Verdrogingsbestrijding in Nederland: veel woorden, weinig daden!


In dit artikel wordt het verdrogingsprobleem vanuit een bestuurlijk-juridische invalshoek benaderd. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bestuurlijk-juridische beheersinstrumenten om de verdrogingsschade in natuurgebieden ongedaan te maken. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij vier sporen van wet- en regelgeving: water, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Ieder spoor biedt haar eigen kansen om het verdrogingsprobleem aan te pakken, maar tegelijkertijd niet los worden gezien van de andere sporen. Het artikel rondt af met een weergave van een aantal belangrijke succes- en faalfactoren, van belang bij het uitvoeren van anti-verdroginsprojecten. Betoogd wordt dat het verdrogingsprobleem niet zozeer een juridisch als wel een managerial probleem is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. de Putter

Verschijning: mei 1999

Archiefcode: AA19990353

anti-verdrogingsprojecten milieubescherming themanummer water

Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Water