Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

‘Ik zou met name de wijze van werken van de contactambtenaar willen verbeteren’

Interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers

S. van Gessel, J. van Hees

In het interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat in asielzaken te Nieuwegein, willen we ingaan op de rol van de advocaat in de asielprocedure. Tevens willen we ingaan op de relatie tussen de advocaat en de overige actoren in de asielprocedure, zoals IND-ambtenaren, medewerkers van Vluchtelingenwerk en tolken.

Verdieping | Interview
december 1998
AA19980950

Bestuursschadevergoeding en de Centrale Raad van Beroep

Th.G. Drupsteen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 8 november 1995, ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1486, nr. 94/1586 ZW, AB 1996, 191 m.nt. WASD, JB 1995, 296 In deze uitspraak sluit de CRvB aan bij de rechtspraak van de Hoge Raad waarin bepaald is dat een vernietigd bestuursbesluit onrechtmatig is en schade die daaruit voortvloeit voor vergoeding in aanmerking komt. De CRvB zoekt bij rentevergoeding aansluiting bij de civielrechtelijke regeling die is neergelegd in art. 6:119 en 6:120 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1996
AA19960574

De ministerieplicht van de notaris

T.J. Mellema-­Kranenburg

Post thumbnail Een notaris is een hybride figuur: enerzijds is hij openbaar ambtenaar die een in de wet omschreven taak moet verrichten (ministerieplicht), anderzijds is hij ondernemer die op efficiënte wijze en op een integere manier zijn kantoor moet organiseren. Daarnaast is hij een poortwachter die een belangrijke taak heeft binnen de ordening van de samenleving.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2020
AA20200100

De nieuwe wettelijke maatregelen in verband met het tegengaan van schijnhuwelijken

D. van Iterson

In dit artikel wordt de wijziging van boek 1 BW besproken waarmee schijnhuwelijken dienen te worden tegengegaan. Allereerst komen de achtergronden en de totstandkoming van de wet aan de orde. Vervolgens wordt de grondrechtenproblematiek aan de orde. Daarna wordt de inhoud van de wet besproken. Aan bod komen het begrip 'schijnhuwelijk', de bevoegdheden, beroepsmogelijkheden en hulpinstrumenten om het fenomeen te onderzoeken. Er wordt afgesloten met een vooruitblik.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1995
AA19950117

De notaris en witwassen

B. Snijder-Kuipers

Post thumbnail De notaris heeft een belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer. In de eerste plaats is de notaris ambtenaar en moet uit dien hoofde onder meer het algemeen belang bewaken. Daarnaast is de notaris ondernemer, die een bedrijf winst moet laten maken. Hier is nog een taak bijgekomen, namelijk de maatschappelijke taak een rol te vervullen in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Deze laatste taak wordt binnenkort verder uitgebreid als het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt aangenomen.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
januari 2023
AA20230055

De onzichtbare ambtenaar

Extern optreden van ambtenaren: de Oekaze-Kok onder de loep

R. Bekker

Post thumbnail Hoever kunnen ambtenaren gaan bij hun externe optreden? Sinds begin jaren 70 bestaan daarvoor bij het rijk Aanwijzingen van de minister-president, sinds 1998 ook wel bekend als de Oekaze-Kok. Die gaan over hun vrije meningsuiting en over hun contacten met Kamerleden en journalisten. Voor die contacten hebben ze toestemming nodig. Gaandeweg is dat regime versoepeld, in december 2020 zijn nieuwe Aanwijzingen vastgesteld.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2021
AA20210346

De spirituele sergeant

Noot bij Centrale Raad van Beroep 3 mei 2002, nr. 98/8248 MAW (alcoholverbod)

C.A.J.M. Kortmann

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 3 mei 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AE4696, nr. 98/8248 MAW (alcoholverbod) In deze noot bespreekt Kortmann een arrest waarbij de vraag aan de orde kwam of een alcoholverbod dat steunt op art. 44 Gw verenigbaar is met art. 10 Gw.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2003
AA20030034

Disciplinair onderzoek naar politieambtenaren:

M. van der Steeg

In dit artikel wordt het proefschrift 'Politietuchtrecht. Een studie naar de juridische aspecten en de praktijk' (Alphen aan den Rijn: Kluwe 2004).

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2005
AA20050962

Een landelijke beroepsopleiding voor gemeentejuristen

G.F.J. Krol

Voor rechters, officieren van justitie, bedrijfsjuristen en advocaten bestaan postdoctorale beroepsopleidingen. De overheidsjuristen kennen tot op heden niet een dergelijke introductie in kennis en vaardigheden voor hun vak. De juridisering van de samenleving betekent ook voor gemeentejuristen, dat aan de kwaliteit van hun producten eisen worden gesteld, al was het maar omdat zij steeds vaker tegenover steeds beter opgeleide juristen in het bedrijfsleven en de advocatuur komen te staan. En dat terwijl volgens velen de gemeenten niet de sterkste positie innemen op de markt van pas afgestudeerde juristen. Een beroepsopleiding voor gemeentejuristen kan een antwoord zijn op deze uitdagingen.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2002
AA20020418

Geld maakt ook gelukkig

L. van Binnebeke, R. Glas

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de regeling rondom de financiële positie van rechterlijke ambtenaren. Deze op de Grondwet gebaseerde wet voldoet volgens de redacteuren niet en tast de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan.

Opinie | Redactioneel
januari 1991
AA19910003

Mag het bestuur ook wat de rechter mag?

Over de verhouding tussen bestuur en rechter (naar aanleiding van de toeslagenaffaire)

W.L. Borst

Post thumbnail Bureaucratie is een beladen term. Was bureaucratie niet de oorzaak van de kinderopvangtoeslagenaffaire? En hebben ook de rechters zich niet te veel gedragen als kille bureaucraten? Wat onderscheidt eigenlijk rechtspraak van bureaucratie? Wat bureaucratie is, heeft Max Weber ons geleerd. Wat rechtspraak is, kunnen we leren van Paul Scholten. De confrontatie van hun visies levert verrassende inzichten op.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2022
AA20220384

Recht van Onderop

Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers

Post thumbnail De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

9789069167763 - 08-06-2011

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond