verbod

Toont alle 8 resultaten

De Algemene wet gelijke behandeling en vergelijkbaar gelijkebehandelingsrecht

D.J.B. de Wolff

In dit artikel staat de Algemene wet gelijke behandeling centraal, alsmede de wijze waarop de Commissie gelijke behandeling deze wet in de praktijk uitlegt en toepast. Daarnaast wordt kort ingegaan op andere wettelijke bepalingen die beogen onderscheid tussen of discriminatie van verschillende groepen tegen te gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2003
AA20030015

De rol van de vrouw in de reclame

W. Sillevis Smitt

Noorwegen is een van de weinige landen in Europa met een wettelijke bepaling die het uitbeelden van sekse-discriminatie in reclame verbiedt. Nederland moddert wat aan met een vage en ruime bepaling die de rol van de vrouw in de reclame in goede banen moet leiden. Dagelijks worden we met reclame geconfronteerd en beïnvloedt reclame de maatschappij. De rol die de vrouw in de huidige reclame speelt, is dikwijls ergerlijk en achterhaald. Wellicht is het tijd voor verandering en kan de wettelijke regulering van Noorwegen voor ons als voorbeeld dienen.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
november 1993
AA19930796

De SLOM-boeren, de melksuperheffing en de aansprakelijkheid van de Europese Gemeenschappen

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 28 april 1988, zaak 120/86, ECLI:EU:C:1988:213 (Mulder t. de Minister van Landbouw en Visserij) Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 19 mei 1992, gevoegde zaken C-104/89 en C-37/90, ECLI:EU:C:1992:217 (Mulder en Heinemann t. de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen) In deze twee arresten van het HvJ EG bepaalt het hof dat een verordening uit 1985 (Vo. nr. 857/84) waarin is bepaald dat melkveehouders het tijdelijk verbod wordt op gelegd om melk te leveren nadat zij in 1977 op grond van een andere verordening (Vo. nr. 1078/77) vrijwillig voor een periode van 5 jaar een verbintenis zijn aangegaan om minder melk te leveren welke eerstgenoemde verordening ten aanzien van voornoemde melkveehouders in strijd is met het vertrouwensbeginsel. De schade die als gevolg van de toepassing van de verordening uit 1984 is ontstaan, komt voor vergoeding in aanmerking. In de noot wordt dieper op deze problematiek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1992
AA19920803

Een gemeentelijk verbod van het gebruik van tropisch hardhout?

R. Visser

Algemeen lijkt de opvatting aanvaard dat er voor individuele gemeenten geen mogelijkheden bestaan om een verbod op het gebruik van tropisch hardhout in een autonome verordening op te nemen. Nationale dan wel internationale regelgeving zou daar aan in de weg staan. In het onderstaande wordt betoogd dat een dergelijk verbod wel degelijk door een gemeente kan worden uitgevaardigd.

Verdieping | Studentartikel
juni 1996
AA19960398

Geen exceptio artis, maar wel bescherming van de kunst

W. Sorgdrager

Post thumbnail In dit artikel, behorende bij de reeks recht en cultuur, wordt ingegaan op verschillende kunstuitingen en in hoeverre deze in strijd zijn met de (straf)wet en openbare orde. Doordat Nederland niet net zoals Duitsland een exceptio artis kent, hoeft de rechter over een bepaalde uiting die in het geding is niet telkens te oordelen of iets al dan niet een vorm van kunst is. Ook wordt er ingegaan op uitspraken van het EHRM die oordeelt of bepaalde beperkingen van (kunst)uitingen toelaatbaar waren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
mei 2009
AA20090294

Over bevoegdheden

J.C. Hage

Post thumbnail Het begrip ‘bevoegdheid’ wordt in de wet en in de rechtsgeleerde literatuur in twee geheel verschillende betekenissen gebruikt en deze betekenissen worden niet altijd goed uit elkaar gehouden. In de ene betekenis is een bevoegdheid een permissie: iemand mag – juridisch bezien – iets doen. In de andere betekenis is een bevoegdheid een noodzakelijke voorwaarde voor het verrichten van een geldige rechtshandeling. Door de bevoegdheid kan iemand bepaalde rechtsgevolgen in het leven roepen door middel van een rechtshandeling. Beide betekenissen van ‘bevoegdheid’ worden in deze bijdrage verder uitgelegd.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2020
AA20201035

Prijsvergelijkende reclame voor produkten en EEG-recht

K.J.M. Mortelmans, H.A.G. Temmink

Bespreking van een uitspraak van het HvJEG in het kader van de rode draad 'Recht en reclame' over nationale regelgeving voor het maken van reclame en het vrij verkeer van goederen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Recht en reclame
december 1993
AA19930883

Rechtsvraag (202) burgerlijk procesrecht-dwangsom

A.W. Jongbloed

In deze rechtsvraag is aan de orde in hoeverre het mogelijk is om een vonnis uit kort geding waarbij tevens de dwangsom is toegewezen nog geëxecuteerd kan worden indien de destijds gedaagde de toegewezen vordering overtreedt, indien er al een uitspraak van de gewone burgerlijke rechter bestaat waarin het gewraakte handelen is toegestaan.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1991
AA19910094

Toont alle 8 resultaten