de positie van onbekwamen in het recht

Toont alle 9 resultaten

De bejaerde wezen

M. van der Vrugt

Bejaerde wezen is de term die Hugo de Groot gebruikt om de meerderjarige wilsonbekwamen aan te duiden. Hij en zijn tijdgenoot Antonius Matthaeus II zijn de auteurs van twee werken die bepalend zijn geweest voor de wijze waarop in het burgerlijk recht en in het strafrecht de positie van de bejaerde wees werd gezien ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hun geschriften hebben echter niet alleen de na hen levende geleerden, maar ook de practici die de bejaerde wezen van de mondigen moesten onderscheiden, beïnvloed.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
september 1991
AA19910636

De geneeskundige behandelingsovereenkomst en de vertegenwoordiging van meerderjarige onbekwamen

F.C.B. van Wijmen

Eind mei 1990 is bij de Tweede Kamer een ontwerp van Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ingediend, waarin het beginsel, dat voor medische behandeling op deugdelijke informatie gebaseerde toestemming vereist is, een centrale plaats inneemt. Zeer veel mensen zijn niet in staat tot het geven van een dergelijk 'informed consent'. Voor plaatsvervangend beslissen en andere vertegenwoordigingssituaties in het kader van de individuele gezondheidszorg bevat het ontwerp ook een regeling. Voor meerderjarige onbekwamen is die, mede in relatie tot andere huidige en toekomstige wetgeving, voor verbetering vatbaar.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
april 1991
AA19910307

De juridische status van het levenstestament

D.J. Jansen, E.Ph.R. Sutorius

In dit artikel, behorende bij de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht' wordt ingegaan op de juridische kwalificatie en positie van het levenstestament. Dit document dat in twee delen valt te onderscheiden - enerzijds een verzoek aan de arts om euthanasie en anderzijds een verzoek om de geneeskundige behandeling te stoppen - staat in dit artikel centraal. Onder andere komt de non-reanimatieverklaring aan de orde. Verder worden de functie, elementen en de rechtskracht van het levenstestament besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op het medisch oordeel van de arts ten opzichte van het zelfbeschikkingsrecht van de arts.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
november 1991
AA19910990

Inleiding Rode Draad

A. Snijder-Lobik, T.B. Trotman, H. Wattendorff

Inleiding bij de Rode draad voor 1991 'De positie van onbekwamen in het recht'. In de inleiding worden verschillende facetten hiervan geschetst.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
januari 1991
AA19910020

Medische Experimenten op Incompetenten: Over Individuele Rechten en Rechtbescherming

Incl. Afsluiting Rode Draad

L. Bergkamp

Ter afsluiting van de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht' wordt er een artikel gepubliceerd over medische experimenten bij incompetenten. De auteur komt de conclusie dat medische experimenten bij wilsonbekwamen niet toelaatbaar zijn en geeft daar veel gronden voor aan. Daartoe bespreekt de auteur een concept-wetsvoorstel en gaat daarbij met name in op de begripsomschrijvingen.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
december 1991
AA19911157

Mensenrechten en meerderjarige onbekwamen

E.B. van Veen

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'de positie van onbekwamen in het recht', wordt ingegaan op de invloed van mensenrechten op de onbekwaamheidsverklaring van bepaalde personen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Er wordt daarnaast in gegaan op de gedwongen behandeling van mensen.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
juni 1991
AA19910484

Recht voor kinderen

M. de Langen

In deze bijdrage zal een beeld geschetst worden van de ontwikkeling in het denken over de positie van kinderen in het recht gedurende de laatste eeuw. Onder andere komen de kinderwetten van rond 1900 aan de orde, het belang van het kind en de betekenis van mensenrechten voor kinderen. Van belang zijnde jurisprudentie en wetsvoorstellen worden ook besproken.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
maart 1991
AA19910213

Rechtsvraag (208) met betrekking tot wilsonbekwamen

M. Rood-De Boer

Rechtsvraag aan de hand van een casus behorend bij de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht'. In deze casus staat een wilsonbekwaamheid in het vermogensrecht centraal. De vraag is in hoeverre dat de wilsonbekwame zichzelf kan vertegenwoordigen, welke bevoegdheden zijn verzorgers hebben, welke organen nog meer betrokken zijn bij de bescherming van de belangen van de onbekwame.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
september 1991
AA19910691

Voorontwerp mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

A. Snijder-Lobik, H. Wattendorff

Met het voorontwerp van wet op het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen wordt beoogd te voorzien in de opvulling van een leemte in de regeling van de rechtspositie van de meerderjarige onbekwame persoon. In dit artikel, behorende bij de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht' volgt een schets van de inhoud van dit voorontwerp en van de kritiek die op het voorontwerp is geuit.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1991
AA19910565

Toont alle 9 resultaten