Showing all 5 results

De derde als het stiefkind van het bestuursrecht

J.B.J.M. ten Berge, A.P. Klap

Hoewel derden in het bestuursrecht een belangrijke rol spelen, is hun positie verre van duidelijk. Naarmate de besluitvorming van de ene in de andere fase overgaat, lijken de onduidelijkheden zelfs toe te nemen. In deze bijdrage wordt de positie van derden vanaf de primaire besluitvormingsfase tot en met de procedure bij de administratieve rechter geanalyseerd.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
Mei 1997
AA19970337

De Europese Grondwet. Een introductie

F.D. Schild

In deze eerste bijdrage bij de reeks Rode draad 'Europa in zicht' wordt de voorgestelde Europese Grondwet behandeld. Daarbij komen de totstandkomingsgeschiedenis, deformalisering, democratisering, bevoegdheidsverdeling, besluitvorming en de institutionele balans aan de orde.

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2005
AA20050010

De rol van ideologie in rechterlijke oordeelsvorming

Een beknopte beschrijving

W. Wijtvliet

Amerikaans empirisch onderzoek naar rechterlijk gedrag schetst een ander beeld van rechtsvinding dan juristen gewend zijn. Uit de huidige stand van zaken van dergelijk, voor Europa relevant onderzoek, blijkt onder meer dat rechters in hun oordeelsvorming niet slechts worden gestuurd door juridische overwegingen, maar ook worden beïnvloed door hun ideologie.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2016
AA20160353

Mattern-VHS

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 17 september 1993, RvdW 1993, 179 (R.G.F. Meier Mattern/VHS Onroerend Goed Maatschappij NV) In dit arrest en de daarbij behorende noot komt duidelijk naar voren dat rechtspersonen handelen door haar organen. In dit arrest is in het geding of een stichting die prioriteitsaandelen houdt van een vennootschap ook kan besluiten zonder dat daartoe het aantal vereiste bestuursleden aanwezig is en welke regels van vertegenwoordiging er spelen. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1994
AA19940765

Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht

De hoofdlijnen en de belangrijkste doelstellingen op een rij

A.G.A. Nijmeijer

Het omgevingsrecht is veel te complex geworden, volgens de regering. De wet- en regelgeving binnen dit rechtsgebied moeten ‘eenvoudig beter’. Daartoe is medio 2014 een wetsvoorstel Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel belooft grote veranderingen in het omgevingsrecht teweeg te brengen. Tijd voor een eerste kennismaking met dit majeure en ambitieuze wetsvoorstel.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2014
AA20140902

Showing all 5 results