Toont alle 12 resultaten

Belastingheffer van voordelen uit deelname aan medische proeven

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 oktober 1990, nr. 26.142, ECLI:NL:HR:1990:ZC4398 en ECLI:NL:HR:1990:BH7882 In deze uitspraak van de Hoge Raad bepaalt de Hoge Raad dat het deelnemen aan een medisch experiment waar geen beloning voor in het vooruitzicht was gesteld, deze beloning wel belastbaar is in de zin van art. 22 lid 1 onder b Web IB 1964 ook al is er geen sprake van arbeid maar en de inkomsten uit diensten zijn verkrijgen, ondanks dat geen er handelingen zijn verricht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1991
AA19910081

Bezorgt Deliveroo ondernemerschap?

M.J.P. de Zwart

Post thumbnail De Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging, dus moet het arbeidsrecht meebewegen. Dit keer raakt het de kern van het arbeidsrecht: artikel 7:610 BW. Ondernemerschap lijkt een plaats te veroveren als contra-indicatie van een arbeidsovereenkomst, maar hierover is nog veel discussie. Dit artikel beschrijft de discussie over ondernemerschap en bevat een verkennend jurisprudentieonderzoek naar ondernemerschap in de kwalificatievraag.

Verdieping | Studentartikel
januari 2024
AA20240009

De 1990-maatregel als emancipatiebeleid: tussen schijn en werkelijkheid

R. de Bock

In dit artikel staat de in 1990 ingevoerde arbeidsplicht voor vrouwen centraal. In het artikel komt achtereenvolgens aan de orde: de inhoud en plaats van deze maatregel (par. 1) en een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de 1990-maatregel (par. 2). Vervolgens gaat de auteur in op het kader van de 1990-maatregel, het zogenaamde integrale beleid (par. 3). Het belangrijkste deel van dit artikel bestaat echter uit een bespreking van de — zeer uiteenlopende — kritiek op de 1990-maatregel (par. 4). In dit verband zullen onderwerpen als de (veronderstelde) ondermijning van het gezin, individualisering in de sociale zekerheid en de vermannelijking van het recht aan de orde komen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1989
AA19890269

De turbo-BV

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 10 maart 1993, nr. 28.327, ECLI:NL:HR:1993:ZC5288, BNB 1993/143 (De Turbo-BV) Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot over de activiteiten van een BV die een waardestijging van de aandelen met zich meebrengen en hoe opbrengsten hieruit dienen te worden belast. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: 'Indien een nieuwe aandeelhouder van een BV door het starten van nieuwe activiteiten in deze BV een waardestijging bewerkstelligt van de door hem ver beneden de nominale waarde gekochte aandelen en van een bij aankoop onvolwaardige vordering op deze BV, vormt het aldus verkregen voordeel geen inkomsten uit arbeid, zelfs niet als de arbeid ten behoeve van de BV zonder arbeidsbeloning is geschied'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1993
AA19930738

Hoe passend is arbeid in het kader van een banenpool?

M. Braakhuis

Het afgelopen jaar zijn in veel gemeenten banenpools van start gegaan met de bedoeling langdurig werklozen (weer) aan een betaalde baan te helpen. In onderstaand artikel komt de vraag aan de orde of en in hoeverre er voor langdurig werklozen een plicht bestaat om een arbeidsaanbod in het kader van zo'n banenpool te aanvaarden.

Verdieping | Studentartikel
januari 1992
AA19920004

juni 1998

Katern 67: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

Post thumbnail De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2021 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Important decisions between 1950 and 2021 in the area of asylum and immigration law have been compiled, with annotations from experts at Dutch universities to serve as a tool for education at universities and colleges, as well as professional education for judges, legal practitioners, and government staff.

9789493199330 - 28-07-2021

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 36

Demir: stand still-bepaling en legal verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 45

vast moet staan wat precies op welke datum heeft plaatsgevonden

Tussen servet en tafellaken: de studentpromovendus in arbeidsrechtelijk perspectief

G.H. Boelens, E.K. Christiaansen

Studentpromovendi werken net als reguliere promovendi aan een proefschrift en krijgen daarvoor betaald in de vorm van een beurs. Desondanks worden zij niet als werknemer beschouwd, maar als student. Een besluit van minister Bussemaker maakt dit mogelijk. Critici vragen zich af of studentpromovendi in de praktijk niet ‘gewoon’ werknemers zijn. In dit artikel wordt die vraag in arbeidsrechtelijk perspectief geplaatst.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2017
AA20170250

Van CETA naar het EU-Mercosur-handelsverdrag: greenwashing of gouden standaard?

W.Th. Douma

Post thumbnail De Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA) zou een gouden standaard vormen, ondanks vage en niet-afdwingbare milieu- en sociale bepalingen. Ook kunnen aan Canadese investeerders via Investeerder-Staat Geschilbeslechting hoge schadevergoedingen worden toegekend vanwege niet-discriminerende milieu- en andere maatregelen in het algemeen belang. Zonder aanpassingen vormt het verdrag daarom geen geschikte basis voor een EU-Mercosur-handelsverdrag.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200684

Werken op zondag

P.J. Boon

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 november 1994, ECLI:NL:CRVB:1994:ZB5311, AW 1993/234, NJB-katern 1995, p. 119 nr. 4 In deze uitspraak en de noot staat de botsing tussen werknemersplichten en het geweten van de werknemer centraal. I.c. gaat het om werken op zondag. In de noot worden meer voorbeelden gegeven van de problematiek.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1995
AA19950612

Toont alle 12 resultaten