Resultaat 37–48 van de 173 resultaten wordt getoond

De faillissementspauliana: revisie van een relict

G. van Dijck

Uit de literatuur kan worden opgemaakt dat de faillissementspauliana niet altijd een goed onderscheid maakt tussen wat geoorloofd is en wat ongeoorloofd. Hierdoor rijst de vraag of de bestaande faillissementspauliana adequaat is. Het onderzoek brengt in kaart welke bezwaren zich in de literatuur hebben geopenbaard en, aan de hand van empirisch onderzoek, welke problemen zich in de praktijk volgens curatoren voordoen. Verder richt het onderzoek zich op de relatie tussen de gevonden knelpunten en belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse vermogensrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2007
AA20070164

De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde

A.H. Scheltema

Het leerstuk van de voorwaarde wordt vaak als een lastig onderdeel van het burgerlijke recht beschouwd. Desondanks heeft de wetgever dit leerstuk in 1992 nog eens extra gecompliceerd door de terugwerkende kracht af te schaffen. Dit was een ongelukkige keuze, hetgeen duidelijk naar voren komt bij de (goederenrechtelijke werking van de) ontbindende voorwaarde, maar ook bij (die van) de opschortende voorwaarde. Een beschrijving van zowel het huidige als het oude Nederlandse stelsel, mede in een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief, maakt één en ander aanschouwelijk.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2004
AA20040671

De herdefiniëring van het Koninkrijk

A.G. Croes

Eind 2004 hebben de drie rijksdelen 50 jaar Statuut gevierd danwel herdacht. De Koninkrijksbanden‘knellen’. Toch is besloten gezamenlijk voort te gaan. In zijn proefschrift ‘De Herdefiniëringvan het Koninkrijk’ plaatst Mito Croes de Koninkrijksrelaties in een groter EU- en Caribisch-kader en draagt hij ideeën aan hoe het Koninkrijk om te vormen tot een toekomstgericht strategisch partnerschap.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2006
AA20060664

De lijdelijkheid van de benadeelde beperkt

A.L.M. Keirse

Is een benadeelde verplicht maatregelen te treffen ter beperking van de schade, die hij in beginsel op de veroorzaker van de schade kan verhalen? Mocht dat zo zijn, hoe groot moeten die maatrelen dan zijn? Deze en andere vragen of de eigen verantwoordelijkheid van een benadeelde worden behandeld.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2004
AA20040299

De onrechtmatige overheidsdaad een bijzonder leerstuk

L. di Bella

Post thumbnail

Ook de overheid kan aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad. Gelden bij overheidsaansprakelijkheid dezelfde voorwaarden als bij aansprakelijkheid van private partijen? Een onderzoek naar de bijzondere positie van de overheid in het aansprakelijkheidsrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Oktober 2014
AA20140782

De ontbinding wegens wanprestatie aan banden gelegd

T. Hartlief

In dit artikel wordt het proefschrift van mr. T. Hartlief door hemzelf besproken. Het proefschrift heeft als onderwerp 'de ontbinding wegens wanprestatie'. Hartlief bepleit in zijn proefschrift een wijziging van de ontbindingsregeling.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Oktober 1994
AA19940697

De onverjaarbaarheid van internationale misdrijven

R.A. Kok

Dit proefschrift behandelt het al dan niet onverjaarbaar zijn van de ernstigste internationale misdrijven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juli 2007
AA20070615

De plaats van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek

E.F. Verheul

Waarom staan tussen de bepalingen over levering van roerende zaken (art. 3:90 BW) en de levering van rechten aan toonder (art. 3:93 BW) ineens twee artikelen die betrekking hebben op het eigendomsvoorbehoud (art. 3:91-3:92 BW)? In deze bijdrage wordt aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen de plaats van het eigendomsvoorbehoud in het systeem van het vermogensrecht besproken.
 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2018
AA20180552

De positie van openbare registers in het privacyrecht

A. Berlee

Op verschillende plaatsen in het Burgerlijk Wetboek wordt gesproken over ‘de openbare registers’ zonder dat duidelijk is wat de definitie daarvan is. Duidelijkheid hierover is van belang omdat deze registers, die veelal vol staan met persoonsgegevens, lange tijd volledig waren uitgezonderd van het gegevensbeschermingsrecht, immers ze waren ‘openbaar’. Waarom was dat zo, en is dat anders onder de AVG? In deze bijdrage wordt aan de hand van een zoektocht naar een (eenduidige) definitie van het begrip ‘openbare registers’ in het Burgerlijk Wetboek en het gegevensbeschermingsrecht de positie van deze registers in het privacyrecht besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2018
AA20180954

De rechtsbasis van besluiten van de Europese Unie

R.H. van Ooik

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2000
AA20000496

De redelijkheid en billijkheid in het Europese privaatrecht

M.W. Hesselink

De redactie van Ars Aequi heeft mij gevraagd iets te vertellen over mijn dissertatie. Ik zal dit doen door uiteen te zetten hoe mijn promotie-onderzoek verlopen is en hoe ik tot mijn conclusies ben gekomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 1999
AA19990687

De relativiteit van wettelijke normen

P.W. den Hollander

Post thumbnail

Sinds het Duwbak Linda- arrest is er veel te doen over de rechtspraak over de relativiteit van wettelijke normen in de zin van artikel 6:163 BW. Hoe zou de rechter de relativiteit van zo'n norm moeten vaststellen? Waarover hebben we het dan eigenlijk? En hebben we het relativiteitsvereiste echt nodig? Deze en andere vragen bespreekt de auteur in zijn proefschrift, dat hij in deze bijdrage op hoofdlijnen bespreekt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2016
AA20160990

Resultaat 37–48 van de 173 resultaten wordt getoond