Grensoverschrijdende belediging en artikel 5 sub 3 EEX


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 7 maart 1995, ECLI:EU:C:1995:61, zaak C-68/93 (Fiona Shevill, Ixora Trading Inc, Chequepoint SARL, Chequepoint International Ltd/Presse Alliance SA)

In deze zaak heeft het Engelse House of Lords aan het HvJ EG een prejudiciële vraag gesteld of de Britse rechter bevoegd is in geval van belediging/ aantasting van de eer of goede naam van een burger van het Verenigd Koninkrijk door een artikel in een krant die wordt uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde uitgever. Het HvJ EG geeft een uitgebreid antwoord waarin het ‘de plaats waar het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan’ ruim wordt uitgelegd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Vlas

Verschijning: november 1995

Archiefcode: AA19950880

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 7-03-1995 (ECLI:EU:C:1995:61) zaaknummer: C-68/93

forumkeuze grensoverschrijdende belediging onrechtmatige daad rechtsmacht

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie