vrijheid van godsdienst

Toont alle 10 resultaten

Artikel 2:2 BW: een uitschakelbepaling

J.M. Blanco Fernández

Post thumbnail

In een reeks over schakelbepalingen is artikel 2:2 BW misschien een vreemde eend in de bijt. Het artikel gaat over kerkgenootschappen en bepaalt dat deze organisaties door hun eigen statuut, en niet door het Nederlandse recht, worden geregeerd. Het artikel is daarom meer een uitschakel- dan een schakelbepaling.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
mei 2017
AA20170360

Beantwoording rechtsvraag (251) Staatsrecht

H.R.B.M. Kummeling

In deze beantwoording van een rechtsvraag wordt ingegaan op de problematiek van de beperking van grondrechten waarbij onder andere de Wet openbare manifestaties en de vrijheid van godsdienst aan bod komen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960591

Deorum iniuriae, dis curae

B. Bastein, C.E. du Perron

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de strafbaarstelling van godslastering. De redacteuren menen dat het artikel het meeste van haar waarde heeft verloren.

Opinie | Redactioneel
november 1988
AA19880730

Evangelisatie in Ede: eerbied voor grondrechten?

A.J. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 6 augustus 1991 (mr. Blaauw wnd.), nr. S03.91.2465, AB 1992, nr. 52 (met nt. P.J. Boon) In deze uitspraak van de Afdeling rechtspraak Raad van State wordt ingegaan op het niet verlenen van een vergunning voor een bepaald gedeelte van een evangelisatiecampagne in Ede. De Afdeling overweegt dat daar er een grondrecht in het geding is, er zorgvuldig door het bestuursorgaan dient te worden afgewogen of het niet verlenen van de vergunning niet een al te zware belemmering van het uitoefenen van dit grondrecht is. De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is en dat het gevaar voor de openbare orde zwaarder weegt dan het uitoefenen van het voornoemde grondrecht. In de noot wordt ingegaan op het feit dat het grondrecht niet benoemd wordt en of er grondrechten zijn die voorgaan op andere grondrechten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1992
AA19920610

Godsdienstvrijheid van kinderen

S. Meuwese

Een hoofddoekje in de klas,is dat wel toegestaan? Willem-Alexander hervormd en Máxima katholiek:in welke kerk wordt hun kind gedoopt? Meisjesbesnijdenis een religieus voorschrift? Een joods kind naar een protestants internaat?Een meisje ‘dat nergens aan doet’ naar de katholieke school, omdat haarvriendinnetjes uit de straat daar ook naar toe gaan? Een christelijk jongetje uit Pakistan ter dood ver-oordeeld omdat een uiting van het ene geloof godlasterend is voor het andere geloof? Dienstweigeringvoor kindsoldaten? Inenten tegen polio ondanks religieuze bezwaren van de ouders? Wat betekent vrij-heid van godsdienst en levensovertuiging eigenlijk voor kinderen?

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2001
AA20010552

Hoofdstukken grondrechten

M. den Heijer, A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten en laat de lezer kennismaken met de afzonderlijke grondrechten.

9789493199217 - 22-02-2021

maart 2001

Katern 78: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

maart 2001

Katern 78: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 97

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 54

ongewenstverklaring imam op basis van AIVD ambtsbericht

Toont alle 10 resultaten