Ars Aequi-prijswinnaar

Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond

Inkomensbescherming en bestaanszekerheid. Het verschil tussen privaat- en publiekrecht

E.L. Hoogendoorn

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2000
AA20000612

Kredietregistratie tussen publiekrecht en privaatrecht

J.J.M. Peters

Post thumbnail Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt het Centraal Krediet Informatiesysteem bij. Op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten kredietverstrekkers aan een stelsel van kredietregistratie deelnemen. De wetgever heeft echter geen specifieke instantie genoemd. Alle kredietverstrekkers laten in de praktijk het verstrekte krediet registreren in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Het BKR is daarmee de enige uitvoerder van het stelsel als bedoeld in de wet. Welke gevolgen heeft die rol voor de positie van het BKR en voor de normering van diens handelen?

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
december 2019
AA20190937

Meedoen is belangrijker dan winnen

Hoe een inclusieve conceptie van ‘democratie’ kan worden ingezet ter versterking van de weerbare democratie

Y. Tamis

Post thumbnail In dit artikel worden verschillende democratieconcepties onderzocht, waaronder Rijpkema’s conceptie van democratie als zelfcorrectie en Hendersons op agonisme gestoelde benadering van democratie.De auteur komt uiteindelijk tot een conceptie van democratie als inclusieve, zichzelf corrigerende staatsvorm.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
mei 2020
AA20200441

Modernisering van het effectenverkeer? Voorstel tot een beperkte verplichte dematerialisatie van effecten

G.V. Naber

Post thumbnail Wanneer je bij het plaatselijk kantoor van een willekeurige bank vraagt om een paar aandelen Shell, KPN of Philips, word je waarschijnlijk meewarig aangekeken. De tijd dat dergelijke aandelen in fysieke vorm werden verhandeld ligt ver achter ons. Tegenwoordig vindt de handel vrijwel geheel plaats langs girale weg. Het fysieke aandeel is echter (nog) niet verdwenen. Een groot aantal giraal verhandelde aandelen wordt nog steeds in onderliggende (toonder-)stukken vertegenwoordigd. Aan het uitgeven en bewaren van deze stukken zijn kosten en veiligheidsrisico's verbonden. Ter modernisering wordt gezocht naar oplossingen om het aantal stukken te verminderen, ofwel te dematerialiseren. In dit artikel behandelt Govert Naber de vraag of de Minister met het Wijzigingsvoorstel voldoende tegemoetkomt aan de eisen die gesteld kunnen worden aan een modern systeem van giraal effectenverkeer.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
mei 2010
AA20100307

Oneigenlijke vermenging en het individualiseringsvereiste

A. Smelt

Oneigenlijke vermenging is een omstreden leerstuk in de juridische literatuur. Het zou met name in geval van faillissement van de houder van de oneigenlijk vermengde zaken op onredelijke wijze aan zakelijk gerechtigden hun aanspraken ontnemen. In dit artikel worden de verschillende aspecten van het leerstuk besproken en wordt geprobeerd tot een heldere benadering van de kwestie van oneigenlijke vermenging te komen.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
mei 2003
AA20030348

Rechtsvinding in zedenzaken: is stealthing verkrachting?

H.A.W. Koch

Post thumbnail Op 14 maart 2023 kwamen de eerste gevallen van stealthing voor de strafrechter. De rechtbank Rotterdam oordeelde in die zaken dat er geen sprake was van verkrachting. In deze bijdrage onderzoek ik de mogelijke kwalificatie van stealthing als verkrachting naar huidig recht en met het oog op de aankomende Wet seksuele misdrijven. In tegenstelling tot de rechtbank kom ik tot de conclusie dat er argumenten zijn om stealthing wel als verkrachting aan te merken.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
november 2023
AA20230825

The EU-US SWIFT Agreement: Assessment by the ECtHR upon the EU’s accession to the ECHR

I. Ievdokymova

Post thumbnail Heb je onlangs geld overgemaakt naar het buitenland? Dan heb je gebruik gemaakt van de SWIFT-code (ook bekend als de BIC-code). De kans bestaat dat de terrorisme-eenheid aan de andere kant van de Atlantische Oceaan nu jouw persoonlijke gegevens aan het doorpluizen is. Volgens het in 2010 tussen de VS en EU gesloten SWIFT-akkoord is dit legaal, maar het akkoord stuit ook op stevige kritiek. Iryna Ievdokymova onderzoekt in dit artikel of het SWIFT-akkoord in strijd is met Europese wetgeving en rechtspraak op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2011
AA20110611

Tijd slijt?

De wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven

L.G. de Graaf

Post thumbnail In dit artikel wordt de wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven onderzocht. Ingegaan wordt met name op de (on)mogelijkheid van het vergaren en waarderen van bewijs waar het gaat om (tientallen) jaren geleden gepleegde zedenmisdrijven. Aan bod komt onder meer de aan zedendelicten inherente bewijsproblematiek, de rechtspsychologische theorie van hervonden herinneringen en een rechtspraakonderzoek. Bovendien worden enkele principiële argumenten besproken.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
juni 2013
AA20130431

Uitzondering of (hoofd)regel? De uitsluiting van hoger beroep en cassatie ex artikel 7:685 BW en de derde fase van de herziening burgerlijk procesrecht

B. de Vries

De procedure betreffende de ontbinding wegens gewichtige redenen is een procedure waarbij grote financiële en menselijke belangen op het spel staan. Daarom zou tot de conclusie gekomen kunnen worden dan uitsluiting van hoger beroep en cassatie niet meer houdbaar is.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
juli 1999
AA19990515

Venture-capitalcontracten

P.E. Wateler

Venture capital (risicodragend vermogen) wordt door participatiemaatschappijen aan ondernemingen die willen groeien. Om de risico`s verbonden aan de verstrekking van dat risicodragend vermogen tot een minimum te beperken, indien de investering toch niet de verwachte groei bewerkstelligt, worden vaak risicobeperkende bepalingen uit zo`n venture-capitalcontract die kunnen leiden tot problemen, zullen in dit artikel centraal staan.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
maart 2002
AA20020124

Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond