Shell

Toont alle 11 resultaten

Blokkeert de Hoge Raad de opwaartse (concern)enquête voor kapitaalverschaffers?

S.M. Bartman

Hoge Raad 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1283 (NVM/Fundabelang)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240143

De rol van de (gewijzigde) WCAM bij de collectieve afwikkeling van massaschade ‘en nog wat van die dingen’

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Massaclaims en andere massavorderingen komen regelmatig voor. Een van de instrumenten om deze op efficiënte wijze af te wikkelen, is de WCAM: volgens sommigen een succesvol exportproduct. De WCAM is recent aangepast. In deze bijdrage worden de wijzigingen die deze recente wetswijziging meebrengt wat de afwikkeling van massavorderingen betreft op hoofdlijnen besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2013
AA20130627

De Shell Nigeria-arresten van het hof Den Haag, een doorbraak bij internationale milieuschade?

S.M. Bartman, C. de Groot

Hof Den Haag 29 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:132 (Oguru) en ECLI:NL:GHDHA:2021:133 (Dooh)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2021
AA20210384

Haags recht voor Nigeria: nog geen succes

E.H. Hondius

In deze column kijkt Ewoud Hondius naar de uitspraken van de Haagse rechtbank over olievervuiling in Nigeria en de invloed die deze uitspraken al dan niet zouden kunnen hebben op het Nigeriaanse recht.

Opinie | Column
juni 2013
AA20130449

Mensenrechten in bedrijf

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011, een nieuwe hoeksteen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

A.J.A.J. Eijsbouts

Post thumbnail Met de unanieme steunverklaring in 2011 door de VN Mensenrechtenraad aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de opname van de tot die principes behorende corporate responsibility to respect human rights in de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen is een belangrijke stap voorwaarts gezet op het politiek en juridisch complexe gebied van de relatie tussen ondernemingen en mensenrechten. Deze UN Guiding Principles hebben een jaar na hun totstandkoming al belangrijke invloed gehad op het gebied van de regulering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in bredere zin, ook in EU-verband. In dit artikel worden context en inhoud van deze belangrijke mijlpaal op het gebied van mensenrechten en MVO in vogelvlucht beschreven.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2012
AA20120812

People, planet, panic: duurzaamheid en mensenrechten op gespannen voet in Europese zorgplichtwetgeving

L. Roorda

Post thumbnail Mensenrechten, milieu en klimaat lijken soms parallelle belangen, maar vragen verschillende juridische benaderingen om te beschermen tegen de negatieve gevolgen van internationale bedrijfsactiviteiten. Dit stuk illustreert hoe deze benaderingen en daarmee de onderliggende belangen op gespannen voet kunnen komen te staan, en hoe dat in de voorgestelde EU-richtlijn rond gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) kan leiden tot een uitholling van mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230411

The profits of doom

L. Roorda

Post thumbnail

Nederland is een spil in het internationale bedrijfsleven, onder andere vanwege de internationale reikwijdte van Nederlandse ondernemingen. Die centrale rol betekent ook dat Nederland in toenemende mate geconfronteerd wordt met de negatieve bijeffecten van de activiteiten van die ondernemingen, zoals blijkt uit de recente Kiobel-zaak, waarin Shell wordt verweten medeplichtig te zijn aan de executie van dissidenten in Nigeria in 1995. Dit roept de vraag op: in hoeverre zijn Nederlandse hoofdkantoren medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen door hun dochterondernemingen, en draagt de Nederlandse Staat een plicht om toegang tot de rechter te verschaffen voor slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen? Wij delen immers in grote mate mee in de profits of doom.

Opinie | Amuse
oktober 2017
AA20170774

Verantwoordelijke vennootschappen en anderszins activistische aandeelhouders

O. Oost

Post thumbnail Een groep aandeelhouders van Shell zet zijn vennootschapsrechtelijke rechten in om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het tegengaan van klimaatverandering. In deze bijdrage worden de juridische en morele grenzen hiervan verkend.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2019
AA20190038

Vernietiging van het milieu: een internationaal misdrijf?

N. Jägers

Post thumbnail

In het najaar van 2016 werd in Den Haag de multinational Monsanto in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. De roep om diegenen die zich schuldig maken aan ecocide strafrechtelijk aan te pakken klinkt steeds luider. In dit artikel zal worden besproken wat ecocide precies is en of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf toegevoegde waarde heeft.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2017
AA20170365

Welke rechter oordeelt over de wereldwijde CO2-uitstoot van Shell?

Patroon Legal Design

Aan de hand van de uitspraak Milieudefensie/Shell van de rechtbank Den Haag van 26 juni 2021 brengt Patroon Legal Design in beeld welke rechter bevoegd is om te oordelen over een grensoverschrijdende onrechtmatige daad.

Recht in Beeld
november 2021
AA20210986

Zij die geboren worden groeten u

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In 1988 schreef Hans Nieuwenhuis het artikel ‘Zij die geboren worden groeten u’ over de aansprakelijkheid jegens toekomstige generaties. Harm Kloosterhuis & Carel Smith laten in deze aflevering van Vijf Minuten Rechtsfilosofie zien hoe actueel dat artikel nu is.

Perspectief | Column
maart 2021
AA20210307

Toont alle 11 resultaten