Toont alle 6 resultaten

Bestuursrecht en nieuw BW

F.J. van Ommeren, B.J. Schueler

In dit artikel wordt een boek besproken dat de veranderingen voor het bestuursrecht behandelt nadat het NBW is ingevoerd. In de boekbespreking komen aan de orde: rechtstreekse toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de ingevoerde schakelbepalingen. Er wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Literatuur | Boekbespreking
februari 1989
AA19890154

De schakelbepalingen van de ontnemingsprocedure: de kunst van het weglaten

W.S. de Zanger

De procedure tot oplegging van de ontnemingsmaatregel heeft vorm gekregen doordat verschillende bepalingen ten aanzien van het reguliere strafproces van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. Door sommige bepalingen juist niet van toepassing te verklaren heeft de wetgever een afwijkend procesrecht in het leven geroepen voor de ontnemingsprocedure. Deze wetgevingstechniek is op kritiek gestuit en heeft de rechter voor keuzes gesteld.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
december 2017
AA20170960

maart 1994

Katern 50: Bestuursrecht

H.B. Winter

Schakelbepalingen in de volgende versnelling

C.C. de Kluiver, O. Oost

Post thumbnail

De Blauwe pagina’s zijn dit jaar een ‘Ode aan de schakelbepalingen’. Deze scharnieren van het recht knopen verschillende afdelingen, wetboeken of soms zelfs rechtsgebieden aan elkaar. In deze eerste bijdrage staan Charlotte de Kluiver en Olivier Oost eerst stil bij schakelbepalingen in het algemeen en daarna behandelen zij een belangrijke bepaling in het burgerlijk recht, namelijk artikel 3:15 BW.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
januari 2017
AA20170004

Schakelingen tussen Algemene wet bestuursrecht en Nieuw BW

F.J. van Ommeren

In dit artikel staat de relatie tussen het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) centraal, in het bijzonder het verband tussen (schakelbepaling) artikel 3.1.1 lid 2 Awb en (schakelbepaling) artikel 3.2.21 NBW. Een schakelbepaling is een bepaling die een bepaalde regeling van overeenkomstige toepassing verklaart op verhoudingen waarvoor die regeling niet is geschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1988
AA19880549

Van zaken-recht naar goederen-recht: over de zorgplicht van de pandhouder, eigendomsvoorbehoud, reclamerecht, revindicatie en andere ‘zaken’

J.W.A. Biemans

In dit artikel gaat Biemans in op een aantal artikelen in het Burgerlijk Wetboek die blijkens de tekst alleen van toepassing zijn op zaken in de zin van art. 3:2 BW maar die volgens Biemans op alle goederen (art. 3:1 BW) van toepassing zijn. Daarbij betrekt Biemans veranderingen in het ontwerp-Meijers. Daarna gaat de auteur in op de zorgplicht van de pandhouder (art. 3:243 lid 1 BW), het eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 BW), het recht van reclame (art. 7:39 BW) en de revindicatie (art. 5:2 BW).

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090320

Toont alle 6 resultaten