Toont alle 10 resultaten

De Anglo-Amerikaanse trust in het toekomstige internationaal privaatrecht

H.J. van Kooten

De trust is een uit het Anglo-Amerikaanse recht afkomstige rechtsfiguur. Draagt de trust een internationaal karakter dan is de kans groot dat hij in contact komt met een rechtsstelsel dat de trustfiguur als zodanig niet kent. Het Haags Trustverdrag van 1985 bevat bepalingen met betrekking tot de erkenning van en het toepasselijke recht op trustverhoudingen. Bij de Tweede Kamer is een voorstel van Rijkswet aanhangig strekkende tot goedkeuring van het Verdrag. Dit voorstel wordt vergezeld door een voorstel voor een Wet conflictenrecht trusts. Deze wetsvoorstellen vormen samen met het Haags Trustverdrag het onderwerp van dit artikel.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1993
AA19930637

De externe werking van een trustverhouding tegenover derden naar Engels en Nederlands recht

G.T.M.J. Raaijmakers

Met de dogmatische scheiding tussen bet verbintenissenrecht en het goederenrecht is de trust tot op de dag van vandaag steeds als aparte rechtsfiguur uit het Nederlandse recht geweerd. Pitlo zei over deze scheiding echter al: 'te gecompliceerd in het maatschappelijk leven, dan dat de kernvragen van het burgerlijk recht in een sobere, enkelvoudige zin tot oplossing zouden zijn te brengen. De sobere zin kan hoogstens het uitgangspunt vormen voor nadere overdenking." Dit blijkt duidelijk bij het denken over normen met betrekking tot de Nederlandse trust-achtige verhouding. In dit verband kan veel worden geleerd van het Engelse recht.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940331

De moeilijke verhouding tussen het Nederlandse recht en de trust

R.M. Wibier

Hoge Raad 23 juni 2017, nr. 16/02615, ECLI:​NL:​HR:​2017:​1139 (Stichting beheer derdengelden advocatuur NautaDutilh/Ontvanger)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2017
AA20170707

De rechtsvormende taak van de rechter in het goederen- en insolventierecht

R.M. Wibier

Post thumbnail In deze bijdrage staat de rechtsvormende taak van de Hoge Raad in het goederen- en insolventierecht centraal. Anders dan soms wordt aangenomen, stelt de Hoge Raad zich daarbij niet per se terughoudender op dan bij (bijvoorbeeld) verbintenissenrechtelijke vraagstukken. Zowel op het terrein van het insolventierecht als bij goederenrechtelijke kwesties wordt de rechtsontwikkeling voor een belangrijk deel vormgegeven in rechtspraak van de Hoge Raad. Het beste voorbeeld van terughoudendheid biedt de benadering van de problematiek van de trust en afgescheiden vermogens in het Nederlandse recht, maar zelfs daar is de Hoge Raad niet alleen maar terughoudend. Bij goederenrechtelijke figuren zoals (fiduciaire) eigendom en pandrecht is de rechtspraak van de Hoge Raad zelfs de belangrijkste bron van de rechtsontwikkeling. Gelukkig maar. De weerbarstigheid van de praktijk vraagt erom dat de Hoge Raad de moeilijke vragen niet uit de weg gaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2023
AA20230939

De zaak Tinsley v. Milligan

Over schone handen en vuile was

Een analyse van eigendomsverhoudingen in trusts en trustachtige figuren

L. Loof

Post thumbnail De auteur onderzoekt of de moeizame houding in het Nederlandse recht ten opzichte van trustachtige figuren kan worden verklaard door ons absolute eigendomsbegrip. Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is. Als in het kader van trusts en trustachtige figuren wordt gesproken van formele eigendom en materiële eigendom wordt niet bedoeld dat het subjectieve recht van eigendom is gesplitst in twee subjectieve rechten van eigendom, maar veeleer dat sprake is van een van ‘Rechtsinhaberschaft’ afwijkende ‘Vermögenszuordnung’.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2019
AA20190657

Proloog: inleidende opmerkingen en schets van structurele aspecten

C.Æ. Uniken Venema

Het Anglo-Amerikaanse recht heeft een andere historische achtergrond dan het Nederlandse recht. Het verschil in historische achtergrond ligt ten grondslag aan diverse zeer grote structurele en begripsmatige verschillen. Zeer belangrijk is de nevenschikking van enerzijds de common law en anderzijds het equityrecht. De Anglo-Amerikaanse trustfiguur is een product van de wisselwerking tussen de common law en het equity-recht. Dit artikel behelst een inleidende beschrijving van een aantal belangrijke kenmerken van het Anglo-Amerikaanse recht.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht | Verdieping | Studentartikel
mei 1998
AA19980359

Recht, fraude, politiek en de voorloper van de trust: Lord Dacre’s case (1535)

D. Heirbaut

Dit artikel is een uitgebreidde weergave van de Lord Dacre`s case, met een uitbebreidde inleiding van de achtergrond waartegen deze zaak is gewezen en de gevolgen van de zaak voor de Engelse samenleving.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
maart 2003
AA20030150

Recht, fraude, politiek en de voorloper van de trust: Lord Dacre’s case (1535), deel 2

D. Heirbaut

Dit tweede deel van het artikel over de Lord Dacre`s case gaat verder in op deze zaak is en de gevolgen van de zaak voor de Engelse samenleving. Het eerste deel stond in het maart nummer van 2003.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
april 2003
AA20030246

Trusts in mixed legal systems (Digitaal boek)

J.M. Milo, J.M. Smits

Post thumbnail Mixed jurisdictions like those of Scotland, South Africa and Quebec already have experience in combining the trust and civil law property. This book investigates what this experience exactly is.

9789069164250 - 23-09-2001

Toont alle 10 resultaten