Toont alle 9 resultaten

De doodgeschoten kroongetuige

Y. Buruma

Hoge Raad 30 juni 1998, nr. 107.189, ECLI:NL:HR:1998:ZD1191, NJ 1998, 799 met nt. Sch Onderstaand artikel behandeld het fenomeen van de kroongetuige. - Kroongetuige: Taak wetgever; - Bijzondere motiveringsplicht; - Volledige immuniteit als beloning; - Betrouwbaarheid en onmogelijkheid een dode getuige door een rechter te laten horen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1999
AA19990056

De tweede volzin van artikel 359 lid 2 Sv

M.J. Borgers

Hoge Raad 11 april 2006, nr. 01324/05, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, LJN: AU9130, NJ 2006, 393 In de annotatie bij dit arrest wordt ingegaan op de reikwijdte van de motiveringsplicht geïntroduceerd met art. 359 lid 2 tweede volzin Sv.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2006
AA20060745

Doorbreking van rechtsmiddelenverboden en schending van de motiveringsplicht

F.C. Bentvelzen

Post thumbnail Rechtsmiddelenverboden zijn wetsbepalingen die de gang naar de hogere rechter voor bepaalde rechterlijke beslissingen uitsluiten. De Hoge Raad geeft specifieke ‘doorbrekingsgronden’ op basis waarvan hoger beroep en cassatieberoep ondanks een rechtsmiddelenverbod toch ontvankelijk zijn. Schending van de rechterlijke motiveringsplicht, een fundamenteel rechtsbeginsel, vormt echter geen doorbrekingsgrond. Welke redenering zit hierachter?

Rode draad | Toegang tot het recht
Oktober 2019
AA20190796

Het hart van minister Verdonk moet worden gemotiveerd

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171, LJN: AZ5171, nr. 200605794/1, NJB 2007, p. 242, nr. 228, AB 2007, 79 m.nt. B.W.N. de  Waard, JV 2007, 56 m.nt. B.K. Olivier, JB 2007, 28 Heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (VRIN) beleidsregels voor schrijnende gevallen nodig? Strijd met de motiveringsplicht, de eis van een deugdelijke motivering, het gelijkheidsbeginsel en het consistentiebeginsel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2007
AA20070365

September 2006

Katern 100: Strafprocesrecht

C.M. Pelser

Maart 1996

Katern 58: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

September 2005

Katern 96: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden

Onbegrepen maakt onbemind

De reikwijdte van artikel 359 lid 2 Sv

D. Emmelkamp, G.H. Meijer

In dit artikel gaan de auteurs in op de betekenis van het in 2005 ingevoerde art. 359 lid 2 Sv dat de motiveringsplicht van de rechter regelt bij afwijking van nadrukkelijk onderbouwde standpunten van verdachte of officier van justitie. De vraag wordt gesteld of art. 359 lid 2 Sv een codificering van de heersende praktijk van voor 2005 is of dat er sprake is van een grotere motiveringsplicht van de rechter.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2007
AA20070954

Over kraaienpoten en ‘sinkholes’. Een kritische blik op het afdoen op de stelplicht

J. de Haan

Post thumbnail

Het beeld is ontstaan dat de civiele rechter te gemakkelijk zaken op de stelplicht afdoet. Nu dit een barrière vormt voor partijen om hun materiële rechten verwezenlijkt te krijgen, verdient deze praktijk een kritische blik. De rechter zou partijen meer tot bewijslevering moeten toelaten, en als hij een zaak wel op de stelplicht afdoet, beter moeten uitleggen waarom hij dit doet.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2021
AA20210450

Toont alle 9 resultaten