family life

Resultaat 1–12 van de 37 resultaten wordt getoond

Belang van het kind?

C.A. Oudshoorn, R.M. Pasma

In dit redactioneel wordt de vraag behandeld of de kinderrechter een besluit van de gezinsvoogdij-instelling in volle omvang mag toetsen aan de zorgvuldigheidseisen welke de Awb aan de voorbereiding van het besluit stelt.

Opinie | Redactioneel
mei 2004
AA20040323

Contactverbod als bijzondere voorwaarde in incest-zaak

M.S. Groenhuijsen

Hoge Raad 3 oktober 1989, nr. 85.732, ECLI:NL:HR:1989:AB8522 Arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot waarin het contactverbod tussen verdachte en kind (waardoor het recht op 'family life' wordt geschonden aan de orde komt) evenals veranderde strafrechtwetgeving in de zin van art. 1 lid 2 Sr. In de noot wordt met name ingegaan op het doel van straf bij incestdelicten evenals hoe om wordt gegaan met een contactverbod als algemene voorwaarde bij een maatregel evenals het recht op family life.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1990
AA19900389

Erkenning: wordt het geen tijd de waarheid onder ogen te zien?

H. Moons

Het gebeurt niet dagelijks dat een tussenbeschikking de krant haalt, en zeker niet een tussenbeschikking van de kantonrechter in Brielle. Deze uitspraak, die verderop in dit artikel aan de orde komt, illustreert tot welke problemen ons huidig afstammingsrecht, waarin de erkenning een rechtshandeling is, kan leiden. Het wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht brengt daarin geen essentiële veranderingen. In dit stuk wordt bepleit om meer recht te doen zowel aan degenen die, zonder de biologische ouders te zijn, met een kind in gezinsverband leven, als aan het belang van een kind om te weten van wie het afstamt. Daartoe is een fundamentele wijziging van het afstammingsrecht noodzakelijk.

Verdieping | Studentartikel
november 1993
AA19930763

Het kind van de rekening

I. Meijer

Redactioneel artikel waarin twee redacteuren betogen dat het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek niet meer van deze tijd is. Na een aantal voorbeelden waarin Nederland door het EHRM op haar vingers is getikt inzake onder meer afstamming en erkenning bepleiten de redacteuren voor een actualisering van Boek 1 BW.

Opinie | Redactioneel
februari 1995
AA19950099

Het Nederlandse ‘polygamiebeleid’ en artikel 8 EVRM

R.A. van der Pol

In dit artikel wordt ingegaan op de in 1992 geldende beleidsregel dat voor een in Nederland verblijvende in polygamie gehuwde vreemdeling slechts één echtgenote en daaruit geboren kinderen voor gezinshereniging in aanmerking komen. De vraag die bij deze beleidsregel gesteld wordt, is of deze regeling wellicht in strijd is met art. 8 EVRM dat recht geeft op 'family life' zonder al te grote inmenging van de staat. Er wordt ingegaan op het begrip polygame in het Nederlandse vreemdelingenrecht en uitspraken van het EHRM en de Hoge Raad inzake polygamie en het recht op gezinsleven.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1992
AA19920476

januari 1988

Katern 25: Mensenrechten

E.A. Alkema

maart 1988

Katern 26: Jeugdrecht

F. van Kranen

september 1988

Katern 28: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

september 1988

Katern 28: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

december 1988

Katern 29: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

maart 1989

Katern 30: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

juni 1989

Katern 31: Jeugdrecht

F. van Kranen

Resultaat 1–12 van de 37 resultaten wordt getoond