Toont alle 8 resultaten

Corus Group-Corus Nederland

J.W. Groot

Op 13 maart 2003 heeft de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam een interessante beschikking op het gebied van corporate governance gegeven. De Ondernemingskamer heeft zich gebogen over een besluit van de Raad van Commissarissen van Corus Nederland, onderdeel van het Corus concern, dat inhield dat zij weigerde om mee te werken aan de concernstrategie van moedermaatschappij Corus Group. De Ondernemingskamer oordeelde dat de commissarissen hun goedkeuring aan een door Corus Group genomen besluit mochten weigeren, nu zij door Corus Group gebrekkig waren geïnformeerd over de achtergronden van dit besluit. In deze bijdrage zal ik een antwoord geven op de vraag of de Ondernemingskamer het besluit van de commissarissen om niet mee te werken aan de concernstrategie eveneens in stand zou hebben gehouden indien de commissarissen wel voldoende waren geïnformeerd door de concernleiding. Ik ben van mening dat deze vraag in beginsel bevestigend dient te worden beantwoord, tenzij de commissarissen misbruik maken van hun bevoegdheid.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2003
AA20030446

De nieuwe Nederlandse corporate governance code 2008

W.B. Kuijpers, M. Meinema

Post thumbnail Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna: de Commissie Frijns) de aangepaste Nederlandse corporate governance code gepubliceerd. De door de Commissie Tabaksblat in 2003 vastgestelde Nederlandse corporate governance code is daarmee aan de actualiteit aangepast. De nieuwe Code moet nog door het kabinet wettelijk worden verankerd, zodat Nederlandse beursvennootschappen verplicht worden de principes en best practice-bepalingen uit de aangepaste Code toe te passen of in hun jaarverslag uit te leggen waarom zij deze niet toepassen (‘pas toe of leg uit’-beginsel). In dit artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Code, de verhouding tussen de Code en de wetgeving en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Code uit 2003.

Verdieping | Studentartikel
maart 2009
AA20090178

De Wet evenwichtiger man-vrouw­verhouding in de top van het bedrijfsleven

N. ten Kate

Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven in werking getreden. De wet voert een ingroeiquotum in voor raden van commissarissen van beursvennootschappen. Daarnaast voorziet de wet in een verplichting voor grote naamloze en besloten vennootschappen om streefcijfers op te stellen voor het bestuur, de RvC en de subtop en daarover jaarlijks te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad. In dit artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis en de aanleiding van de wet, het ingroeiquotum, de streefcijfers en de horizonbepaling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2022
AA20220149

Diversiteit binnen de top van ondernemingen: beschermenswaardige of ondervertegenwoordigde partijen?

J.G.C.M. Galle

Post thumbnail Vrouwen zijn geen beschermenswaardige partijen binnen de top van ondernemingen, maar wel een ondervertegenwoordigde partij. Streefcijfers boden geen soelaas en een wettelijk quotum is in de maak. Ook maatwerk in diversiteitsbeleid vanuit de markt kan uitkomst bieden. Alhoewel veel discussie bestaat over de te nemen maatregelen, lijkt het creëren van bewustwording en overtuiging tot verandering niet meer nodig. Het is nu een kwestie van het zoeken naar en vooral bewandelen van de route om deze ondervertegenwoordiging te beslechten.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
mei 2020
AA20200495

Een raad van commissarissen naast een one tier board: wenselijk recht of een vijfde wiel aan de wagen?

N. Kreileman

Nederlandse vennootschappen kunnen kiezen voor een monistische of een dualistische bestuursstructuur. Is gekozen voor een monistische bestuursstructuur, dan kan daarnaast niet ook nog een raad van commissarissen worden ingesteld. Vennootschappen naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kunnen de monistische en dualistische bestuursstructuur daarentegen wel combineren. In deze bijdrage onderzoek ik of we een voorbeeld moeten nemen aan Curaçao en Sint Maarten en het verbod van artikel 2:140/250 lid 1 BW moeten schrappen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
november 2019
AA20190828

Strijd met redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als rechtsmiddel in relatie tot besluiten van de rechtspersoon?

A.F. Verdam

Hoe verhoudt het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich tot een vordering uit onrechtmatige daad? Wat betekent het IMG-arrest, is het bevredigend en welke vraag wordt – anders dan wel gedacht – niet beantwoord?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2017
AA20170283

Webpublicatie – Hoofdlijnen van de BV

E.A. van Dooren, E.E. Neele, H.C.A. van Winden, N.M.C. Wisse

Post thumbnail Navigeer snel en overzichtelijk door de hoofdlijnen van de BV. Je wordt op praktische wijze geleid door al die onderdelen die voor het algemene begrip van de BV van belang zijn.

Alle uitgaven | Hoofdlijnen
01-12-2021

Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders en commissarissen

E.D.G. Kiersch

In dit artikel wordt de nieuwe Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders commissarissen die in boek 2 BW is verwerkt, besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2003
AA20030058

Toont alle 8 resultaten