Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheid voor milieuschade

Th.G. Drupsteen

Artikel behorend bij de rode draad 'milieurecht' waarin de aansprakelijkheidsvraag centraal staat. Op de aansprakelijkheidsvraag in het milieurecht zijn geen aparte regels van toepassing. Het commune aansprakelijkheidsrecht uit het BW geldt. In dit artikel wordt ingegaan welke bijzondere afwegingen daarbij gelden. Er wordt ingegaan op functies van het privaatrecht voor aansprakelijkheidskwesties in het milieurecht en er wordt ingegaan op recente ontwikkelingen zoals de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Er wordt uitgebreid in gegaan op het destijds aangeduide NBW en ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook wordt contractuele aansprakelijkheid besproken.

Overig | Rode draad | Milieurecht
mei 1990
AA19900275

Aansprakelijkheid voor milieuschade: een reactie

G. Betlem, E.A. Messer

Reactie op een artikel dat eerder in de reeks van de Rode draad over 'milieurecht' verscheen en waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens milieuschade aan de orde komt. In deze reactie enige nuanceringen en aanvullingen op het eerdere artikel.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900519

Benckiser-arrest

Rode draad

J.M. van Dunné

Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13475, ECLI:NL:HR:1989:AC3549 (Benckiser/Staat) Bespreking van het Benckiser-arrest in het licht van de rode draad 'Milieurecht'. In dit kader staat de aansprakelijkheid voor milieuschade centraal waarbij met name de relativiteitsleer speelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Milieurecht
juli 1990
AA19900469

De Staat/Van Amersfoort

Rode draad

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 9 februari 1990, nr. 14130, ECLI:NL:HR:1990:AC0747 (Staat/Van Amersfoort) In deze noot wordt ingegaan op een uitspraak van de Hoge Raad waarbij er in het geding was wat de reikwijdte van art. 21 Interimwet Bodemsanering was, welke wet het kostenverhaal bij bodemsanering op de vervuiler regelt. Daarbij komt de verhouding met het aansprakelijkheidsrecht aan de orde. In de noot wordt de totstandkomingsgeschiedenis van art. 21 Interimwet Bodemsanering besproken en komt de reikwijdte ervan aan de orde. Daarbij wordt tevens ingegaan op de verhouding met de civielrechtelijke onrechtmatige daadsactie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Milieurecht
november 1990
AA19900871

De WABM en de WVO: koudwatervrees voor verdere integratie

Q. de Gooijer

Vergunningen zijn een belangrijk instrument om het milieurecht te handhaven. De handhaving wordt echter bemoeilijkt doordat er vele verschillende milieuvergunningen naast elkaar bestaan. Het afgeven van die vergunningen geschiedt door verschillende overheden, waartussen de samenwerking niet altijd optimaal is. De handhaving zou verbeterd kunnen worden door al deze vergunningen in een vergunning samen te voegen en de uitvoering bij één uitvoeringsorgaan te leggen. Ook het aanvragen van zo een vergunning zou dan sneller en eenvoudiger kunnen. Het integreren van bestaande vergunningsstelsels blijkt echter een moeilijke operatie, in het bijzonder wanneer het vergunningen uit twee verschillende beleidsterreinen betreft. In dit artikel wordt ingegaan op de integratie van een watervergunning en een milieuvergunning.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900511

Ernstige milieudelicten in het Wetboek van Strafrecht

F.D. van Asbeck

In dit artikel behorend bij de rode draad 'milieurecht' wordt ingegaan op de wetgeving waarmee bewerkstelligd wordt dat er

Annotaties en wetgeving | Wetgeving | Overig | Rode draad | Milieurecht
maart 1990
AA19900170

Inspraak en rechtbescherming in het milieurecht

L.J.A. Damen, R. Uylenburg

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Milieurecht' wordt ingegaan op de insraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Het doel van het artikel is een inzicht te geven in de onoverzichtelijk in elkaar stekende wijzen van inspraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Er wordt in het artikel ingegaan op inspraak en beroep bij milieuvergunningen. Vervolgens wordt er een casus gegeven op het gebied van de milieuvergunning en worden daar later nog varianten op aangebracht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
april 1990
AA19900205

Nawoord op bovenstaande reactie

Th.G. Drupsteen

De oorspronkelijk auteur geeft een nawoord op een reactie over een artikel met als onderwerp aansprakelijkheid voor milieuschade in de Rode draad 'milieurecht'.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900523

Ons milieuplan is ambitieus, maar de toestand van ons milieu rechtvaardigt dat ook!

Interview met minister J.G.M. Alders

R. Glas, K. Vos

Johannes Gerardus Maria Alders werd op 17 december 1952 te Nijmegen geboren. Na twee jaar lyceum bezocht hij de lagere detailhandelsschool. Van 1975 tot 1982 was Hans Alders ambtelijk secretaris van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Nijmegen en hij was van 1978 tot 1982 tevens voorzitter van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland. In 1982 werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij werd op 7 november 1989 benoemd tot minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het derde Kabinet-Lubbers. In het kader van de Rode draad 'Milieurecht' een interview. Naar voren komen onder meer hoe het milieuvraagstuk in een parlementaire democratie adequaat aangepakt kan worden, deregulering en decentralisatie, de verhouding tussen de integrale milieuvergunning (IMV) en de vergunning op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). Daarnaast komt de in ontwikkeling zijnde Awb ter sprake, evenals kostenverhaal op vervuilers en een mogelijk milieuwaarborgfonds. Ten slotte komen financiële instrumenten als verhandelbare emissierechten en Europese milieurichtlijnen ter sprake.

Overig | Rode draad | Milieurecht | Verdieping | Interview
december 1990
AA19900938

Our Common Future; het rapport van de World Commission on Environment and Development

E. Florijn

In het rapport van de Commissie Brundtland, 'Our Common Future', wordt gezocht naar de oorzaken van en de oplossing voor de huidige milieucrisis. In het rapport wordt een relatie gelegd tussen milieu en economische problemen. In dit 'Witte Stuk' wordt een indruk gegeven van de werkwijze en de resultaten van de Commissie Brundtland. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de aanbevelingen die in 'Our Common Futere' zijn neergelegd, door de Nederlandse regering onderschreven worden en/ of een rol spelen.

Overig | Rode draad | Milieurecht
februari 1990
AA19900086

Rechtsvraag (196) Europees milieurecht

Rode draad

J.H. Jans

Rechtsvraag behorende bij de rode draad 'milieurecht' waarbij ingegaan wordt op de Europese aspecten van het milieurecht. De vraag wordt gesteld in hoeverre de Nederlandse overheid nog kan ingrijpen bij afvalstoffenverwerking en -vervoer.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Milieurecht
juni 1990
AA19900404

Rechtsvraag (196) Europees milieurecht

J.H. Jans

Beantwoording van de rechtsvraag op het gebied van het Europees milieurecht. Het gaat om de vraag wanneer de export van gevaarlijke afvalstoffen uit Nederland kan worden tegengehouden. Het Nederlands beleid ter zake berust op de gedachte dat elke staat verantwoordelijk is voor zijn eigen afval en dat op grond daarvan de export niet wordt toegestaan wanneer in Nederland zelf nog verwijderings- of verwerkingsmogelijkheden voorhanden zijn. Het gaat hier om het zogeheten beginsel van voorkeur voor binnenlandse afvalverwerking. De VzAG achtte dit beleid op gespannen voet staan met het terzake geldende Europese recht.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Milieurecht
november 1990
AA19900878

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond