Showing 13–24 of 178 results

De rechtstreekse en onrechtstreekse werking van EG-richtlijnen

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 14 juli 1994, zaak C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292 (Paola Faccini Dori/Recreb Srl) Arrest van het HvJ EG waarbij aan de orde komt in hoeverre richtlijnen die niet geïmplementeerd zijn voor burgers rechtstreeks werking hebben. Daarnaast is de uitspraak van belang in het licht van de horizontale werking van richtlijnen. In de noot wordt op beide punten ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1994
AA19940845

De Sturgeon-uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake passagiersrechten in het luchtvervoer. Quod est corrigendum

P.M.J. Mendes de Leon

In deze aflevering van Onderbelicht aandacht voor internationale en Europese wetgeving op het gebied van  passagiersbescherming en de soms vreemde beslissingen in de nationale en Europese rechtspraak op dit gebied.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
Mei 2012
AA20120334

De toegevoegde waarde van de Wet extern klachtrecht

R. Ortlep

Dit artikel geeft een omschrijving van de Wet extern klachtrecht en waarom die belangrijk is voor consumenten.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2004
AA20040169

De wet consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

N.M. van der Horst

De wet Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening voorziet in een herschikking van regels die tevoren over allerlei verschillende stukken wetgeving waren verspreid. Door die regels samen te brengen in twee veel overzichtelijker titels van Boek 7 worden die regels eenvoudiger en makkelijker toe te passen. Dat is van belang zowel voor een goede bescherming van de consument als voor de belangen van het bedrijfsleven. Een kort overzicht van de inhoud van de nieuwe wet kan dit verduidelijken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 2017
AA20170224

De Wet op het konsumentenkrediet

J.L. Spier

Tegelijk met de vermogensrechtelijke boeken van het BW is de Wet op het Consumenten Krediet (WCK) ingevoerd. In de WCK zijn regels neergelegd, zowel privaat- als publiekrechtelijk, die er voor zorgen dat kredietaanbieders verantwoord kredietverlenen en die consumenten steunen bij het aangaan van een kredietovereenkomst. De WCK zorgt voor een einde van de versnipperde wetgeving op het gebied van het consumentenkrediet. In het artikel wordt ingegaan op verschillende aspecten van de WCK zoals de afbetalingsstelsel, geldkrediet, toezicht en vergunningenstelsel, krediettransactie, maximumtarief en betalingen, pandrecht en eigendomsvoorbehoud. Daarnaast wordt het wetsvoorstel, de parlementaire behandeling, de invloed van EEG-rechtlijnen en reikwijdte van de wet behandeld.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 1992
AA19920339

De wonderbaarlijke wedergeboorte(n) van de cosument

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op het succes van de Europese Unie dat het heeft gehad op het consumentenrecht en de (moderne) bedreigingen die er uit voortvloeiden.

Opinie | Column
Juni 2009
AA20090379

Economische analyse van het consumentenrecht

R. Van den Bergh

Het consumentenrecht wordt vaak beschreven als een geheel van rechtsregels dat de positie van de 'zwakke' consumenten tegenover de 'sterke' verkopers moet verstevigen. Deze zienswijze is geen geschikt uitgangspunt voor een consumentenbeleid. Als er een machtsonevenwicht bestaat, moeten de oorzaken daarvan worden verduidelijkt. De economische analyse kan daarbij helpen; ze kan tevens aangeven of de vooropgestelde doelstellingen van 'consumentenbescherming' door (een bepaald type van) regelgeving kunnen worden gerealiseerd.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900787

Een kat in de zak gekocht

J.R. Duin, L. Münchow

Als gevolg van het fokbeleid dat sommige hondenfokkers hanteren, is het uiterlijk van veel (ras)honden de afgelopen jaren drastisch veranderd. De consequentie hiervan is dat deze honden lijden aan ernstige erfelijke ziekten. Een wijziging van het consumentenrecht zou kunnen worden gebruikt om een oplossing te vinden voor deze problematiek.

Opinie | Redactioneel
Maart 2017
AA20170171

Een nudge in de juiste richting om consumenten te beschermen

T. Bouwman

Gedragswetenschappelijke inzichten laten niet alleen zien dat consumenten meer beschermd moeten worden om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk hun autonomie kunnen realiseren, maar ook dat de in het geldende recht gebruikte beschermingstechnieken die bescherming niet altijd kunnen bieden. Dit probleem kan voor een deel worden opgelost door consumenten een duwtje in de juiste richting te geven – oftewel te nudgen.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Oktober 2020
AA20200977

Eén voor allen en allen voor één: individuele versus collectieve handhaving van het consumentenrecht in het IPR

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Derde kamer) 28 juli 2016, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl; verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing)
In dit arrest hakt het Hof van Justitie EU een aantal knopen door met betrekking tot de bescherming van consumentenbelangen in het internationaal privaatrecht. De verhouding tussen individuele en collectieve handhaving wordt uitgewerkt, terwijl de consument een nadere bescherming krijgt tegen misleidende formuleringen van rechtskeuzes in algemene voorwaarden. Tenslotte wordt ook de vraag naar de verhouding tussen de algemene IPR regelingen en de privacy richtlijn aan de orde gesteld. Het antwoord op die laatste vraag is helaas voor meerdere uitleg vatbaar.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2016
AA20160957

Handhaving van privaatrecht door toezichthouders

C.A. Hage

In toenemende mate worden publiekrechtelijke toezichthouders belast met het toezicht op belangrijke onderdelen van het burgerlijk recht. Privaatrecht en publiekrecht kennen echter verschillende doelstellingen en verschillende handhavingsmiddelen. In mijn proefschrift staan met name de volgende vragen centraal: welke regels van privaatrechtelijke aard worden publiekrechtelijk gehandhaafd? En in hoeverre leent het privaatrecht zich voor handhaving met bestuursrechtelijke middelen? In deze bijdrage enkele resultaten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2018
AA20180756

Het recht op compensatie bij langdurige vertraging nader verduidelijkt

R. van der Hulle

Sinds het Sturgeon-arrest hebben niet alleen passagiers van geannuleerde vluchten, maar ook passagiers van vertraagde vluchten recht op compensatie. Het arrest heeft geleid tot veel protest bij luchtvaartmaatschappijen, die onder andere door een beroep te doen op onduidelijkheden in de toepasselijke Verordening (EG) nr. 261/2004 onder hun verplichtingen uit proberen te komen. In het begin dit jaar gewezen Folkerts-arrest zijn deze onduidelijkheden aan de kaak gesteld.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2013
AA20130727

Showing 13–24 of 178 results