Burgerlijk procesrecht geschetst – 6e druk

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Soort uitgave: 

  ISBN: 9789069167640

  6e druk 2016

  Verschijningsdatum: 10-05-2016

  Pagina's: 146

  Burgerlijk procesrecht geschetst – 6e druk

  Omschrijving

  In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht be­handeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag.
  De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen schematische weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht.
  Maar uiter­aard kunnen ook anderen nuttig gebruik maken van deze uitgave Burgerlijk procesrecht geschetst.
  Voor diepgaander be­stu­dering wordt steeds verwezen naar relevante vakliteratuur.

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding
  1.1 Plaats van het formele recht
  1.2 Bronnen van burgerlijk procesrecht
  1.3 Hoofdbeginselen en kenmerken
  1.3.1 hoor en wederhoor
  1.3.2 openbaarheid van behandeling en motivering van de beslissing
  1.3.3 partij-autonomie
  1.3.4 onderzoek en beslissing in twee instanties
  1.3.5 onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter
  1.3.6 verplichte procesvertegenwoordiging, beslissing binnen redelijke termijn, cassatie

  2 De rechterlijke macht
  2.1 Opbouw rechterlijke macht
  2.2 Bevoegdheidsvragen
  2.2.1 internationale rechtsmacht
  2.2.2 staatsrechtelijke bevoegdheid
  2.2.3 absolute competentie in dagvaardingszaken
  2.2.4 relatieve competentie
  2.3 Taken van de burgerlijke rechter: geschillenbeslechting en andere taken
  2.4 Enkelvoudige of meervoudige kamer

  3 Deelnemers aan een procedure
  3.1 Procespartijen
  3.2 Advocaat
  3.3 Gerechtsdeurwaarder, griffier, Openbaar Ministerie en procureur-generaal bij de Hoge Raad

  4 Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg
  4.1 Inleiding
  4.2 Dagvaarding, betekening, termijn
  4.3 Procesverloop
  4.4 Complicaties
  4.4.1 beroep op onbevoegdheid
  4.4.2 gedaagde stelt een tegenvordering in
  4.4.3 objectieve en subjectieve cumulatie
  4.4.4 verandering van de eis
  4.5 Niet-verschijning van een procespartij
  4.5.1 gedaagde verschijnt niet
  4.5.2 eiser verschijnt niet
  4.5.3 enkele gedaagden verschijnen niet, anderen wel
  4.5.4 niemand verschijnt
  4.6 Een derde komt in de procedure
  4.6.1 vrijwillige verschijning: voeging of tussenkomst
  4.6.2 gedwongen verschijning: vrijwaring
  4.7 Verwijzing en voeging van zaken
  4.8 Schorsing van een procedure

  5 De kantonrechter
  5.1 Algemene opmerking
  5.2 niet-verplichte procesvertegenwoordiging
  5.3 Verrichten van proceshandelingen
  5.4 Complicaties in de kantonprocedure
  5.4.1 beroep op onbevoegdheid
  5.4.2 gedaagde stelt een tegenvordering in
  5.4.3 objectieve en subjectieve cumulatie

  6 Spoedprocedures
  6.1 Inleiding
  6.2 Het kort geding
  6.2.1 algemeen
  6.2.2 procedure
  6.2.3  rechtsmiddelen
  6.3 Verkorte procedures

  7 Verzoekschriftprocedures
  7.1 Inleiding
  7.2 Rechtsingang
  7.3 Bevoegdheidsvragen
  7.4 Procedure
  7.5 Complicaties
  7.5.1  onbevoegdheid
  7.5.2  zelfstandig verzoek
  7.5.3  verandering van het verzoek
  7.6 Verwijzing of voeging van zaken

  8 Bewijs
  8.1 Inleiding
  8.2 Bewijslastverdeling en waardering van het bewijs
  8.3 Schriftelijke bewijslevering
  8.4 Getuigen
  8.4.1 getuigenverhoor
  8.4.2 verschoningsrecht
  8.4.3 partijgetuige
  8.4.4 voorlopig getuigenverhoor
  8.5 Deskundigen
  8.6 Exhibitieplicht
  8.7 Plaatsopneming en bezichtiging

  9 Vonnissen
  9.1 Onderscheidingen
  9.1.1 toe- en afwijzende vonnissen
  9.1.2 eind- en tussenvonnissen
  9.1.3 eindbeslissingen in tussenvonnissen, deelvonnissen
  9.2 De inhoud van vonnissen
  9.3 De werking van vonnissen

  10 Rechtsmiddelen
  10.1 Gewone en buitengewone rechtsmiddelen
  10.2 Verzet
  10.3 Hoger beroep
  10.3.1 beroep van eindvonnissen
  10.3.2 beroep van tussenvonnissen
  10.4 Cassatie
  10.4.1 algemeen
  10.4.2 procedure
  10.4.3 cassatie in het belang der wet
  10.4.4 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad
  10.5 Herroeping en verzet door derden
  10.6 Rechtsmiddelen tegen beschikkingen

  Overzicht van schema’s
  Register op wetsartikelen
  Register op jurisprudentie

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie