Resultaat 1177–1188 van de 1221 resultaten wordt getoond

Wat betekent ‘algemene indruk’ en ‘geïnformeerde gebruiker’ in het modellenrecht?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 18 oktober 2012, ECLI:EU:C:2012:641, C-101 en 102/11 (Neuman/Baena)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2014
AA20140044

Wat is ‘evident onredelijk’? Het toetsen van de uitkomst van herzieningsverzoeken door de bestuursrechter

A.T. Marseille

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 14 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:301

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2023
AA20230047

Wat is een geldige reden?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 6 februari 2014, zaak C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49 (Leidseplein Beheer/Red Bull)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2014
AA20140647

Wedden dat… De inzet van de lidstaten en de reactie van het Hof van Justitie

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 21 oktober 1999, zaak C-67/98, ECLI:EU:C:1999:514 (Questore di Verona/Zenatti)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2000
AA20000193

Wegverbreding en milieukwaliteit: haastige spoed is zelden goed

F.C.M.A. Michiels

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR2181, JB 2004, 358 m.nt. Frank en Rita Vlemminx, M en R 2004, 97 m.nt. JV en KJ, AB 2005, 12 m.nt. ChB er zijn in dit arrest drie zaken van belang: 1. de directe werking van verdragen op grond van art. 93 GW; 2. de juridische hardheid die het begrip luchtkwaliteit heeft gekregen; 3. tenslotte gaat het nog over de milieueffectrapportage.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2005
AA20050083

Weld-Equip BV/Van de Pest

C.A.J.M. Kortmann

Hoge Raad 26 mei 2000, nr. C98/179HR, ECLI:NL:HR:2000:AA5953, NJ 2000, 442, JOR 2000/188 (Weld-Equip BV/Van de Pest) Vertegenwoordiging van een 'nader te noemen meester'. In geval van handelen namens een nog te noemen volmachtgever is alleen dan voldaan aan de verplichting de naam van de volmachtgever te noemen, wanneer het noemen van de naam van de volmachtgever zonder voorbehoud is geschied, zodat voor de wederpartij vaststaat wie partij is bij de overeenkomst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2000
AA20000783

Werken op zondag

P.J. Boon

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 november 1994, ECLI:NL:CRVB:1994:ZB5311, AW 1993/234, NJB-katern 1995, p. 119 nr. 4 In deze uitspraak en de noot staat de botsing tussen werknemersplichten en het geweten van de werknemer centraal. I.c. gaat het om werken op zondag. In de noot worden meer voorbeelden gegeven van de problematiek.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1995
AA19950612

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 21 mei 2010, nr. 09/03564, ECLI:NL:HR:2010:BL7407, LJN: BL7407

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2010
AA20100601

Wet wijkt voor ongeschreven recht

I.C. van der Vlies

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 oktober 1994, ECLI:NL:RVS:1994:AS6053, nr. G05932786 In deze uitspraak en de daaraan gekoppelde noot staat het overgangsrecht binnen het bestuursprocesrecht centraal in een milieurechtelijke casus. Ook wordt er ingegaan op de toepassing van nieuwe wetgeving en een zeer lange behandeltijd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1996
AA19960454

Wet Ziekenhuisvoorzieningen artikel 18

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 31 mei 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1115, nr. G06.88.0570.248.89, AB, nr. 481 met nt. PJS. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot is de financiering van bijzondere middelen in de gezondheidszorg en de planning die daarmee samenhangt. Deze ingewikkelde problematiek wordt in de noot enigszins toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1991
AA19910155

Wetenschap en voorwaardelijke opzet

J. de Hullu

Hoge Raad 16 februari 1993, nr. 93.235, ECLI:NL:HR:1993:AD1828 In een zaak die over heling gaat komen twee aspecten van het materiële strafrecht aan de orde. Ten eerste is het de vraag of er met de wijziging van de regels rondom heling sprake is van een wijziging in de strafbaarheid van de gedraging. Ten tweede dient te worden uitgemaakt of onder het bestanddeel 'wetende dat' ook voorwaardelijk opzet geschaard kan worden. In de noot wordt dieper op het leerstuk van voorwaardelijk opzet ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1993
AA19930491

Wetsontduiking

J.A. Monsma

Hoge Raad 21 november 1984, nr. 22092, ECLI:NL:HR:1984:AC8603 Vlak voor emigratie meegekochte rente niet aftrekbaar.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1985
AA19850219

Resultaat 1177–1188 van de 1221 resultaten wordt getoond