milieurecht

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheid voor milieuschade

Th.G. Drupsteen

Artikel behorend bij de rode draad 'milieurecht' waarin de aansprakelijkheidsvraag centraal staat. Op de aansprakelijkheidsvraag in het milieurecht zijn geen aparte regels van toepassing. Het commune aansprakelijkheidsrecht uit het BW geldt. In dit artikel wordt ingegaan welke bijzondere afwegingen daarbij gelden. Er wordt ingegaan op functies van het privaatrecht voor aansprakelijkheidskwesties in het milieurecht en er wordt ingegaan op recente ontwikkelingen zoals de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Er wordt uitgebreid in gegaan op het destijds aangeduide NBW en ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook wordt contractuele aansprakelijkheid besproken.

Overig | Rode draad | Milieurecht
mei 1990
AA19900275

Aansprakelijkheid voor milieuschade: een reactie

G. Betlem, E.A. Messer

Reactie op een artikel dat eerder in de reeks van de Rode draad over 'milieurecht' verscheen en waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens milieuschade aan de orde komt. In deze reactie enige nuanceringen en aanvullingen op het eerdere artikel.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900519

Benckiser-arrest

Rode draad

J.M. van Dunné

Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13475, ECLI:NL:HR:1989:AC3549 (Benckiser/Staat) Bespreking van het Benckiser-arrest in het licht van de rode draad 'Milieurecht'. In dit kader staat de aansprakelijkheid voor milieuschade centraal waarbij met name de relativiteitsleer speelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Milieurecht
juli 1990
AA19900469

Buitenwettelijke richtlijnen in het milieurecht

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF1163, nr. 200100106/2, en Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 april 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1839, nr. 200002886/1 In deze noot bij deze milieurechtelijke casus wordt ingegaan op het buitenwettelijke milieurichtlijnen en de werking daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2003
AA20030454

De gevolgen van de Europese Akte voor het Europese Milieubeleid en het Milieubeleid van de Lid-Staten

M. Berk, G. van der Klis

Gedurende het Europese milieujaar is onder meer een herziening van het EEG-Verdrag van kracht geworden: de Europese Akte. Hierdoor is de juridische grondslag voor het Europese als ook voor het nationale milieubeleid drastisch gewijzigd. In het eerste deel van dit artikel zal worden ingegaan op de oude en nieuwe rechtsbasis voor het Europese milieubeleid. Daarbij zal bovendien aandacht worden besteed aan de nieuwe besluitvormingsprocedure . In het tweede deel komt aan de orde welke gevolgen de nieuwe rechtsbasis heeft voor de bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenschap en de Lid-Staten. De nadruk ligt hierbij op de ruimte die de Lid-Staten behouden voor een zelfstandig milieubeleid. Aan het slot van dit artikel zal een kort commentaar worden gegeven op de gevolgen van de Europese Akte, voor het milieubeleid van de Gemeenschap, respectievelijk de Lid-Staten.

Verdieping | Studentartikel
november 1988
AA19880731

De lange weg naar de Omgevingswet

G.A. van der Veen

Post thumbnail Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Samen met vier algemene maatregelen van bestuur vervangt die 26 wetten en vele amvb’s op het terrein van de ruimtelijke ordening en het milieu. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Na de achtergronden en doelstellingen van de wet, de totstandkomingsgeschiedenis en de inhoud van de Omgevingswet komen in dit artikel mogelijke pijnpunten en kritiek op de wet of onderdelen daarvan aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2023
AA20230649

De WABM en de WVO: koudwatervrees voor verdere integratie

Q. de Gooijer

Vergunningen zijn een belangrijk instrument om het milieurecht te handhaven. De handhaving wordt echter bemoeilijkt doordat er vele verschillende milieuvergunningen naast elkaar bestaan. Het afgeven van die vergunningen geschiedt door verschillende overheden, waartussen de samenwerking niet altijd optimaal is. De handhaving zou verbeterd kunnen worden door al deze vergunningen in een vergunning samen te voegen en de uitvoering bij één uitvoeringsorgaan te leggen. Ook het aanvragen van zo een vergunning zou dan sneller en eenvoudiger kunnen. Het integreren van bestaande vergunningsstelsels blijkt echter een moeilijke operatie, in het bijzonder wanneer het vergunningen uit twee verschillende beleidsterreinen betreft. In dit artikel wordt ingegaan op de integratie van een watervergunning en een milieuvergunning.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900511

Ernstige milieudelicten in het Wetboek van Strafrecht

F.D. van Asbeck

In dit artikel behorend bij de rode draad 'milieurecht' wordt ingegaan op de wetgeving waarmee bewerkstelligd wordt dat er

Annotaties en wetgeving | Wetgeving | Overig | Rode draad | Milieurecht
maart 1990
AA19900170

Functionele vakken als dwarsdoorsneden van publiek- en privaatrecht

in het bijzonder betreffende onroerend goed

P. de Haan

In deze bijdrage voor het bijzonder nummer 'Osmose tussen publiek- en privaatrecht worden tien juridische sociaal-ruimtelijke vakken beschreven.

Bijzonder nummer
mei 1987
AA19870361

Inspraak en rechtbescherming in het milieurecht

L.J.A. Damen, R. Uylenburg

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Milieurecht' wordt ingegaan op de insraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Het doel van het artikel is een inzicht te geven in de onoverzichtelijk in elkaar stekende wijzen van inspraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Er wordt in het artikel ingegaan op inspraak en beroep bij milieuvergunningen. Vervolgens wordt er een casus gegeven op het gebied van de milieuvergunning en worden daar later nog varianten op aangebracht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
april 1990
AA19900205

Integrale handhaving van milieurecht

A. Blomberg

Dit proefschrift gaat over de vraag op welke wijze de overheid het milieurecht het beste kan handhaven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2002
AA20020109

maart 2007

Katern 102: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

M. Bruin

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond