan inherente afwijkingsbevoegdheid en afwijkingsplicht. Voeg deze ingrediënten samen en smullen maar. Of: hoe een coffeeshop helpt de inherente afwijkingsbevoegdheid en -plicht inzichtelijk te maken.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
April 2021
AA20210332

Hoe sportief wil je het hebben?

S.J.C. Hemels

Post thumbnail Zijn denksporten sport? In het arrest English Bridge Union heeft het Europese Hof van Justitie hierover een oordeel geveld. De auteur geeft een kritische beschouwing van dit arrest en bespreekt de gevolgen ervan voor Nederland.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Oktober 2021
AA20210884

Kwantummechanica in het goederenrecht

F.M.J. Verstijlen

Post thumbnail Het bepaaldheidsvereiste is een centrale waarde in het goederenrecht. Als iets wordt overgedragen, moet voldoende duidelijk zijn wát. Het vereiste is in de loop ter tijd uitgehold, maar nooit op een ongrijpbaardere manier dan in het halfvergeten Zuidgeest/Furness.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Januari 2021
AA20210004

Solidariteit en corona: lessen uit het verleden

L. van den Berge

Het algemeen belang vereist soms dat de overheid maatregelen neemt die sommigen met een onevenredig zware last opzadelen. Wie buitenproportioneel getroffen is, heeft soms recht op schadevergoeding, ook al is het overheidshandelen op zichzelf rechtmatig. Aldus luidt althans de strekking van een opmerkelijk arrest van het Hof van Friesland uit 1611. In de coronacrisis komt het goed van pas dat arrest nog eens zorgvuldig te bestuderen.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Februari 2021
AA20210108

Vergeet de Bijenkorf niet!

S.F. Sagel

Over de vraag of een bagateldelict, een ‘beetje stelen’, een dringende reden voor ontslag vormt, is veel geprocedeerd en werd in de rechtspraak lang verschillend gedacht. Rechtsonzekerheid was het gevolg. In een uitspraak uit 2012 heeft de Hoge Raad een duidelijk en streng signaal gegeven hoe tegen die problematiek moet worden aangekeken. De lagere rechtspraak heeft zich daar een aantal jaren naar gedragen, maar recent lijkt er weer een kentering gaande te zijn en treden er scheurtjes op in de muur van rechtszekerheid die de Hoge Raad optrok. De auteur bepleit dat de feitenrechter terughoudend moet zijn met het aannemen van uitzonderingen op de in 2012 geformuleerde jurisprudentiële regel.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
December 2021
AA20211060

Zonder schuld geen strafbaarheid

Het onvergetelijke Melk en water-arrest uit 1916

J. de Hullu

Post thumbnail

In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Spraakmakende zaken’ bespreekt Jaap de Hullu het arrest Melk en water uit 1916. Hij noemt het ‘Een kleine, wonderlijke zaak, nostalgische casus, bij rustige beschouwing steeds rijker aan juridische punten met één springend hoogtepunt.’

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
November 2021
AA20210972

Toont alle 10 resultaten