bestuur

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Bernard Ros (1933-2008): Herinnering aan de jaren zestig

E.H. Hondius

Column over het leven van een fictieve hoogleraar Schenkingsrecht, Bernard Ros, waarin het eigenzinnige en vrije leven van de jaren zestig naar voren komt.

Opinie | Column
mei 2009
AA20090315

De Wet evenwichtiger man-vrouw­verhouding in de top van het bedrijfsleven

N. ten Kate

Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven in werking getreden. De wet voert een ingroeiquotum in voor raden van commissarissen van beursvennootschappen. Daarnaast voorziet de wet in een verplichting voor grote naamloze en besloten vennootschappen om streefcijfers op te stellen voor het bestuur, de RvC en de subtop en daarover jaarlijks te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad. In dit artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis en de aanleiding van de wet, het ingroeiquotum, de streefcijfers en de horizonbepaling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2022
AA20220149

Derde tranche Algemene wet bestuursrecht

T.C. Borman

In dit artikel voor de rubriek Wetgeving wordt de Derde trach van de Algemene wet bestuursrecht besproken waarbij ondermeer aan de orde komt: subsidies, beleidsregels, toezicht op naleving, bestuursdwang en dwangsom, mandaat, delegatie, goedkeuring, vernietiging en schorsing en motivering en bekendmaking.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1998
AA19980185

Digitalisering en de ontwrichting van de trias politica

Reactie op Reijer Passchier, ‘Digitalisering en de (dis)balans in de trias politica’

D. de Koning

Post thumbnail In zijn bijdrage in Ars Aequi van oktober 2020 beschrijft Reijer Passchier de (dis)balans in de trias politica als gevolg van digitalisering. Passchier verdient terecht waardering voor het erkennen van het belang van digitalisering en de effecten daarvan op de machtsverhoudingen in onze democratische rechtsstaat. Juist vanwege het belang van het onderwerp, is een kritische reflectie op zijn betoog noodzakelijk. Een kritische reflectie niet zozeer vanuit juridisch perspectief, maar met name vanuit het perspectief van een ‘digitaliseringexpert’.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2021
AA20210566

Diversiteit binnen de top van ondernemingen: beschermenswaardige of ondervertegenwoordigde partijen?

J.G.C.M. Galle

Post thumbnail Vrouwen zijn geen beschermenswaardige partijen binnen de top van ondernemingen, maar wel een ondervertegenwoordigde partij. Streefcijfers boden geen soelaas en een wettelijk quotum is in de maak. Ook maatwerk in diversiteitsbeleid vanuit de markt kan uitkomst bieden. Alhoewel veel discussie bestaat over de te nemen maatregelen, lijkt het creëren van bewustwording en overtuiging tot verandering niet meer nodig. Het is nu een kwestie van het zoeken naar en vooral bewandelen van de route om deze ondervertegenwoordiging te beslechten.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
mei 2020
AA20200495

Een raad van commissarissen naast een one tier board: wenselijk recht of een vijfde wiel aan de wagen?

N. Kreileman

Nederlandse vennootschappen kunnen kiezen voor een monistische of een dualistische bestuursstructuur. Is gekozen voor een monistische bestuursstructuur, dan kan daarnaast niet ook nog een raad van commissarissen worden ingesteld. Vennootschappen naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kunnen de monistische en dualistische bestuursstructuur daarentegen wel combineren. In deze bijdrage onderzoek ik of we een voorbeeld moeten nemen aan Curaçao en Sint Maarten en het verbod van artikel 2:140/250 lid 1 BW moeten schrappen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
november 2019
AA20190828

Het evenredigheidsbeginsel als gedragsnorm voor het overheidsbestuur

H.E. Bröring

Post thumbnail In haar Harderwijk-uitspraak van 2 februari 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe lijn voor het evenredigheidsbeginsel uitgezet. Hiermee is de terughoudende toetsing in het kader van artikel 3:4 lid 2 Awb verlaten. Deze bijdrage gaat over de betekenis van de koerswijziging voor het bestuursrechtelijke besluitvormingsrecht, waar het evenredigheidsbeginsel geen toetsingsnorm maar een gedragsnorm vormt.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220755

juni 1990

Katern 35: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

september 1990

Katern 36: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Mag het bestuur ook wat de rechter mag?

Over de verhouding tussen bestuur en rechter (naar aanleiding van de toeslagenaffaire)

W.L. Borst

Post thumbnail Bureaucratie is een beladen term. Was bureaucratie niet de oorzaak van de kinderopvangtoeslagenaffaire? En hebben ook de rechters zich niet te veel gedragen als kille bureaucraten? Wat onderscheidt eigenlijk rechtspraak van bureaucratie? Wat bureaucratie is, heeft Max Weber ons geleerd. Wat rechtspraak is, kunnen we leren van Paul Scholten. De confrontatie van hun visies levert verrassende inzichten op.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2022
AA20220384

Meijers-Mast Holding BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 4 december 1992, nr. 14824, ECLI:NL:HR:1992:ZC0782, RvdW 1993, 4 (mrs. Snijders, Bloembergen, Mijnssen, Davids, Heemskerk; A-G Mok); TVVS 1993, pp. 45/46 m.nt. L. Timmerman (Meijers/Mast Holding BV) Arrest van de Hoge Raad waar de verhouding tussen bestuur en algemene vergadering van aandeelhouders (ava) aan de orde komt. De Hoge Raad oordeelt dat het niet-uitvoeren van een door de aandeelhouders gewenst beleid door een bestuurslid van de bv in theorie een grond voor ontslag kan opleveren. Of dat in concreto het geval is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en het gewenste beleid. In de noot wordt ingegaan op de gecompliceerde verhouding tussen de rechtspersoon en een directielid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1993
AA19930275

Recht op Nederlands

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 20 juni 1990, nr. R03.88.0156, niet gepubliceerd (ABkort 11 augustus 1990, nr. 726) (L.C. Spithost te Bergum, gemeente Tietjerksteradeel/gedeputeerde staten van Friesland, vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.A. de Vries, ambtenaar der provincie)  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1993
AA19930133

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond