Showing all 11 results

Bernard Ros (1933-2008): Herinnering aan de jaren zestig

E.H. Hondius

Column over het leven van een fictieve hoogleraar Schenkingsrecht, Bernard Ros, waarin het eigenzinnige en vrije leven van de jaren zestig naar voren komt.

Opinie | Column
Mei 2009
AA20090315

Derde tranche Algemene wet bestuursrecht

T.C. Borman

In dit artikel voor de rubriek Wetgeving wordt de Derde trach van de Algemene wet bestuursrecht besproken waarbij ondermeer aan de orde komt: subsidies, beleidsregels, toezicht op naleving, bestuursdwang en dwangsom, mandaat, delegatie, goedkeuring, vernietiging en schorsing en motivering en bekendmaking.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 1998
AA19980185

Diversiteit binnen de top van ondernemingen: beschermenswaardige of ondervertegenwoordigde partijen?

J.G.C.M. Galle

Vrouwen zijn geen beschermenswaardige partijen binnen de top van ondernemingen, maar wel een ondervertegenwoordigde partij. Streefcijfers boden geen soelaas en een wettelijk quotum is in de maak. Ook maatwerk in diversiteitsbeleid vanuit de markt kan uitkomst bieden. Alhoewel veel discussie bestaat over de te nemen maatregelen, lijkt het creëren van bewustwording en overtuiging tot verandering niet meer nodig. Het is nu een kwestie van het zoeken naar en vooral bewandelen van de route om deze ondervertegenwoordiging te beslechten.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Mei 2020
AA20200495

Een raad van commissarissen naast een one tier board: wenselijk recht of een vijfde wiel aan de wagen?

N. Kreileman

Nederlandse vennootschappen kunnen kiezen voor een monistische of een dualistische bestuursstructuur. Is gekozen voor een monistische bestuursstructuur, dan kan daarnaast niet ook nog een raad van commissarissen worden ingesteld. Vennootschappen naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kunnen de monistische en dualistische bestuursstructuur daarentegen wel combineren. In deze bijdrage onderzoek ik of we een voorbeeld moeten nemen aan Curaçao en Sint Maarten en het verbod van artikel 2:140/250 lid 1 BW moeten schrappen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
November 2019
AA20190828

Juni 1990

Katern 35: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

September 1990

Katern 36: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Meijers-Mast Holding BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 4 december 1992, RvdW 1993, 4 (mrs. Snijders, Bloembergen, Mijnssen, Davids, Heemskerk; A-G Mok); TVVS 1993, pp. 45/46 m.nt. L. Timmerman (Meijers/Mast Holding BV) Arrest van de Hoge Raad waar de verhouding tussen bestuur en algemene vergadering van aandeelhouders (ava) aan de orde komt. De Hoge Raad oordeelt dat het niet-uitvoeren van een door de aandeelhouders gewenst beleid door een bestuurslid van de bv in theorie een grond voor ontslag kan opleveren. Of dat in concreto het geval is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en het gewenste beleid. In de noot wordt ingegaan op de gecompliceerde verhouding tussen de rechtspersoon en een directielid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1993
AA19930275

Recht op Nederlands

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 20 juni 1990, nr. R03.88.0156, niet gepubliceerd (ABkort 11 augustus 1990, nr. 726) (L.C. Spithost te Bergum, gemeente Tietjerksteradeel/gedeputeerde staten van Friesland, vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.A. de Vries, ambtenaar der provincie)  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1993
AA19930133

Sobi-Hurks II

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 21 december 2001, RvdW 2002, 6 (Sobi/Hurks II) Aansprakelijkheid moedermaatschappij en persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder moedermaatschappij. Instructiemacht, -bevoegdheid, -plicht en -recht. Zorgplicht moeder jegens (crediteuren van) dochtermaatschappij. Bevoegdheid crediteuren od-vordering in te stellen ‘buiten de boedel om’.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2003
AA20030105

Strijd met redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als rechtsmiddel in relatie tot besluiten van de rechtspersoon?

A.F. Verdam

Hoe verhoudt het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich tot een vordering uit onrechtmatige daad? Wat betekent het IMG-arrest, is het bevredigend en welke vraag wordt – anders dan wel gedacht – niet beantwoord?

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2017
AA20170283

Ter overpeinzing: wijze communicatie over lobby bij wetgeving

M. Ramlal

Lobbyisme is een alledaags verschijnsel in politiek Den Haag, maar het roept vaak negatieve gevoelens op. Wat kan hiertegen worden gedaan? Munish Ramlal roept op tot meer wijsheid.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2014
AA20140634

Showing all 11 results