Digitalisering en de ontwrichting van de trias politica

Reactie op Reijer Passchier, ‘Digitalisering en de (dis)balans in de trias politica’


In zijn bijdrage in Ars Aequi van oktober 2020 beschrijft Reijer Passchier de (dis)balans in de trias politica als gevolg van digitalisering. Passchier verdient terecht waardering voor het erkennen van het belang van digitalisering en de effecten daarvan op de machtsverhoudingen in onze democratische rechtsstaat. Juist vanwege het belang van het onderwerp, is een kritische reflectie op zijn betoog noodzakelijk. Een kritische reflectie niet zozeer vanuit juridisch perspectief, maar met name vanuit het perspectief van een ‘digitaliseringexpert’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. de Koning

Verschijning: juni 2021

Archiefcode: AA20210566

bestuur digitalisering machtsverhouding rechtspraak Reijer Passchier trias politica wetgever

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Reactie/nawoord