Showing all 10 results

Capita Encyclopedie en Rechstfilosofie

P.B. Cliteur, A. Ellian

Dit handboek behandelt de hoofdvragen van de encyclopedie en filosofie van het recht.

9789069165431 - 16-8-2005

De rechter moet op zijn woorden passen

In hoeverre en op welke wijze mag de vrije meningsuiting van rechters beperkt worden?

P.P.T. Bovend'Eert

De rechter moet in het algemeen terughoudend zijn in publieke uitlatingen. Het vereiste van de rechterlijke onpartijdigheid en het vertrouwen in de rechtspraak vormen hiervoor de belangrijkste redenen. De beperking van de vrije meningsuiting van rechters kan aan de orde komen bij de uitoefening van diensttoezicht op rechters of in een wrakingsprocedure. De Hoge Raad oordeelde in 2014 een klacht over publieke uitlatingen van een rechterlijk ambtenaar ongegrond. De klachtbehandeling is echter in het algemeen geen geschikt middel om publieke uitlatingen te beoordelen van personen die een rechterlijke functie vervullen.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2015
AA20150366

De rechtsstaat in het antropoceen

Over de dubbele erfenis van Montesquieu

W.J. Veraart

In deze bijdrage wordt de stelling verdedigd dat het na de Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad niet meer goed mogelijk is de rechtsstaat te beschermen zonder acht te slaan op de klimatologische omstandigheden die ons momenteel beroeren. Betoogd wordt dat de Urgenda-uitspraak ons in dat opzicht heeft teruggevoerd naar Montesquieu en juist niet van zijn denken verwijderd, zoals sommige critici beweren.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2020
AA20200928

De Wob op de schop

A.W. Hins

Informatie is voor journalisten een noodzakelijke grondstof, zoals meel voor een bakker of goud voor een goudsmid. Het product dat een journalist maakt noemen we ‘nieuws’. Voor de democratie is het van groot belang dat onafhankelijke media nieuws brengen over de wijze waarop de overheid haar taken vervult. Zo kunnen burgers goed geïnformeerd besluiten aan welke politieke partij zij bij de volgende verkiezingen hun stem zullen geven. Een belangrijk hulpmiddel om aan informatie te komen is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Openbaarheid van informatie is essentieel voor de kwaliteit van de democratie, samen met de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van nieuwsgaring en waarborgen tegen monopolievorming in de media.

Blauwe pagina's | Recht en Media
Mei 2011
AA20110334

Groepsbelediging in context

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 5 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1702

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2020
AA20200187

Mogen ze nu meer of minder zeggen?

Over de wankele positie van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting

J. Stam

De afgelopen jaren lijkt de onduidelijkheid over de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting van volksvertegenwoordigers te zijn toegenomen. Volgens de auteur is dat een onwenselijke trend, die niet alleen het open en vrije politieke debat kan schaden, maar ook een deuk in het vertrouwen in de rechterlijke macht kan slaan.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
Juni 2020
AA20200524

Smaad, eenvoudige belediging en het maatschappelijk debat

F. Janssens, A.J. Nieuwenhuis

Publicisten en politici leveren tal van bijdragen aan het maatschappelijk debat. Daarbij nemen ze vaak geen blad voor de mond. Gezagdragers of (andere) politici worden in denigrerende termen beschreven of van ernstige misstappen beschuldigd. In dergelijke gevallen staat het belang van een ongebreideld maatschappelijk debat tegenover het belang de persoonlijke integriteit of goede naam van de aangevallen persoon te beschermen. In deze bijdrage wordt onderzocht welke ruimte er daarbij is voor de toepassing van de strafrechtelijke bepalingen die zien op smaad en eenvoudige belediging.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2020
AA20200129

Tijd voor verandering: leidt de Wet open overheid tot meer openheid?

A.M. Klingenberg

De Wet open overheid, aangenomen door de Tweede Kamer, is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Daar wordt nu gewacht op een impactanalyse, waarbij een inschatting van de kosten en de uitvoeringslasten van dit wetsvoorstel gemaakt wordt. De vraag is echter of deze wet, los van een kostenanalyse, niet gewoon moet worden aangenomen om tot een moderner openbaarheidsregime te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2017
AA20170020

Verbeeld leed

Strafbaarstelling van het maken van beeldmateriaal van verkeersongevallen en van slachtoffers

C.P.M. Cleiren, J.M. ten Voorde

In de zomer van 2018 bereikte de reguliere Nederlandse media het nieuws dat met mobiele telefoons beeldmateriaal wordt gemaakt van verkeersongevallen en meer in het bijzonder van slachtoffers daarvan. De media wisten te vertellen dat het filmen van slachtoffers van verkeersongevallen in Nederland, anders dan in Duitsland, niet strafbaar is gesteld. In deze bijdrage buigen Tineke Cleiren en Jeroen ten Voorde zich over de vraag of het strafbaar stellen van het fotograferen of filmen van slachtoffers van verkeersongevallen ook voor Nederland zou moeten worden overwogen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2019
AA20190433

Showing all 10 results