geschiedenis

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

50 jaar juridisch studentenblad Ars Aequi

D.W.F. Verkade

In dit artikel door oud-redacteur en contacthoogleraar Verkade wordt de geschiedenis van Ars Aequi besproken. Aan de orde komen de opbouw van het blad, de redacteuren, tijdlijn en de bijzondere nummers.

Verdieping
oktober 2001
AA20010707

Congresverslag; Herziening van de grondslagen van het Wetboek van Strafrecht

F.G.H. Kristen, M. Thöenes, A. van Veen

Hedendaagse ontwikkelingen hebben meer en meer hun weerslag op de criminaliteit en de bestrijding daarvan. Centrale plaats in het (materiële) strafrecht wordt nog altijd ingenomen door het Wetboek van Strafrecht. Het huidig Wetboek dateert evenwel van 1886. Nu, meer dan een eeuw nadat het Wetboek tot stand is gekomen, doen technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen rijzen als: is ons Wetboek verouderd? Moet het herzien worden? En, zo ja, hoe moet een dergelijke 'herijking' gestalte krijgen; integraal of middels partiële aanpassingen? Dergelijke vragen stonden centraal bij het door de Nijmeegse Criminologische Strafrechtelijke Vereniging 'Dr. Nico Muller' georganiseerde congres 'Herziening van de grondslagen van het Wetboek van Strafrecht?' d.d. 16 december 1994. Hieronder volgt een verslag.

Verdieping | Studentartikel
juni 1995
AA19950474

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hogere beroepsinstantie

F.A.M. Stroink

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad over de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in dit nummer wordt ingegaan op de totstandkoming, geschiedenis en achtergrond van dit in het bestuursrecht hoogste rechtsprekende orgaan.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010614

De canon van juridisch Nederland

J.H.A. Lokin

Post thumbnail In dit artikel, behorende bij de Rode draad 2009 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op het woord canon en wordt de rode draad ingeleid en uitgelegd. Daarbij gaat Lokin in op de 'Canon van Nederland' die in vijftig vensters de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis weergeeft. Lokin vraagt zich af of juristen afzijdig kunnen blijven bij alle verschijningen van canons op velerlei gebied. Zeven hoogleraren bespreken in de volgende afleveringen van Ars Aequi 50 gebeurtenissen en/ of personen beschreven die voor het geldende Nederlandse recht van zo grote betekenis zijn (geweest) dat iedere jurist een gesprek erover zou moeten kunnen beginnen met iedere andere jurist zonder dat hij hoeft uit te leggen wie of wat.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
februari 2009
AA20090130

De Haagsche Academie voor Internationaal Recht

W.A. Hamel

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redactie van Ars Aequi een artikel te schrijven over de Haagsche Academie voor Internationaal Recht. Deze unieke instelling lijkt immers in het buitenland meer bekendheid te genieten dan in Nederland zelf. Een bijzondere aanleiding om de schijnwerper eens te richten op de Academie is de toekenning aan de Academie van de Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs 1992. Een prijs die wordt toegekend aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wereldvrede.

Perspectief | Perspectiefartikel
juli 1993
AA19930553

De spiegel van Erasmus

Over rechtswetenschappelijke identiteit

M. Adams

Post thumbnail Maurice Adams raadt eenieder die eens buiten het eigen vakgebied wil lezen de door Sandra Langereis geschreven biografie van Desiderius Erasmus (1466-1536) aan. In dit boek wordt onder meer duidelijk hoe wetenschapskritisch Erasmus was op wat hij venijnig ‘theologasters’ noemde: diegenen die zich pretentieus manifesteerden als geleerde theoloog, maar die volgens hem eigenlijk dogmatische en weinig innovatieve betweters waren. Ook voor juristen, zo zal blijken uit deze amuse, kan zijn kritiek nog altijd inspirerend zijn.

Opinie | Amuse
mei 2023
AA20230318

In de gloria!

Grepen uit 350 jaar juridisch onderwijs in Amsterdam

M. Resink

'Een faculteit is heel gemakkelijk te runnen met een schoolschriftje, een potlood en een gummetje, maar goed...' verzuchtten Pinceel en Swaeneveer in Alibi, het faculteitsblad van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Dit naar aanleiding van de festiviteiten die voor en door voornoemde faculteit zijn georganiseerd ter gelegenheid van 350 jaar hoger juridisch onderwijs te Amsterdam. De werkelijkheid van het moment is echter bepalend voor de toekomst; 350 jaar geschiedenis leert dat vandaag de dag de rechtenfaculteit vele malen groter en complexer is, dan men in het verleden had kunnen denken, zodat aan een zekere bureaucratie niet valt te ontkomen. In dit artikel zal in kort bestek iets gezegd worden over enkele aspecten van het juridisch onderwijs, zoals dat is gegeven aan het Athenaeum Illustre en aan wat later, na 1877, zou worden de Universiteit van Amsterdam. Dit zal gebeuren aan de hand van prestaties en wanprestaties van een aantal hoogleraren die in de afgelopen 350 jaar het juridisch onderwijs mede vorm hebben gegeven.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 1991
AA19910042

Proloog

D. Kokkini-Iatridou

De timing van de verschijning van de onderhavige bundel is bijna perfect te noemen en de initiatiefnemers hiervan verdienen alle lof. Het is immers onontbeerlijk aan de vooravond van een eeuw geschiedenis moderne rechtsvergelijking, die met het Parijse Congres van 1900 is begonnen, de cruciale vraag nog eens aan de orde te stellen: Bestaat er een paradigma voor rechtsvergelijking?

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940273

Rechtsvraag (247) nationaliteitsrecht

Nerlands bloed?

G.R. de Groot

In deze rechtsvraag wordt ingegaan op een vraagstuk rondom de nationaliteit van een vermeend in het buitenland wonenende Nederlander. Aan de orde komt hoe men een nationaliteit kan verliezen en verkrijgen naar Nederlands recht.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1996
AA19960202

Rechtsvraag (247) nationaliteitsrecht

Neêrlands bloed?

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het nationaliteitsrecht waarbij de nationaliteit van iemand dient te worden vastgesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1995
AA19950909

Relaties tussen Turks en Zwitsers recht: ervaringen met de toepassing van geadopteerd recht in een andere rechtscultuur

E. Özsunay

De ontstaansgeschiedenis van het Turkse recht kent een lange weg, was men eerst van plan een geheel eigen rechtstelsel op te zetten, toen dit niet lukte heeft men besloten buitenlandse codificaties over te nemen.

Overig | Rode draad | Over de grens
mei 2007
AA20070430

Religie als intermediair tussen recht en ‘gebruikskunst’; het voorbeeld van de biecht

J. van Hoek

Dit artikel gaat over de samenhang tussen recht en kunst en dan met name de religieuze kunst.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
juni 2004
AA20040401

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond