Resultaat 1–12 van de 117 resultaten wordt getoond

‘Ik zou met name de wijze van werken van de contactambtenaar willen verbeteren’

Interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers

S. van Gessel, J. van Hees

In het interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat in asielzaken te Nieuwegein, willen we ingaan op de rol van de advocaat in de asielprocedure. Tevens willen we ingaan op de relatie tussen de advocaat en de overige actoren in de asielprocedure, zoals IND-ambtenaren, medewerkers van Vluchtelingenwerk en tolken.

Verdieping | Interview
December 1998
AA19980950

‘Niets is zeker, en zelfs dat niet’

A. Woltjer

Post thumbnail In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de veranderlijkheid van het vreemdelingenrecht bekeken vanuit de Vreemdelingencirculaire. De constante verandering van het vreemdelingenrecht heeft te maken met de steeds veranderende doelstellingen die vaak politiek geladen zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2008
AA20080030

(L)egaliseren

J. Bockwinkel, I. Laurijssens

In dit redactionele artikel speelt legalisatie, het voor echt verklaren van een handtekening op een buitenlands identificatiedocument, een rol. Bepaald is dat weigering van legalisatie geen besluit is waardoor bezwaar en dergelijke daar niet tegen open staat.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1998
AA19980801

Asiel in zicht? De Nederlandse asielprocedure: van aanvraag tot vergunning

H.B. Winter

In dit artikel wordt het verloop van de asielprocedure beschreven, zoals deze sinds april 2001 in ons land wordt toegepast. Daarbij komen de besluitvormingsprocedure, de beroepsmogelijkheden ende gevolgen van een negatieve beslissing aan de orde. Het artikel belicht de achtergronden en doelstellingen van de Vreemdelingenwet 2000, die (onder meer) deze asielprocedure regelt. Evaluatie van die wet is voor volgend jaar voorzien. Enkele relevante thema’s voor die evaluatie worden alvast aangesneden.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2003
AA20030274

Asiel uit zicht

Een reactie op: `Asiel in zicht? De Nederlandse asielprocedure: van aanvraag tot vergunning`

C.A.F.M. Grütters

In dit artikel wordt een reactie gegeven op het artikel van Winter over de asielprocedure uit de Vreemdelingenwet 2000.

Opinie | Reactie/nawoord
September 2003
AA20030638

Beantwoording rechtsvraag (227) vluchtelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het vluchtelingenrecht waarbij onder meer de definitie van vluchteling, toelating tot Nederland en een gedoogverklaring aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1994
AA19940120

Beantwoording rechtsvraag (291) Nationaliteitsrecht

Een Nederlandse?

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag over het nationaliteitsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 2001
AA20010175

Betwist gezag bij uitzetting van asielzoekers

Wie is de baas over de politie?

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Met een beroep op hun verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening belemmeren burgemeesters tegenwoordig nog wel eens een door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel gelaste uitzetting van vreemdelingen. Dit leidt tot ernstige loyaliteitsproblemen voor de politie; aan wie moet zij nu gehoorzamen, aan de minister of aan de burgemeester?

Opinie | Opiniërend artikel
November 2012
AA20120803

Ceci n’est pas une pipe

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 16 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1836, nr. 200306088/1, NA 2004, 29, JV 2004, 84 m.nt. Olivier In deze casus draait het om de vraag of een zogenaamde 14/1-brief altijd een aanvraag is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2004
AA20040292

De huidige vluchtelingencrisis deja vu

M.Y.A. Zieck

In haar eerste column voor Ars Aequi legt Marjoleine Zieck een aantal vragen voor aan prof. Menachem Rosensaft (Columbia/Cornell) over de vluchtelingencrisis nu en parallellen met de Duits-Joodse vluchtelingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Opinie | Column
Januari 2016
AA20160025

De Koppelingswet

M.E. Portegies-Damave

In dit artikel wordt beschreven wat de wet ingevoerd onder de naam 'koppelingswet' doet. Deze wet beoogt een koppeling te maken tussen voorzieningen van sociale zekerheid en het al dan niet rechtmatig verblijven in Nederland. De voorgeschiedenis, systematiek en enkele belangrijke begrippen komen aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 1998
AA19980768

De Regeling van Rechtsmiddelen in de Vreemdelingenwet

I.F. Dam

In juli 1987 verscheen het Voorontwerp van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet. Hoewel dit Voorontwerp (nog) geen wetsvoorstel is (1988), is het toch een nadere bestudering waard. In onderstaand artikel wordt aan een deel van het Voorontwerp, namelijk voorzover het betrekking heeft op de rechtsmiddelen voor vreemdelingen, aandacht besteed. Nagegaan wordt of de voorgestelde regeling een verbetering vormt ten opzichte van de huidige.

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880503

Resultaat 1–12 van de 117 resultaten wordt getoond