Toont alle 4 resultaten

De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht

L.T. Visscher

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. Titel 7.17 BW vervangt de oude regeling uit het Wetboek van Koophandel. Naar aanleiding van de introductie van titel 7.17 BW geeft deze bijdrage een (rechts)economische visie op verzekeringen. Eerst zal uiteengezet worden waarom mensen verzekeringen afsluiten en waarom ze bereid zijn hiervoor een premie te betalen die hoger is dan het verwachte risico dat ze er mee afdekken. Vervolgens gaat het artikel in op twee belangrijke problemen die kunnen ontstaan wanneer mensen verzekerd zijn: moreel risico en averechtse selectie.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2006
AA20060485

De kapitaalverzekering in de Brede Herwaardering

J. Melis

De Brede Herwaardering heeft voorlopig zijn beslag gekregen in twee wetsontwerpen. Het eerste is een ontwerp van de 'Wet op de vermogensoverschotten van pensioenfondsen'(nr. 21197). Het tweede wetsontwerp heeft als titel meegekregen 'wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen alsmede van het fiscale regime van verzekeraars en directiepensioenlichamen' (nr. 21198). Een derde ontwerp betreffende de wijziging van de loonbelasting, vermogensbelasting en in de successiewet was aangekondigd voor het voorjaar van 1989 maar laat - mede vanwege de val van het kabinet Lubbers II - nog steeds op zich wachten. In dit artikel wordt ingegaan op het tweede ontwerp en wel op de voorgestelde regeling van de kapitaalverzekering.

Verdieping | Studentartikel
september 1990
AA19900503

Het nieuwe verzekeringsrecht, deel I

N. Frenk, F.R. Salomons

Op 1 januari 2006 is de nieuwe wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst (titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) in werking getreden. Deze vervangt de oude uit 1838 stammende wettelijke regeling in het Wetboek van Koophandel. De nieuwe regeling kent een lange voorgeschiedenis. De nieuwe wettelijke regeling van titel 7.17 BW bevat geen uitputtende regeling van de verzekeringsovereenkomst. In dit artikel worden enkele belangrijke zaken van het nieuwe verzekeringsrecht belicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2006
AA20060380

Verzekerde verzwijging

M.F.J. Haak, P. Werdmuller

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op het nieuwe verzekeringsrecht waarbij de verzekerde in geval van verzwijging van enig feit toch een uitkering krijgt indien het verzwegen feit van geen invloed is geweest op de geleden schade. Ook krijgt de verzekerde een (kleinere) uitkering indien het feit wel een rol heeft gespeeld.

Opinie | Redactioneel
april 1997
AA19970195

Toont alle 4 resultaten