asielzoeker

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

‘Ik zou met name de wijze van werken van de contactambtenaar willen verbeteren’

Interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers

S. van Gessel, J. van Hees

In het interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat in asielzaken te Nieuwegein, willen we ingaan op de rol van de advocaat in de asielprocedure. Tevens willen we ingaan op de relatie tussen de advocaat en de overige actoren in de asielprocedure, zoals IND-ambtenaren, medewerkers van Vluchtelingenwerk en tolken.

Verdieping | Interview
december 1998
AA19980950

Asiel? U komt (nog steeds) erg ongelegen …

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Vriend en vijand is het erover eens dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel bedroevend slecht is georganiseerd. Zelfs Artsen zonder Grenzen vond het noodzakelijk om handelend op te treden. Hoe komt dat? Is dat toeval of spelen andere factoren een rol, en zo ja welke? En hoe was de opvang van vluchtelingen vroeger georganiseerd? Zijn vluchtelingen welkom?

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2023
AA20230105

De Regeling van Rechtsmiddelen in de Vreemdelingenwet

I.F. Dam

In juli 1987 verscheen het Voorontwerp van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet. Hoewel dit Voorontwerp (nog) geen wetsvoorstel is (1988), is het toch een nadere bestudering waard. In onderstaand artikel wordt aan een deel van het Voorontwerp, namelijk voorzover het betrekking heeft op de rechtsmiddelen voor vreemdelingen, aandacht besteed. Nagegaan wordt of de voorgestelde regeling een verbetering vormt ten opzichte van de huidige.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880503

De Wet ongedocumenteerden

M. Geerdink

Inmiddels is het driekwart jaar geleden dat de Wet ongedocumenteerden in werking is getreden. Deze wet heeft een aantal nieuwe bepalingen aan de Vreemdelingenwet toegevoegd. In deze bijdrage voor de Rode Draad 'Bewijs en Bewijsrecht' wil ik nader ingaan op het bij deze wet ingevoerde artikel 15c lid 1 onder f Vw, omdat er nogal wat discussie is geweest over de bewijslast die deze bepaling aan de asielzoeker oplegt.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
november 1999
AA19990813

Eerlijk zullen we alles (ver)delen

K.H.P. Bovend'Eerdt, A.M. Overheul

Sinds begin 2015 vluchtten 340.000 mensen naar Europa. Als reactie hierop voeren lidstaten binnengrenscontroles uit, hetgeen op gespannen voet staat met het vrij verkeer van personen. Bij het zoeken naar een oplossing stellen niet alle lidstaten zich solidair op wat betreft de verdeling van het aantal vluchtelingen en  de daarmee gepaard gaande financiële lasten. Een adequaat Europees vluchtelingenbeleid blijft vooralsnog uit.

Opinie | Redactioneel
november 2015
AA20150855

Het gelijkheidsbeginsel in het vreemdelingenrecht

F.T. Groenewegen

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van het gelijkheidsbeginsel in het vreemdelingenrecht. Eerst wordt bekeken hoe het gelijkheidsbeginsel in de literatuur en jurisprudentie wordt beoordeeld in het licht van het vreemdelingenrecht. Vervolgens wordt er ingegaan op de beleidsvrijheid. Daarna komt de erkenning van A-status van een vreemdeling en vluchtelingenerkenning aan de orde, in het licht gezien van het gelijkheidsbeginsel. Dit wordt eveneens gedaan bij verblijfsvergunningen. Tenslotte worden problemen besproken rondom de motivering in zaken waarbij het gelijkheidsbeginsel in het geding is.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1994
AA19940803

maart 1988

Katern 26: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

december 1990

Katern 37: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

maart 1991

Katern 38: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

december 2003

Katern 89: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 79

belangenafweging bij bewaring asielzoekers moet kenbaar zijn

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 74

Suso Musa tegen Malta: grensdetentie van asielzoeker

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond