Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Beginselen van Overgangsrecht

B.C. de Die

In dit artikel wordt ingegaan op de rechtsbeginselen die spelen bij overgangsrecht en die de auteur omschrijft als 'abstracte regels, al dan niet vastgelegd in een wettekst, die als richtsnoer dienen om uit maken in hoeverre een reeks gevallen van oud dan wel van nieuw recht moet worden opgelost. Het artikel is uitgesplitst in verschillende paragrafen. Na de inleiding komt de terugwerkende kracht aan de orde. Vervolgens wordt er ingegaan op de onmiddellijke werking van de wet. Daarna wordt er ingegaan op het vertrouwensbeginsel en specifieke rechtsbeginselen. Daaropvolgend komt het beginsel van de gunstigste bepaling aan de orde. Daarna komt de conserverende werking aan de orde. Tenslotte wordt het overgangsrecht bij het nieuw BW behandeld.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910818

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910502

De pijlers onder de vertrouwensbescherming van artikel 3:86 Nieuw BW

A.F. Salomons

In dit artikel zal, na een korte rechtshistorische schets, de vraag worden besproken op welke fundamenten het zakenrechtelijk vertrouwensbeginsel, belichaamd in de rechtsspreuk 'bezit geldt als volkomen titel', steunt, en in hoeverre het tot gelding komt in artikel 3:86 Nieuw BW.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910830

Herijking van het vertrouwensbeginsel? Over paardenbakken en dakterrassen

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 29 mei 2019, ECLI:​NL:​RVS:​2019:​1694, nr. 201802496/1/A1, AB 2019/302 m.nt. L.J.A. Damen, JB 2019/124 m.nt. C.L.G.F.H. Albers

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190999

maart 1990

Katern 34: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

maart 1992

Katern 42: Strafrecht

C.H. Brants

december 1995

Katern 57: Burgerlijk recht

J.A.J. Peter, L. Reurich

juni 1998

Katern 67: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

december 2000

Katern 77: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, H.O. Kerkmeester

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 93

dubbele erkenning

Rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij met name het bestuursprocesrecht en arbeidsrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1992
AA19920541

Rijden of gereden worden

Beantwoording rechtsvraag (305) Bestuursrecht

R.L. Vucsán

In dit artikel wordt een rechtsvraag in het kader van het bestuursrecht beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2003
AA20030334

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond