beleidsvrijheid

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910502

Een geschikte regeling?

P. van den Broek, J. Straesser

Aan de hand van de regeling inzake het invorderen van een rijbewijs bij vermoedelijke ongeschiktheid wordt door twee redactieleden betoogd dat het verzoeken om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter minder vaak nodig is indien er in regels meer beleidsvrijheid wordt neergelegd zodat er door het betrokken bestuursorgaan een belangenafweging gemaakt kan worden.

Opinie | Redactioneel
december 1998
AA19980933

Het gelijkheidsbeginsel in het vreemdelingenrecht

F.T. Groenewegen

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van het gelijkheidsbeginsel in het vreemdelingenrecht. Eerst wordt bekeken hoe het gelijkheidsbeginsel in de literatuur en jurisprudentie wordt beoordeeld in het licht van het vreemdelingenrecht. Vervolgens wordt er ingegaan op de beleidsvrijheid. Daarna komt de erkenning van A-status van een vreemdeling en vluchtelingenerkenning aan de orde, in het licht gezien van het gelijkheidsbeginsel. Dit wordt eveneens gedaan bij verblijfsvergunningen. Tenslotte worden problemen besproken rondom de motivering in zaken waarbij het gelijkheidsbeginsel in het geding is.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1994
AA19940803

maart 1992

Katern 42: Rechtssociologie

B.P. Sloot

december 1998

Katern 69: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

Kinderopvangtoeslagen: wel of geen beleidsvrijheid voor de Belastingdienst/Toeslagen?

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:​2019:3535 (Kinderopvangtoeslagen), nr. 201900753/1/A2, AB 2020/85, m.nt. A. Drahman, D.K. Jongkind, JB 2020/19, RSV 2020/22, m.nt. P.J. Huisman, N. Jak, E.J.E. Groothuis, NLF 2019/2474, m.nt. E. Thomas, V-N 2019/52.20, m.nt. redactie

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200393

Maatschappelijke due diligence en bestuurdersaansprakelijkheid: leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker

C.H.A. van Oostrum, J.M.W. Pool

Post thumbnail De Europese Commissie heeft in haar richtlijnvoorstel Corporate Sustainability Due Diligence bepalingen opgenomen die bestuurders verantwoordelijk maken voor duurzaamheidskwesties. Door weerstand tegen deze bepalingen is het de vraag of ze in de uiteindelijke richtlijn worden opgenomen, terwijl aannemelijk is dat de bepalingen een positief effect kunnen hebben op de duurzame prestaties van ondernemingen. Deze bijdrage gaat over hoe deze bepalingen zich verhouden tot het Nederlandse recht.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2023
AA20230766

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 38

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 40

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 11

d-grond, beoordeling door minister

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 82

beslissingen op 'schrijnbrieven' niet deugdelijk gemotiveerd

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 88

vergoeding noodzakelijke kosten contra-expertise taalanalyse

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond