Toont alle 11 resultaten

De rechtspositie van chronisch zieken bij aanstellingskeuringen

R. Schuttelaar

De medische aanstellingskeuring is al jaren middelpunt van discussie. Er zijn verschillende vormen van regelgeving tot stand gekomen ter verbetering van de rechtspositie van de keurling. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Wet op de Medische Keuringen, die op 1 januari 1998 in werking is getreden. Hierbij wordt echter een belangrijke groep vergeten, namelijk de chronisch zieken. In de Wet op de Medische Keuringen wordt geen rekening gehouden met de bijzondere positie waarin zij zich bevinden. In dit artikel wordt bekeken wat de gevolgen van recente wetgeving voor de chronisch zieke keurling zijn. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de privatisering van de Ziektewet. Tevens zal naar een mogelijke oplossing worden gezocht ter verbetering van de rechtspositie van chronisch zieken bij aanstellingskeuringen.

Verdieping | Studentartikel
juni 1998
AA19980540

De verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

A.H.Th. de Boer

Artikel waarin wordt ingegaan op de wetgeving die heeft geleid tot de verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, die leidde tot het ontstaan van van SDU (NV). Ingegaan wordt op de gang van zaken van deze privatisering. De basis ervan in het regeerakkoord de verschillende wetten en wetsvoorstellen wordt besproken tot de uiteindelijke oprichting van een aparte naamloze vennootschap. Daarbij komt vervolgens de vermogensovergang, storting op aandelen en de overgang van het personeel aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1989
AA19890195

En toen ging het licht uit…

J. Tupamahu, A.C.L. Zwalve

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op we de wenselijkheid en gevolgen van privatisering van overheidsdiensten.

Opinie | Redactioneel
april 2001
AA20010201

maart 2007

Katern 102: Ondernemingsrecht

N. Lemmers

juni 1998

Katern 67: Media- en telecommunicatiewet

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

D.P. van den Bosch

Op 20 augustus 1997 zonden minister Wijers en minister Sorgdrager voor de derde maal een voortgangsnotitie aan de Tweede Kamer over de operatie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW). Daarin wordt verslag gedaan van de projecten die in de derde tranche, in het vergaderjaar 1996-1997, zijn uitgevoerd, van de nieuwe projecten die voor het laatste kabinetsjaar zijn gekozen en van de voortgang van de implementatie van de besluiten die over eerdere projecten zijn genomen. Het kabinet spreekt daarbij tevredenheid uit over de bereikte resultaten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1997
AA19970802

Privatiseringscontracten met de Treuhandanstalt

R. Wagemakers

De Treuhandanstalt (THA) heeft tot taak de voormalige Oostduitse staatsbedrijven te privatiseren. Hierdoor is een nieuw soort bedrijfsovernamecontracten ontstaan. In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken van deze privatiseringscontracten besproken. Als afsluiting volgt een korte beschouwing over het functioneren van de THA en de kritiek daarop.

Verdieping | Studentartikel
december 1993
AA19930847

Procederen over uitkeringen

Het litigation-probleem in de Workers' Compensation

B. Barentsen

Alle Amerikaanse staaten kennen een eigen verzekering voor beroepsgebonden arbeidsongeschiktheid, de Workers' Compensation. De Workers' Compensation wordt voor een belangrijk deel privaat uitgevoerd. In een groot aantal staten wordt buitensporig veel geprocedeerd over Workers' Compensation-uitkeringen. Met behulp van preventief overheidstoezicht en onpartijdige keuringsartsen weten enkele staten de litigation in de hand te houden. Nu de Nederlandse sociale zekerheid geprivatiseerd wordt, zullen goed publiek toezicht en onpartijdige keuringen ook belangrijker worden voor het Nederlandse systeem.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980481

Sociaal recht op een tweesprong

J.P. Balkenende

Het sociaal recht was lange tijd een uiting van solidariteit. De laatste jaren treden echter marktwerking en ‘verprivaatrechtelijking’ op de voorgrond. Gaat dit ten koste van de ethiek van het sociaal recht? Het sociaal recht staat op een tweesprong.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1998
AA19980556

Sterft, gij oude vormen en gedachten! Grondslagen van een responsief bestuursrecht

L. van den Berge

Post thumbnail

Van oudsher is het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming sterk geënt op de klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In een tijd van voortgaande privatisering en fragmentarisering van de publieke ruimte zijn die uitgangspunten steeds verder onder druk komen te staan. Inmiddels lijkt het klassieke stelsel zelfs dusdanig werkelijkheidsvreemd dat het in zijn starre klassieke vorm onhoudbaar is geworden. Pogingen om het vanuit de eigen logica te herzien zijn onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Daarom is het hoog tijd ook de grondbegrippen van het stelsel zelf kritisch te heroverwegen. Hoe zou eventueel vorm kunnen worden gegeven aan een ‘responsief bestuursrecht’ dat tegemoetkomt aan hedendaagse maatschappelijke behoeften maar tegelijkertijd oog houdt voor de klassiek-rechtsstatelijke beginselen waarop het traditioneel is georiënteerd?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2017
AA20170563

Wijzigingsvoorstel Wet op de Weerkorpsen: beter laat dan nooit!

R. Glas

Over particuliere beveiliging, een onderwerp dat op oneigenlijke wijze wordt geregeld in de Wet op de Weerkorpsen, is vooral de laatste twee decennia veel te doen geweest. Sceptici zien het als een fenomeen dat ongecontroleerde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Voorstanders menen dat het een adequaat middel is ter bestrijding van vooral kleine criminaliteit. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Aan de hand van het onlangs ingediende voorstel tot wijziging van de Wet op de Weerkorpsen wordt hieronder ingegaan op de verhouding van de particuliere beveiliging ten opzichte van de politie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1990
AA19900222

Toont alle 11 resultaten