Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (183) internationaal privaatrecht

Th.M. de Boer

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht, meer in het bijzonder het internationaal bevoegdheidsrecht en het toepasselijke recht m.b.t. verjaring.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1989
AA19890605

Grensoverschrijdende belediging en artikel 5 sub 3 EEX

P. Vlas

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 7 maart 1995, ECLI:EU:C:1995:61, zaak C-68/93 (Fiona Shevill, Ixora Trading Inc, Chequepoint SARL, Chequepoint International Ltd/Presse Alliance SA) In deze zaak heeft het Engelse House of Lords aan het HvJ EG een prejudiciële vraag gesteld of de Britse rechter bevoegd is in geval van belediging/ aantasting van de eer of goede naam van een burger van het Verenigd Koninkrijk door een artikel in een krant die wordt uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde uitgever. Het HvJ EG geeft een uitgebreid antwoord waarin het 'de plaats waar het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan' ruim wordt uitgelegd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1995
AA19950880

Het Verdrag van Lugano en het EEX-verdrag zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag van San Sebastian

P.A.M. Meijknecht

In dit artikel wordt het Verdrag van Lugano en het Verdrag dat heeft geleid tot toetreding van Spanje en Portugal tot het EEX-verdrag (Verdrag van San Sebastian). Het Verdrag van San Sebastian was een ideale manier om het acht maanden eerder gewijzigde Verdrag van Lugano (EEX-Verdrag) te wijzigen. De verschillen tussen deze verdragen en het vroegere EEX-Verdrag worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1992
AA19920596

Internationaal privaatrecht: forumkeuze voor een buitenlandse rechter

Th.M. de Boer

Hoge Raad 28 oktober 1988, nr. 13860, ECLI:NL:HR:1988:AD0496, RvdW 1988, nr 183 (Harvest Trader) Arrest van de Hoge Raad dat is uitgesproken nadat er cassatie in belang der wet is ingesteld en waarin de internationale forumkeuze centraal staat. De Hoge Raad oordeelt dat in geval in een overeenkomst tussen partijen is vastgelegd dat zij een buitenlandse rechter exclusief bevoegd verklaren in zaken die ter vrije bepaling van partijen staat de Nederlandse rechter zich onbevoegd dient te verklaren en niet, zoals de voorheen gehuldigde opvatting, de partijen niet-ontvankelijk dient te verklaren. In de noot wordt op deze problematiek ingegaan en wordt de internationale forumkeuze besproken aan de hand van eerdere jurisprudentie en literatuur. Ook komt de relatieve en absolute competentie aan de orde en de verhouding daarbij in internationale zaken. Tenslotte wordt het verschil tussen niet-ontvankelijkheid en onbevoegdheid van de rechter besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1989
AA19890206

Internationaal privaatrecht: rechtsmacht inzake een nevenvordering tot boedelscheiding

Th.M. de Boer

Hof 's-Gravenhage 28 augustus 1986, ECLI:NL:GHSGR:1986:AC9489, nr. 1986-08-28/NJ_62970, NJ1988, 11 (mrs. Kok, Neleman, Hamaker). Uitspraak van het Hof Den Haag over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. In eerste aanleg heeft de vrouw die een re conventionele vordering heeft ingesteld ter zake van de scheiding en deling van de gemeenschap geen bezwaren geuit tegen rechtsmacht van de Nederlandse rechter waar deze in beginsel geen rechtsmacht bezit. Door in hoger beroep de rechtsmacht aan te vechten wordt er in strijd gehandeld met de goede procesorde. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt ook het leerstuk van 'distributie is attributie' behandeld. Ook komt de forumkeuze aan de orde en de beperkingen daarbij.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1988
AA19880562

januari 1988

Katern 25: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

september 1990

Katern 36: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

juni 1992

Katern 43: Handels- en faillissementsrecht

M.W.E. Koopmann

september 1993

Katern 48: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

december 1993

Katern 49: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

Netherlands Commercial Court: de internationale poort tot het Nederlandse materiële privaatrecht

M. Neekilappillai

Post thumbnail Met de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC) biedt Nederland een Engelstalige overheidsrechter in Amsterdam, die grote, complexe internationale handelsgeschillen snel en deskundig kan beslechten tegen een verhoogd griffierecht. De Netherlands Commercial Court kan de toegang tot het Nederlandse materiële privaatrecht versterken voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Rode draad | Toegang tot het recht
september 2019
AA20190700

Ondernemerschap in de rechtspleging

Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

E. Bauw

Post thumbnail

De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde 'commercial courts' marktaandeel af van de 'gewone' civiele rechter. Met het initiatief tot de oprichting van een Netherlands Commercial Court, met gespecialiseerde rechters en Engels als procestaal, tracht de Nederlandse rechtspraak aan deze ontwikkeling enig tegenspel te bieden. Zal dit initiatief stand kunnen houden in het internationale geweld?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2016
AA20160093

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond