krom~recht

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

‘Advocaten kunnen recht trekken wat krom is’

Interview met mr. J.H. Brouwer en mr. E. Unger

J.G. Boot, C. Rijckenberg

Ter gelegenheid van het bijzonder nummer 2005 Krom~recht. Over misstanden in het recht besteden wij aandacht aan de advocatuur. In dat kader spraken wij met mr. J.H. Brouwer (1957), tot 1 juli 2005 algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten en advocaat bij B&C Advocaten te Apeldoorn, en mr. E. Unger (1958), zijn opvolgster als algemeen Deken en advocaat bij Unger Hielkema Advocaten te Amsterdam.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht | Verdieping | Interview
juli 2005
AA20050643

‘Gelijkheid in waardigheid’

Interview met prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin

J.A. van de Hel, H. van der Zwan

Ter gelegenheid van het bijzonder nummer 2005 Krom~recht. Over misstanden in het recht zijn wij in gesprek met prof.dr. Hirsch Ballin, voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, over krom recht in het bestuursrecht.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht | Verdieping | Interview
juli 2005
AA20050635

Aansprakelijkheid met terugwerkende kracht

T. Hartlief

In dit uitgebreide artikel voor het bijzonder nummer Krom~recht komt aansprakelijkheid met terugwerkende kracht aan de orde. In hoeverre komt het voor, wat zijn de gevolgen en hoe wordt er omgegaan met nieuwe inzichten die op situaties uit het verleden worden toegepast?

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050553

Advocaat en consument op zoek naar een rechter

G.J. Kemper

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen advocaat en clïent met betrekking tot declaraties en daaruit voortspruitende problemen.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050628

Bestuurlijke boete in Absurdistan

P.A.M. Mevis

In dit artikel als bijdrage voor het Bijzonder nummer Krom~recht wordt ingegaan op de veelvoud van bestuursrechtelijke rechtshandhaving. De verschillende vormen, ergernissen en overlap komen aan de orde.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050580

De minister en zijn procureurs-generaal kunnen de pot op. Over rechtspreken en recht praten

W.A. Wagenaar

Het resultaat van rechtspsychologisch onderzoek leidt zelden tot een wijziging van de wet; wel tot aanbevelingen en richtlijnen van het College van procureurs-generaal, of tot Ministeriële Besluiten. Het gaat veelal over uiterst relevante problemen, maar de praktijk leert dat rechters zich vaak niets aantrekken van zulke oekazes, onder het argument dat zij alleen met de wet te maken hebben. Het Openbaar Ministerie ziet hierin een aanmoediging om zich ook niet aan de regels te houden en de politie spant zich tenslotte ook niet meer in als er kennelijk geen prijs op wordt gesteld. Een aantal inmiddels beruchte strafzaken dankt hieraan het gebrek aan kwaliteit dat door A-G Jörg onlangs aan de kaak is gesteld.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050605

De partijongelijkheid en de consequenties daarvan in een civiele procedure

J.M. van Dunné

In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de rechtshulp in civiele zaken door advocaten waarbij de constante scholing van advocaten, ongelijkheid van procespartijen, bescherming van de zwakkere partij aan de orde komt. Ook wordt er ingegaan op de taak van de Hoge Raad en het openbaar ministerie bij de bescherming van de zwakkere partij en het nut van class actions en de action civile bij de rechtsbescherming voor de zwakkeren in de samenleving.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050545

De zwakheden van het detentierecht

C. Kelk

De in de wet neergelegde detentiebeginselen en de traditionele uitgangspunten voor de situatie van de gedetineerden komen steeds meer onder druk te staan van de capaciteitstekorten en de voortschrijdende bezuinigingen. Ook het primaat van de veiligheid en de vergeldingsgedachte zijn merkbaar geworden in de detentiesituatie. Intussen hebben zich in de vorm van sterk versoberde regimes voor bijvoorbeeld de bolletjesslikkers bepaald misstanden voorgedaan. Voorts mogen nu twee gedetineerden in één cel worden opgesloten. Het nieuwe concept van een sterk op elektronische begeleiding gebaseerde, personeelsarme inrichting verkeert in de experimentele fase. Ons gevangeniswezen behoorde vroeger tot de meest geavanceerde detentiesystemen, maar die tijd lijkt enigszins voorbij. Het is zelfs de vraag of door ons nog wel steeds in voldoende mate wordt voldaan aan de terzake geldende internationale normen. Voorts kan men zich afvragen of de rechter bij de straftoemeting met deze situatie niet enige rekening zou moeten houden.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050588

Discrepantie en convergentie tussen hoogste bestuursrechters

A.T. Marseille

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende hogere bestuursrechters die Nederland kent. Deze stand van zaken heeft te maken met de bijzondere opkomt van het bestuursrecht. Verder wordt er ingegaan op de verschillen die er bestaan tussen de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050572

Het bestuursproces in de mechanische mierenmaatschappij

A.Q.C. Tak

Het is triest gesteld in ons land met de bescherming van het individu tegen zijn eigen overheid. Recent is door de Hoge Raad grote zorg geuit over het peil van het Nederlandse strafproces. Maar met het Nederlandse bestuursproces is het nog vele malen erger gesteld. De regering reageert echter laconiek op alle ernstige kritiek en legt die achteloos naast zich neer (zoals zij tegenwoordig vrijwel alle kritiek, ook van vaste adviesorganen als Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en dergelijke naast zich neerlegt). Men waant zich terug bij Lodewijk XIV of de tijden van staatssoevereiniteit in plaats van rechtssoevereiniteit, al is de huidige dictatuur fluweliger en verpakt in illusies van grondrechtenwaardering en rechts-beschermingsmogelijkheden. Zeer recent zijn de drie Nederlandse top-bewindslieden (minister-president Balkenende, minister van Justitie Donner en minister van Binnenlandse Zaken Remkes) door de Nationale ombudsman gevoelig op de vingers getikt omdat ze het Nederlandse parlement hadden misleid over de rechtsstatelijke wantoestand die aan het licht werd gebracht in mijn tweedelig handboek van het Nederlands Bestuursprocesrecht in theorie en praktijk uit 2002. De bewindslieden hebben deze kritiek op hun falend normen- en waardenbesef verre van zich geworpen, daarmee een ‘fraai’ voorbeeld van respect gevend voor de officiële, constitutionele hoeder van die normen en waarden in ons land.

juli 2005
AA20050564

Het OM in een spagaat

J.M. Reijntjes

De meest in het oog springende taak van het Nederlandse OM is de vervol-ging van strafbare feiten. De officier treedt dan op als openbaar aanklager. Van hem wordt verwacht dat hij – ofschoon hij partij is in het geding – toch onpartijdig blijft en behalve wat tegen de verdachte pleit, ook alles wat voor hem spreekt onder de aandacht van de rechter brengt. Is dat realistisch? Minstens zo belangrijk is zijn optreden bij de opsporing van delicten. Daarbij wordt hij niet alleen geacht het oog te houden op de doelmatigheid, maar ook op de rechtmatigheid van het politieoptreden. Biedt dat een ernstig te nemen waarborg? Kan in redelijkheid van hem worden verwacht dat hij fouten aan het licht brengt, waarvoor hij mede verantwoordelijk is? Er wordt dikwijls aan getwijfeld of van dit alles iets terecht komt. Maar is er een alternatief? En is het eigenlijk wel een probleem?

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050597

Krom recht en de advocaat

F.A.W. Bannier

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen advocaat en cliënt met betrekking tot declaraties van de advocaat en welke problemen.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050620

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond