De Wet evenwichtiger man-vrouw­verhouding in de top van het bedrijfsleven


Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven in werking getreden. De wet voert een ingroeiquotum in voor raden van commissarissen van beursvennootschappen. Daarnaast voorziet de wet in een verplichting voor grote naamloze en besloten vennootschappen om streefcijfers op te stellen voor het bestuur, de RvC en de subtop en daarover jaarlijks te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad. In dit artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis en de aanleiding van de wet, het ingroeiquotum, de streefcijfers en de horizonbepaling.