Resultaat 37–48 van de 121 resultaten wordt getoond

Deelplegen

N.J.M. Kwakman

Post thumbnail

De wetgever legt wet- en regelgeving vast, waardoor de burger weet wat hij kan verwachten, maar er moet binnen die regels ook genoeg ruimte zijn voor de rechter om flexibel met het recht om te gaan. Als de wetten en regels achterhaald blijken te zijn moet de rechter soms de grenzen van die ruimte overschrijden. De wetgever moet dan ingrijpen. N.J.M. Kwakman geeft hier twee voorbeelden van.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Maart 2010
AA20100148

Denazificatie van het Duitse moordartikel?

D. Roef

Post thumbnail
De meeste Europese landen hebben allemaal één ding gemeen: voor de kwalificatie van moord wordt niet gekeken naar het motief van de dader. Behalve in Duitsland.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
April 2016
AA20160232

Dieren zijn geen zaken

R.L. de Graaff

Post thumbnail
Tot 1 januari 2013 waren dieren zaken. Met de inwerkingtreding van artikel 3:2a BW op voornoemde datum kwam daaraan een einde en kreeg het dier een ‘eigen positie’ in de wet. Wel verklaart artikel 3:2a lid 2 BW de bepalingen met betrekking tot zaken in beginsel op dieren van toepassing.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
September 2017
AA20170668

Digitaal identiteitsmanagement

M. van der Linden

Post thumbnail

We hebben bijna allemaal wel eens ’s nachts dronken over straat gezwalkt, of gaan dat nog doen. Een enkeling heeft dan de pech tegen iemand aan te lopen die daar een leuk filmpje van maakt en dat op internet zet. Daar kun je dan enorm veel last van hebben, bijvoorbeeld als je gaat solliciteren. En het wordt nog erger als je een juridische procedure start. Dat levert alleen maar meer publiciteit op, en jouw zaak wordt dan ook nog eens als voorbeeld gebruikt, zoals in dit stukje. Als voorbeeld van hoe het niet moet, wel te verstaan. Maar hoe moet het dan wel?

Blauwe pagina's | Recht en Media
September 2011
AA20110606

Doe het goede, laat het kwade: natuurrecht bij Thomas van Aquino

A. Soeteman

Post thumbnail
Volgens Y.N. Harari is rechtvaardigheid (evenals het recht) een verzinsel. Dat heeft grote geesten niet belet erover na te denken wat de inhoud van rechtvaardigheid is. En het belet de redactie van Ars Aequi niet in de Blauwe pagina’s 2018 verschillende perspectieven van rechtvaardigheid aan de orde te stellen. In deze bijdrage gaat het over het natuurrechtelijk perspectief van Thomas van Aquino.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Maart 2018
AA20180188

Draagmoederschap en IPR

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail

De laatste bijdrage in de reeks Onderbelicht gaat over (internationaal) draagmoederschap. Er rijzen vele ethische, medische, fysische, psychologische en juridische vragen als een vrouw een kind baart met de bedoeling het kind af te staan aan wensouders met wie het kind al dan niet genetisch verwant is. Katharina Boele-Woelki belicht enkele van de problemen die kunnen ontstaan.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
December 2012
AA20120898

Een essentiële schakelbepaling in het materiële strafrecht

J.P. Cnossen

Post thumbnail
Deze bijdrage in de reeks 'Ode aan de schakelbepalingen' gaat over een essentiële schakelbepaling in het materiële strafrecht, artikel 91 Sr.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
Maart 2017
AA20170172

Een persoonlijk recht op informatie in de Wob?

W. Konijnenbelt

Post thumbnail

De Wob geeft geen mogelijkheid tot het verstrekken van informatie alleen aan de verzoeker, vanwege diens persoonlijke belang daarbij. Sterker: er is geen algemene wettelijke regeling die daarin voorziet. Er zijn wel enkele bijzondere wetten, die een beperkt recht op toegang tot sommige soorten overheidsinformatie geven aan belanghebbenden. Voorgesteld is om na artikel 11 een bepaling in te voegen die het mogelijk maakt om informatie die niet openbaar kan worden gemaakt onder de bestaande bepalingen, wel te verstrekken ‘aan degene die kan aantonen bij verstrekking een zwaarwegend belang te hebben’; voor de betrokkene zou dan wel een geheimhoudingsplicht gelden. De wetgever heeft tot op heden echter geen sjoege gegeven. Een dat betekent dat verzoekers die dringend belang hebben bij bepaalde informatie en aan wie die informatie eigenlijk ook best zou kunnen worden verschaft gezien de belangen in kwestie, veelal in de kou blijven staan. Dat dit spoedig moge veranderen!

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
November 2010
AA20100766

Een raad van commissarissen naast een one tier board: wenselijk recht of een vijfde wiel aan de wagen?

N. Kreileman

Nederlandse vennootschappen kunnen kiezen voor een monistische of een dualistische bestuursstructuur. Is gekozen voor een monistische bestuursstructuur, dan kan daarnaast niet ook nog een raad van commissarissen worden ingesteld. Vennootschappen naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kunnen de monistische en dualistische bestuursstructuur daarentegen wel combineren. In deze bijdrage onderzoek ik of we een voorbeeld moeten nemen aan Curaçao en Sint Maarten en het verbod van artikel 2:140/250 lid 1 BW moeten schrappen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
November 2019
AA20190828

Een recht op vergeten. Vergeet het maar?

J.E.J. Prins

Post thumbnail

Burgers worden in een digitale wereld veel sterker het product van hun verleden dan ze in het papieren tijdperk waren. ‘Eens een zuipschuit, altijd een zuipschuit’ krijgt digitale eeuwigheidswaarde. Als de opmars van nieuwe media iets duidelijk maakt, is het dat vergeten niet meer vanzelf gaat. Bovendien, telkens weer lijken allerhande gebeurtenissen de informatiehonger van bedrijven en overheden te voeden: bewaren en onthouden wordt langzamerhand een belang op zichzelf. Toch wordt recentelijk ook een expliciet wettelijk te verankeren ‘recht op vergeten’ bepleit. Zal dat soelaas bieden?

Blauwe pagina's | Recht en Media
November 2011
AA20110774

Een samenleving zonder vertrouwen: een bedreiging voor ons notariaat? Over de zin van notariaatsgeschiedenis

C.M. Cappon

Post thumbnail

In deze aflevering van ‘Onderbelicht’ wijst Kees Cappon op de noodzaak voor notariële studenten van een goede kennis van de geschiedenis van het notariaat en dan met name de essentie van het Latijnse notariaat. Deze kennis is onder andere onmisbaar in maatschappelijk discussies over de inrichting van de juridische dienstverlening.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
Oktober 2012
AA20120698

Eigendom van bijenzwermen

E.F. Verheul

Post thumbnail
Dit jaar wordt in de rubriek 'Bijzondere bepalingen' aandacht besteed aan binnen- en buitenlandse ‘bijzondere’ wetsbepalingen. Dit is de eerste aflevering. Wanneer men door het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bladert, treft men op den duur in het derde boek, dat gaat over het zakenrecht, maar liefst vier bepalingen aan die de eigendom van bijenzwermen regelen (§ 961-964 BGB). Op het eerste gezicht lijkt dat nogal overdreven, vooral wanneer men bedenkt dat aan de eigendom van dieren in het algemeen slechts één bepaling is gewijd (§ 960 BGB). In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de oorsprong van de zogenoemde ‘Bienenidylle’ in het Duitse BGB.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
Januari 2016
AA20160004

Resultaat 37–48 van de 121 resultaten wordt getoond