Resultaat 13–24 van de 121 resultaten wordt getoond

Bijzonder recht: het ius promovendi

E. Koops

Post thumbnail
Van oudsher mogen alleen hoogleraren optreden als promotor. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dat te veranderen. Maar wat is het promotierecht precies, en waar komt het vandaan? In deze bijdrage wordt de temperatuur genomen van de graad van doctor in de rechten.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
November 2016
AA20160804

Bologna: alma mater studiorum

J.C.T.F. Lokin

Post thumbnail
In Bologna ontstond bijna een millenium geleden de eerste juridische universiteit van Europa. De nog immer mysterieuze Irnerius en de latere hoogleraar Accursius hebben de universiteit van Bologna de roem gegeven die zij nog steeds draagt.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
November 2015
AA20150856

Buffy en de democratisering van de Grundnorm

B.M.J. van Klink

Post thumbnail

In dit artikel analyseert de schrijver op een amusabele wijze de televisieserie 'Buffy the Vampire Slayer' en gaat daarbij in op de juridische elementen. De schrijver bespreekt het geweldsmonopolie dat Buffy doorbreekt op een beperkt terrein en de rechtsmacht die haar wordt toegekend. De schrijver gaat in op het bestaan van rechtsnormen en hun oorsprong. Daarnaast behandelt de schrijver de toe-eigening en overname van de rechtsmacht.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
Januari 2009
AA20090006

Contextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek

N.S. Efthymiou

Post thumbnail

Constitutioneel recht is, als onderdeel van de rechtsgeleerdheid, een sociale wetenschap. Het constitutionele recht is minder sterk dan sommige andere sociale wetenschappen gericht op kwantitatief empirisch onderzoek, al lijkt er in recente tijden een grotere aandacht te bestaan in het constitutionele recht voor dergelijk onderzoek. Dat neemt niet weg dat veel onderzoek dat in het constitutionele recht wordt verricht, in hoofdzaak een combinatie is van tekstanalyse, begripsanalyse en observatie en interpretatie van de staatsrechtelijke en staatkundige praktijk. In deze bijdrage zal de aandacht alleen gericht zijn op deze laatste vorm van constitutioneel-rechtelijk onderzoek.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
Maart 2012
AA20120166

Curaçaos en Sint-Maartens enquêterecht

R.P. Jager

Post thumbnail In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal verschillen tussen het overzeese enquêterecht, namelijk dat van Curaçao en van Sint-Maarten, en het Nederlandse enquêterecht.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
Juni 2019
AA20190428

Cyberwar: the medium is the massacre

A.R. Lodder

Post thumbnail

Internet heeft veel gemakken gebracht zoals webwinkelen, online vergunningen aanvragen, vrijwel alle denkbare informatie kunnen vinden, downloaden van muziek en films, sociale contacten onderhouden en twitteren. Internet kent ook minder kanten zoals wormen, virussen, spyware, spam en mede onder toepassing van deze bedreigingen: internetoorlogsvoering. Bij internetoorlogsvoering wordt internet als medium gebruikt voor handelingen die – mogelijk – onder het oorlogsrecht vallen. Het internet maakt het mogelijk dat groepen burgers en zelfs individuele burgers handelingen verrichten die zeker zo desastreus kunnen zijn als een aanval met kinetische wapens (bommen, kogels, etc.). Activiteiten op internet die grote schade kunnen aanrichten aan bijvoorbeeld de infrastructuur van een land, verricht met het doel een land te beschadigen of te ontwrichten, brengt voor juristen intrigerende vragen mee.

Blauwe pagina's | Recht en Media
April 2011
AA20110262

De ‘M’ van ‘Moordenaar’, ‘Massahysterie’ en ‘Meedogenloosheid’

J. van Kollenburg

Post thumbnail In dit artikel behorende bij de reeks 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op films die verhalen over seriemoordenaars. In het artikel wordt in het bijzonder de film 'M' besproken van Fritz Lang uit 1931. In het artikel wordt ingegaan op de juridische aspecten van de film zoals: eigenrichting versus rechtspraak door een overheidsambt. Ook wordt er in gegaan op de context waarin zo een 'volksgericht' kan ontstaan en op de rechtsgang daarbij. In het artikel wordt tenslotte geschetst op welke waar gebeurde de zaak, de zaak van de 'Vampier van Düsseldorf' waar dit op gebaseerd is. Daarbij wordt nog aandacht besteed aan de (on)toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
April 2009
AA20090218

De belasting op erven en schenken moet worden afgeschaft

J.W. Zwemmer

Post thumbnail

De titel zegt het al: in deze bijdrage betoogt prof. Zwemmer dat de erf- en schenkbelasting moet worden afgeschaft. Aan de hand van een schrijnend voorbeeld laat hij zien dat mensen die al getroffen zijn door het verlies van hun naaste, door de erfbelasting ook nog eens zodanig benadeeld kunnen worden dat zij bijvoorbeeld niet meer in hun huis kunnen blijven wonen.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
April 2010
AA20100230

De Curaçaose Protected Cell Company

H. Koster

Post thumbnail In deze bijdrage gaat de auteur in op de Protected Cell Company naar het recht van Curaçao. Dit is een rechtspersoon die over meerdere afgescheiden vermogens kan beschikken opdat schulden die verband houden met een van de afgescheiden vermogens niet kunnen worden verhaald op het algemene vermogen van de Protected Cell Company of op een van de andere afgescheiden vermogens.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
Maart 2019
AA20190172

De drie dimensies van het bestuursrecht van J. van der Hoeven

J.E.M. Polak

Post thumbnail

Jaap Polak staat stil bij het werk en leven van de eerste voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State J. van der Hoeven en diens bestuursrechtelijke meesterwerk De drie dimensies van het bestuursrecht.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Februari 2013
AA20130094

De economische fundering van de democratische rechtsstaat

M. van der Sluis

Post thumbnail

Voor (staatsrecht)juristen is de vraag interessant welke economische vrijheden op constitutioneel niveau als grondrecht beschermd dienen te worden. Welke regels die betrekking hebben op economische vraagstukken zijn van zulk fundamenteel belang voor de rechtsstaat dat ze opgenomen moeten worden in de nationale constitutie of Europese verdragen? Marijn van der Sluis besteedt aandacht aan deze tot op heden in het juridisch discours onderbelichte vragen.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
September 2012
AA20120598

De geheime dienst: an offer you can’t refuse

B. van der Sloot

Post thumbnail Geheime diensten beschermen de burger tegen een gevaar waarvan zij zich vaak niet eens bewust zijn. Dat zij zich daarbij nauwelijks aan banden laten leggen bleek wel toen geheimen van het hoofdkwartier van de NSA naar buiten werden gebracht.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
Maart 2015
AA20150172

Resultaat 13–24 van de 121 resultaten wordt getoond