Algemene wet bestuursrecht 2023-2024

en aanverwante regelgeving


Deze wetseditie bevat de wettekst van de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante aanverwante regelgeving en lagere regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2023.
Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Staatsblad 2023, 183), is cursief in deze editie opgenomen. Met de wet worden aanpassingen doorgevoerd in hoofdstuk 2 van de Algemene wet bestuursrecht. De wet treedt naar verwachting in 2024 in werking.

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bij die gelegenheid worden de Bijlagen bij de Algemene wet bestuursrecht op veel punten tegelijk aangepast. In deze bundel zijn de bijlagen daarom twee keer opgenomen: één keer zoals ze luiden op 1 juli 2023 en één keer zoals ze komen te luiden na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

 

Erratum: per abuis is artikel 4.18 Awb niet in de bundel opgenomen. Artikel 4.18 Awb is hier in te zien en te downloaden.

Artikel 4:18 Het bestuursorgaan stelt de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking vast binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50