Toont alle 10 resultaten

De sharia als goddelijk ideaal voor een rechtvaardige samenleving

M.A. Muradin

Als de sharia duidt op de goddelijke blauwdruk voor een vreedzame en sociaal-rechtvaardige samenleving, dan laten de praktijken van de Taliban, Al-Qaeda of recentelijk de ISIS toch grotendeels het tegenbeeld van rechtvaardigheid zien. In deze bijdrage wordt ingegaan op het concept van rechtvaardigheid in de islam om de theoretische en praktische invulling van de sharia beter te kunnen doorgronden.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Mei 2018
AA20180356

Doe het goede, laat het kwade: natuurrecht bij Thomas van Aquino

A. Soeteman

Post thumbnail

Volgens Y.N. Harari is rechtvaardigheid (evenals het recht) een verzinsel. Dat heeft grote geesten niet belet erover na te denken wat de inhoud van rechtvaardigheid is. En het belet de redactie van Ars Aequi niet in de Blauwe pagina’s 2018 verschillende perspectieven van rechtvaardigheid aan de orde te stellen. In deze bijdrage gaat het over het natuurrechtelijk perspectief van Thomas van Aquino.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Maart 2018
AA20180188

G.A. Cohen’s Political Philosophy

N. Vrousalis

Post thumbnail In deze bijdrage op de Blauwe Pagina's schrijft Nicholas Vrousalis (in het Engels) over rechtvaardigheid in de ogen van G.A. Cohen, een van de grondleggers van wat ook wel "non-bullshit Marxism" wordt genoemd.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
November 2018
AA20180868

Het goddelijke recht in het oude Griekenland

A. Lardinois

Post thumbnail

Voor de oude Grieken bestond een sterk verband tussen de menselijke wet en het recht van de goden. Verschillende godinnen droegen speciale zorg voor en waren vernoemd naar juridische begrippen, zoals Themis (‘Gewoonte’), Diké (‘Gerechtigheid’) en Eunomia (‘Goede Wetgeving’). In dit artikel wordt uitgelegd hoe het goddelijke recht via deze godinnen doorwerkte in de menselijke wetgeving in het oude Griekenland.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Januari 2018
AA20180004

Hoe moreel gerechtvaardigd is het utilitarisme nog?

W.J. Veraart

Post thumbnail In deze bijdrage wordt Benthams utilitarisme als ethische theorie besproken en langs twee lijnen bekritiseerd. Het eerste kritiekpunt betreft de calculerende, instrumentele houding van de mens tegenover zijn natuurlijke omgeving, die binnen het utilitarisme wordt verondersteld. Het tweede kritiekpunt betreft de eveneens calculerende en instrumentele wijze waarop het utilitarisme de mens zelf benadert, waardoor de morele integriteit van de mens als verantwoordelijk persoon onder druk kan komen te staan.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
September 2018
AA20180676

Migranten, vluchtelingen en menselijke waardigheid

M. Düwell

Post thumbnail

Dit stuk bespreekt de ‘vluchtelingencrisis’ in het licht van het concept ‘menselijke waardigheid’ – het basisprincipe van het mensenrechtenregime. Mensen ‘verkrijgen’ waardigheid niet pas als ze op Europese grond zijn. Maar als dat zo is, hebben wij ook verdergaande verplichtingen jegens mensen buiten Europa die ons politieke handelen zouden moeten leiden.
 

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Juni 2018
AA20180444

Rawls’ theorie van rechtvaardigheid

C.W. Maris

Post thumbnail Rawls’ rechtvaardigheidstheorie geeft aan hoe we vreedzaam kunnen samenleven ondanks onze diepe levensbeschouwelijke meningsverschillen. De oplossing is wederzijdse verdraagzaamheid en gelijke individuele vrijheid. Staatsrechtelijk impliceert dit een neutrale democratische rechtsstaat die zich concentreert op het verdelen van goederen die iedereen nodig heeft, ongeacht zijn levensideaal: klassieke vrijheidsrechten, politieke participatierechten en sociaaleconomische rechten.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Oktober 2018
AA20180772

Recht, tragedie en het tekort van de zuivere rede

L. van den Berge

Post thumbnail

Elk individu dat met het recht te maken krijgt is uniek. Maar om orde te scheppen in een onoverzichtelijke werkelijkheid kan het recht niet anders dan een systeem uit de grond stampen dat berust op kunstmatige indelingen en algemene regels die ongelijke monniken tot op zekere hoogte gelijke kappen opzetten. Oftewel: het recht is als een tragische held die het nooit goed kan doen, aldus Lukas van den Berge in deze bijdrage in de reeks ‘Rechtvaardigheid’.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Februari 2018
AA20180100

Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid

P.C. Westerman

Post thumbnail

Wie op zoek gaat naar de rechtvaardigheid in de geschriften van Hugo de Groot, algemeen beschouwd als ‘de grondlegger’ van het internationale recht, schrikt zich in eerste instantie een hoedje. De Groot mag dan een universeel en eeuwig recht willen vestigen dat zelfs blijft gelden in tijden waar de wapenen de (burger)wetten het zwijgen op hebben gelegd, maar dat recht lijkt op het eerste gezicht nogal harteloos. Pauline Westerman plaatst de rechtvaardigheidsgedachte van Hugo de Groot in de juiste context.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
April 2018
AA20180276

Rechtvaardigheid in het boeddhisme: de wet van karma

A. van der Braak

Post thumbnail Westerse visies op rechtvaardigheid gaan vaak uit van transcendente universele principes die de grondslag vormen voor normen en waarden. Rechtvaardigheid in het boeddhisme is echter niet gebaseerd op een transcendent principe, maar op de immanente wetmatigheid van karma en wedergeboorte: wezens worden herboren aan de hand van de aard en kwaliteit van hun handelingen.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
December 2018
AA20180980

Toont alle 10 resultaten