Raad en daad

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond

‘De Hoge Raad is natuurlijk netter dan net, keuriger dan keurig’

Interview met Marc Ynzonides

C.A. Oudshoorn, C. Rijckenberg

In dit interview met de cassatieadvocaat mr. Marc Ynzonides komt naar voren wat de drijfveren voor de geïnterviewde zijn, wat diens werkzaamheden precies zijn en wat de problemen bij cassaties zijn.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050464

Constitutionele rechtsvorming in Europees perspectief

Annotatie

E.M.H. Hirsch Ballin

In de annotatie bij een tweetal arresten (HR 2 november 2004, NJ 2005, 80 en HR 19 december 2003, BIE 2004, 59) komt aan de orde hoe het EG-recht in Nederland werkt.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050500

De Hoge Raad en zelfregulering in het privaatrecht. Het arrest ‘Baby Kelly’ als voorbeeld van hoe het ook anders kan

K. Dijkhoff, W.M.T. Keukens, S. Reynaers

In dit artikel wordt gepleit voor een meer proactieve houding van de Hoge Raad. Het toenemend belang van zelfregulering in het privaatrecht staat hierbij centraal en wordt aan de hand van het recentelijk gewezen Baby Kelly-arrest nader uitgewerkt. Door middel van een alternatieve aanpak wordt getracht een aanzet te geven tot een verdere herbezinning van de taak en rol van de Hoge Raad bij het aansturen op een betere aansluiting van het recht op het maatschappelijk veld.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2006
AA20060009

Forumbank (1955) Revisited. Verschuivende machtsverhoudingen binnen een beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 21 januari 1955, nr. x319, ECLI:NL:HR:1955:AG2033 (Forumbank) In deze annotatie wordt het bekende Forumbank-arrest besproken dat de verhouding tussen bestuur en aandeelhouders bij een vennootschap vastlegt. Er volgt een bespreking van de verhouding tussen bestuur en aandeelouders sinds het Forumbank-arrest van 1955.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Raad en daad
juli 2006
AA20060522

Harmonisatiewet

Annotatie

C.A.J.M. Kortmann

In deze beknopte noot van Prof. C.A.J.M. Kortmann wordt het bekende Harmonisatiewet-arrest besproken waarbij toetsing van de wet in formele zin aan het Statuut en de algemene rechtsbeginselen wordt uitgesloten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
november 2005
AA20050952

Het civiele parket bij de Hoge Raad. Het juiste midden?

C.H. Sieburgh

In deze bijdrage in de serie Rode draad wordt ingegaan op de belangrijke rol die het civiele parket bij de Hoge Raad vervult voor de cassatierechtspraak en de rechtsvorming.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
november 2005
AA20050906

Het Zwolsman-arrest vanuit rechtsvormend perspectief: de opkomst van de moreel-ethische dimensie van de (niet-)ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging wegens onbehoorlijk overheidsoptreden

Rode Draad

G.G.J. Knoops

Hoge Raad 19 december 1995, nr. 101.269, ECLI:NL:HR:1995:ZD0328 (Zwolsman) In het bekende Zwolsman-arrest doet de Hoge Raad uit de doeken voor welke onderzoekshandelingen van het OM een wettelijke grondslag vereist is, wanneer er inbreuk wordt gemaakt op het privacy-recht, sancties bij onbehoorlijk optreden en de rechterlijke controle. Knoops legt uit hoe er in dit arrest sprake is van rechtsvorming in het strafrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Raad en daad
mei 2005
AA20050386

Hyster Karry Krane

Annotatie

Ch.E.F.M. Gielen

Het standaardarrest van de Hoge Raad op het gebied van slaafse navolging van producten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2005
AA20050857

Informatie als rechtvaardigende factor voor rechtsvorming: de amicus curiae

M. Köhne

De Hoge Raad als rechtsvormende instantie, dit artikel bespreekt de informatie voorziening die de Hoge Raad hiervoor gebruikt en behandelt ook de gang van zaken in andere landen. Onder andere komt de zogenaamde 'Amicus Curiae'oftwel de vriend van het gerecht aan bod.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
april 2006
AA20060252

Inleiding Rode draad ‘Raad en Daad’

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, C.A. Oudshoorn, C. Rijckenberg

Dit artikel geeft een beeld van de mogelijkheden van de Hoge Raad om aan rechtsvorming te doen, daar waar de overheid leemtes laat is het aan de rechter, met name de Hoge Raad, om deze te vullen.

Overig | Rode draad | Raad en daad
april 2005
AA20050222

Mulder q.q.-CLBN (Connection) tien jaren later

Annotatie

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 17 februari 1995, nr. 15743, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, NJ 1996, 471; Ars Aequi 1995, p. 604-611 (AA19950604(Mulder/CLBN) Inning van verpande vorderingen door pandgever/curator.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
september 2005
AA20050744

Over het tellen van neuzen en andere Haagse (on)wetmatigheden. Interview met mr. Ernst J. Numann, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Dit interview vormt het slot van een drieluik. Eerder zijn in de serie Raad en Daad: Over rechtsvorming door de Hoge Raad aan het woord geweest mr. Marc Ynzonides, cassatieadvocaat, en prof.mr. Robert Mok, oudadvocaat- generaal bij de Hoge Raad. Nu is het de beurt aan mr. Ernst Numann, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. In de Rode Draad is de Hoge Raad de afgelopen maanden steeds het onderwerp van discussie geweest, en af en toe ook het lijdend voorwerp. Er is kritiek op, maar ook lof geuit over de Hoge Raad. Auteurs hebben voorstellen tot verbetering gedaan, en er is zelfs een voorstel tot afschaffing van de civiele kamer de revue gepasseerd. Maar hoe denkt men binnen de Hoge Raad eigenlijk over de in de Rode Draad aangesneden onderwerpen? In een openhartig gesprek geeft Ernst Numann, ervaren raadsheer bij de Hoge Raad, een kijkje binnen de muren van de Hoge Raad en uiteraard laat hij daarbij vanuit zijn persoonlijke opvattingen de taken, de plaats en de toekomst van de Hoge Raad niet onbesproken.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Interview
juli 2006
AA20060512

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond