proceskostenveroordeling

Toont alle 8 resultaten

Griffierechten en het recht op toegang tot de rechter

F.J. Fernhout

Post thumbnail Artikel 6 EVRM omvat het recht op toegang tot de rechter in burgerlijke zaken. Op de staten die partij zijn bij het EVRM rust een positieve verplichting om dit recht te waarborgen. Dat houdt onder meer in dat financiële obstakels op de een of andere manier moeten worden weggenomen en in ieder geval niet mogen worden opgeworpen. Bij de heffing van een bijdrage in de kosten van een procedure (de zgn. griffierechten) moet hiermee rekening worden gehouden. Deze bijdrage gaat na of de Nederlandse griffierechtenregeling binnen de door artikel 6 EVRM getrokken grenzen blijft.

Rode draad | Toegang tot het recht
januari 2019
AA20190067

Het arrest United Video Properties en de nieuwe indicatietarieven in IE-zaken

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (United Video Properties/Telenet)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2017
AA20170429

Het CAK kan nog steeds niet begrijpelijk schrijven

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 24 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3123, nr. 13-190 WMO, NJB 2014/1793, ABKort 2014/341 Procederen over procederen; het moeten procederen voor een deugdelijke motivering van een besluit rechtvaardigt een proceskostenveroordeling; een besluit moet steeds deugdelijk gemotiveerd zijn zodat het geen nadere uitleg behoeft. Artikel 3:46, 3:47, 8:74, 8:75 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2015
AA20150040

juni 2008

Katern 107: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

december 1996

Katern 61: Bestuursrecht

S. Borger, H.B. Winter

september 1998

Katern 68: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Proceskostenveroordeling in administratieve procedures

G. Langedijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Velsen/De Waard uitgemaakt dat ook in administratieve procedures proceskostenveroordeling mogelijk is. Het gevolg hiervan is dat de minister van Justitie heel wat welwillender tegenover een proceskostenregeling is komen te staan. De voorgestelde proceskostenregeling in de Algemene wet bestuursrecht geeft blijk van de budgettaire motieven die hieraan ten grondslag liggen. Voor de burger geen onverdeeld genoegen dus!

Verdieping | Studentartikel
maart 1993
AA19930157

Vergoeding proceskosten ambtenarenrecht

Th.G. Drupsteen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 december 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB4288, nr. MAW1990/116, AB 1992, 163 m.nt HH, TAR 1992, 38 m.a. R.M. van Male De CRvB komt in deze uitspraak, na veranderende inzichten en gevoelens in de samenleving, terug op het oordeel dat proceskosten alleen onder bijzondere gevallen voor vergoeding in aanmerking komen als schade bij een vernietigd besluit. De CRvB zegt daar wel bij dat het niet gaat om een gehele proceskostenvergoeding maar dat deze kosten tussen het bestuursorgaan dat in het ongelijk wordt gesteld en de ambtenaar dient te worden verdeeld. De CRvB komt tot dit laatste oordeel omdat de ambtenarenrechter niet lijdelijk is, het niet verplicht is om juridische bijstand in te roepen en zaken zeer verschillend kunnen zijn. De Raad besluit dat een omgekeerde gang van zaken, een ambtenaar die in het ongelijk gesteld wordt, voor een gedeelte in de proceskosten te veroordelen; dit zou een te groot procesrisico voor de ambtenaar meebrengen. In een bijlage bij de uitspraak geeft de CRvB een regeling en berekeningsmethode om de proceskostenverdeling te bepalen bij een onrechtmatig besluit. In de noot wordt dieper op de proceskostenveroordeling ingegaan en gekeken naar de gelijkschakeling met de regeling in civiele procedures.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1992
AA19920614

Toont alle 8 resultaten