algemeen verbindend voorschrift

Toont alle 9 resultaten

Aanwijzingen voor de regelgeving

T.C. Borman

Artikel over de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen zijn als het ware een soort leidraad voor de totstandkoming van kwalitatief goede wetten. In het artikel worden de doelstellingen van de aanwijzingen besproken alsmede de inhoud, ontstaansgeschiedenis, reikwijdte en rechtskarakter en redactionele opzet. Ook wordt naleving en de uitbreiding besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1993
AA19930183

De bekendmakingswet

P.J. van der Flier

In dit artikel wordt de Bekendmakingswet besproken. Deze wet regelt de wijze waarop wetten, algemene maatregelen van bestuur en, eenvoudig gezegd, ministeriële regelingen moeten worden bekendgemaakt en op welk moment zij in werking treden. In dit artikel komt de voorgeschiedenis van de wet, de inhoud, het begrip algemeen verbindend voorschrift, de verhouding met de Wet openbaarheid van bestuur en het afkondigingsformulier aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1988
AA19880324

De beschikte weekmarkt van Maassluis

L.J.A. Damen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 juni 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AQ1814, R03.91.4358/Y90, Gem. stem 6950.5 m.n. Hennekens (Maassluis). In deze uitspraak van de voorloper van ABRvS, de ARRvS, komt aan de orde het verschil tussen beschikking en besluit van algemene strekking onder het pre-Awb-recht. Het gaat i.c. om een besluit van de gemeenteraad dat de plaats voor het houden van een markt wijzigt. Onder het oude recht was alleen een beschikking appellabel. In de noot wordt op dit onderscheid nader ingegaan en wordt de redenering van de ARRvS gevolgd. Ook wordt er ingegaan op het Awb-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1993
AA19930732

De positie van de derde in het bestuursprocesrecht in het bijzonder bij het rechtstreeks beroep tegen algemeen verbinden voorschriften

H.G. Lubberdink

Het komende rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften bij de bestuursrechter roept de vraag op, in hoeverre 'derden' bij de bestuursrechterlijke procedure moeten worden betrokken wanneer een besluit, houdende een algemeen verbindend voorschrift, voorwerp van geschil is. Moet dat leiden tot een megaprocedure of valt het allemaal nog wel mee?

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970349

De wetgever neemt normverdragen niet serieus

H. van der Most

Vanuit de problematiek rondom de Algemene Nabestaandenwet wordt ingegaan op de directe werking van normen uit verdragen. Er wordt ingegaan op een ieder verbindendheid van bepalingen uit verdragen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 1998
AA19980816

Het algemeen verbinden voorschrift in de Awb; een zorgenkind

A. van Veen

In dit artikel wordt de administratieve rechtsgang tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels behandeld. Per 1 januari 1999 staat onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht ook tegen dergelijke regelgeving rechtstreeks beroep op de administratieve rechter open. In het artikel worden de voor- en nadelen afgewogen en wordt gezocht naar een oplossing voor eventuele ongewenste consequenties. De beslissing om de beroepsgang te openen lijkt vooralsnog gehaast en ondoordacht te zijn genomen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1994
AA19940637

maart 1993

Katern 46: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

juni 1993

Katern 47: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 85

Toont alle 9 resultaten