IND

Toont alle 7 resultaten

‘Ik zou met name de wijze van werken van de contactambtenaar willen verbeteren’

Interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers

S. van Gessel, J. van Hees

In het interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat in asielzaken te Nieuwegein, willen we ingaan op de rol van de advocaat in de asielprocedure. Tevens willen we ingaan op de relatie tussen de advocaat en de overige actoren in de asielprocedure, zoals IND-ambtenaren, medewerkers van Vluchtelingenwerk en tolken.

Verdieping | Interview
december 1998
AA19980950

Asiel? U komt (nog steeds) erg ongelegen …

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Vriend en vijand is het erover eens dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel bedroevend slecht is georganiseerd. Zelfs Artsen zonder Grenzen vond het noodzakelijk om handelend op te treden. Hoe komt dat? Is dat toeval of spelen andere factoren een rol, en zo ja welke? En hoe was de opvang van vluchtelingen vroeger georganiseerd? Zijn vluchtelingen welkom?

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2023
AA20230105

De zeer tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

Deskundige of derde?

Een pleidooi voor een grotere rol van deskundigen bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen

V.M. Bex-Reimert

Post thumbnail In deze opinie betoogt Viola Bex-Reimert dat externe deskundigenrapporten wel van waarde zijn bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen. Nu uit onderzoek blijkt dat de bevordering van deskundigheid van IND-medewerkers achterblijft bij wat de staatssecretaris heeft beloofd en deze beoordeling extra expertise vergt van beslismedewerkers, dient de staatssecretaris de werkinstructie (WI) op dit punt aan te passen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2023
AA20230644

Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht

A.T. Marseille, M. Wever

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1918

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2022
AA20220683

december 1995

Katern 57: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

Zoeken naar zekerheid

Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

R.W.J. Severijns

Op 9 oktober 2019 promoveerde Ralph Severijns aan de RU met het proefschrift 'Zoeken naar zekerheid. Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de immigratie- en naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure'. In dit artikel geeft hij een korte samenvatting van zijn promotieonderzoek over de vraag hoe in de Nederlandse asielprocedure wordt omgegaan met onzekerheid.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2020
AA20200850

Toont alle 7 resultaten