vergoeding

Toont alle 6 resultaten

Arbeidsongeschiktheid of reïntegratie: samenhang of loskoppeling?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 6 december 1990, ECLI:NL:CRVB:1990:ZB1532, RSV 1991/91, nr. AAW/WAO1989/793 Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die als kapstok dient voor de daarbij behorende noot over arbeidsongeschiktheid en de wetswijzigingen die daarover destijds in aantocht waren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911019

De kantonrechtersformule: AxBxC – rechtseenheid of (nieuwe) rechtsonzekerheid?

J. Riphagen

Rechtbank Utrecht 8 december 1997, JAR 1998/28 en Kantonrechter Amersfoort 5 november 1997, JAR 1998/57 Kantonrechter Utrecht: De verwerende partij heeft gesteld dat er geen economische noodzaak bestond voor de reorganisatie en het daarmee samenhangende ontbindingsverzoek. De vraag echter of er een economische noodzaak tot sluiting van de vestiging aanwezig was dan wel of er voor een ander alternatief gekozen moest worden, behoort in beginsel tot beleidsvrijheid van de ondernemer. Tevens heeft verweerder verzocht om - in geval van ontbinding - bij de toe te kennen vergoeding de C-factor hoger te stellen dan 1. Daartoe bestaat echter geen aanleiding onder andere omdat ook bij een niet-verliesgevende situatie de ontbinding toch als een `kleurloze´ of `neutrale´ ontbinding valt aan te merken, waarbij doorgaans de factor C=1 op haar plaats is.Kantonrechter Amersfoort: Niet of onvoldoende is gebleken dat de werknemer in kwestie die al 29 jaar bij de werkgever in dienst was, niet in zou zijn aan de nieuwe machines, die in verband met een rationalisatie van het productieproces nodig waren, te werken; niet is onterecht of hij al dan niet met succes gebruik zou maken van een handleiding in zijn eigen taal noch is gebleken dat hij onwillig was of niet bereid zou zijn tot bijscholing. Het ontbindingsverzoek wordt derhalve afgewezen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1998
AA19980986

Geen BTW-subsidie voor een bibliotheek

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 16 juni 1993, nr. 28 619, ECLI:NL:HR:1993:ZC5379, BNB 1993/256 Arrest van de Hoge Raad een daarbij behorende noot over de aftrekbaarheid van BTW door een bibliotheek bij de aankoop van boeken. De Hoge Raad oordeelt dat deze niet aftrekbaar is. In de noot wordt dieper ingegaan op de afdrachtplicht van BTW en worden de criteria geschetst waaraan deze moeten voldoen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1993
AA19930878

Kabeltv III

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 24 december 1993, nr. 15185, ECLI:NL:HR:1993:ZC1201, RvdW 1994, 16 (Centraal Antennesysteem Pastoor Schelstraeteweg UA, Coöperatieve Serviceflat 'Zandbergen' UA en Woningbouwvereniging Sint Joseph/Vereniging BUMA). Ook bekend als Kabeltv III. In dit derde Kabeltv-arrest is aan de orde in hoeverre de doorgifte van een radio- of televisie-uitzending door een gemeenschappelijke antenne-inrichting een vorm van openbaarmaking is. De Hoge Raad beslist hier dat dit niet het geval is als de doorgifte geschiedt binnen een groep mensen die een 'gemeenschap' vormen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1994
AA19940670

Ontbinding, opzegtermijn en WW-uitkering; de kantonrechter als uitkeringsinstantie?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 9 april 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB2042, nr. WW1988/412, W 1989/312 In deze uitspraak van de CRvB werd ingegaan op het destijds nieuwe WW-recht. De CRvB oordeelt dat een werknemer die krachtens art. 1639w BW (oud) een vergoeding krijgt toegewezen bij de bepaling van de WW-uitkering de voornoemde vergoeding buiten beschouwing moet blijven. In de noot wordt dieper op deze uitspraak ingegaan en bekeken hoe deze uitspraak invloed kan hebben op het ontslagrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1992
AA19920212

Wet op de studiefinanciering strijdig met artikel 5 EEG-verdrag!

Als je maar lang genoeg wendt of keert...

W. Römelingh

Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi waarin betoogd werd dat de regeling rondom OV-jaarkaart in strijd was met art. 5 EEG. De auteur meent dat als je lang genoeg redeneert alles aan de Wet op de Studiefinanciering in strijd is met art. 5 EEG.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1992
AA19920408

Toont alle 6 resultaten