Toont alle 8 resultaten

Begrippen – begrijpen – begrepen

Over wetenschap tussen recht en informatica

L. Mommers

Je hoort mensen wel eens zeggen dat regels regels zijn – zelfs politici maken zich daar soms schuldig aan. Het misverstand is dat regels zich zouden lenen voor feilloze toepassing – zoals Montesquieu de ideale rechter zag als ‘bouche de la loi ’. Probleem is dat je om dit te bereiken, de regels zo speci- fiek moet maken dat ze weliswaar eenvoudig toepasbaar zijn, maar ook leiden tot grote rigiditeit. Dat is in een notendop het risico van toepassing van informatica bij de uitvoering van juridische taken: informatica vraagt om specificiteit vooraf, om zeer nauwkeurige instructies. Maar het recht vraagt om ruimte voor discretionaire bevoegdheden en open normen die geschikt zijn om toe te passen op nieuwe, onvoorziene situaties. In deze bijdrage gaat het over de inhoudelijke en metho-dologische wrijvingen die voortvloeien it dit verschil tussen recht en informatica.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070837

Een gruwelijke ontdekking

J.M.J. van Rijn van Alkemade

Aan de hand van de vergelijking tussen recht en wiskunde wordt besproken hoe regels geleerd worden en hoe er juridisch beredeneerd wordt.

Opinie | Redactioneel
september 2007
AA20070629

Hercules aan het werk

Over de rol van rechtsbeginselen in het recht

A. Soeteman

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van rechtsbeginselen voor het positieve recht. De auteur betoogt dat door de rechtsbeginselen het verschil tussen rechtspositivisme en natuurrecht verdwenen is. Er wordt in dit artikel in gegaan op de kenbaarheid en de reden van beginselen. In het artikel komt met name duidelijk naar voren wat de belangrijkste verschillen zijn tussen regels en beginselen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910744

Over de regels van de groep en de regels van de samenleving

M. Galenkamp

In dit eerste deel van een drieluik over het collectieve in het recht staat een fundamenteel-theoretische vraag centraal: die naar de verhouding tussen groepsmoraal enerzijds en heersende moraal in een samenleving anderzijds. Hoe verhouden de regels van de groep zich tot die van de samenleving? Anders gezegd, wat is in onze liberaal-democratische rechtsorde de reikwijdte en waar liggen de grenzen van de vrijheid van groepen om er afwijkende normen en waarden op na te houden? In dit artikel formuleer ik drie richtlijnen die wellicht behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van deze vraag.

Overig | Rode draad | Het collectief in het recht
januari 2002
AA20020015

Plagiaat

E.H. Hondius

In deze column gaat Ewoud Hondius in op het verschijnsel plagiaat en waarom dit in strijd is met de regels van de wetenschap.

Opinie | Column
november 2005
AA20050917

Pluriformiteit in de rechtseconomie: een verkenning van scholen

R.W. Holzhauer, R. Teijl

In dit artikel worden de verschillende stromingen (scholen) binnen de rechtseconomie besproken. Daaraan voorafgaand wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis vanuit de Legal Realist Movement tegenover de Critical Legal Studies Movement.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900617

Ruimte door regels

P.C. Westerman

Post thumbnail Nationale wetgevers en lokale regelgevers lijken het over één ding eens te zijn: een teveel aan regels zorgt voor ‘druk’. Gestreefd moet worden naar een ‘regellichte’ omgeving. Maar zijn regels altijd drukkend? Leidt vermindering van regels altijd tot meer vrijheid? In dit artikel onderscheidt Pauline Westerman verschillende soorten regels, analyseert en bekritiseert zij een vaak aangeprezen strategie ter vermindering van de regeldruk en tot slot draagt zij enkele alternatieven aan.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2012
AA20120720

Verstrikt

L.A.G.M. van der Geld

In haar eerste column voor Ars Aequi raakt Lucienne van der Geld verstrikt in, verschrikt van en bijna verstikt door regels, regels en nog eens regels!

Opinie | Column
januari 2021
AA20210043

Toont alle 8 resultaten