Ars Aequi juli-augustus 2013

Bijzonder nummer 'Privatisering van het strafrecht'


Privatisering van het strafrecht is op het eerste gezicht een contradictio in terminis. Het strafrecht werd altijd getypeerd als publiekrecht bij uitstek, maar het lijkt nu steeds meer vervlochten met privaatrechtelijke normen, waardoor de strikte grens tussen publiek- en privaatrecht lijkt te vervagen. Het doel van dit themanummer ‘Privatisering van het strafrecht’ is het schetsen van de ontwikkelingen op dit gebied, om zo te kunnen beoordelen of het publiekrechtelijke karakter van het strafrecht inderdaad gerelativeerd moet worden.
 
In het eerste deel wordt de privatisering van het strafrecht verkend vanuit de toepassing van privaatrechtelijke normen in het strafproces en de vervlachting van civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan het afstoten van publiekrechtelijke taken in het strafrecht. Het derde deel staat in het teken van privatisering van het strafrechtelijke rechtsconflict. Dit Bijzonder Nummer wordt afgesloten door Marc Groenhuijsen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: juli 2013

ISSN: 2212-5205

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrecht