Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201209


Maandblad september 2012

Ars Aequi september 2012

Besnijdenis in komkommertijd

W.J. Veraart

Is religieuze jongensbesnijdenis toegestaan of strafbaar? Wouter Veraart schrijft erover in zijn septembercolumn.

Opinie | Column
september 2012
AA20120621

De economische fundering van de democratische rechtsstaat

M. van der Sluis

Post thumbnail

Voor (staatsrecht)juristen is de vraag interessant welke economische vrijheden op constitutioneel niveau als grondrecht beschermd dienen te worden. Welke regels die betrekking hebben op economische vraagstukken zijn van zulk fundamenteel belang voor de rechtsstaat dat ze opgenomen moeten worden in de nationale constitutie of Europese verdragen? Marijn van der Sluis besteedt aandacht aan deze tot op heden in het juridisch discours onderbelichte vragen.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
september 2012
AA20120598

De mensbeelden van bestuursorganen en bestuursrechters

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 18 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV1196, nr. 201107751/1/H2, LJN: BV1196, AB 2012/73

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120641

De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 maart 2012, nr. 10/05506, ECLI:NL:HR:2012:BV3103, LJN: BV3103, NJ 2012, 422, m.nt. L.C.A. Verstappen Niet-nakoming periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden. Bij echtscheiding gesloten overeenkomst over verrekening vermogen niet vernietigbaar op grond van artikel 6:229 BW (voortbouwende overeenkomst). Artikelen 1:132 e.v. BW ook van toepassing op bij echtscheiding overeengekomen verrekening. Artikel 3:199 BW (uitsluiting dwalingsregeling art. 6:228-230 BW) niet beperkt tot dwaling over waarde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120630

De vordering tot dooronderhandelen nader belicht

M.R. Ruygvoorn

Post thumbnail Een partij die in de precontractuele fase onderhandelingen afbreekt wanneer dat onaanvaardbaar is of die in de contractuele fase weigert door te onderhandelen totdat een gerechtvaardigd breekpunt in de onderhandelingen is bereikt, kan worden veroordeeld om de onderhandelingen voort te zetten. Maar: hoe zinvol is zo’n veroordeling? Is het voor de veroordeelde partij niet betrekkelijk eenvoudig om aan de veroordeling te voldoen maar vervolgens de onderhandelingen op te blazen? Heeft het nog wel zin om te trachten tot zaken te komen met een onwillige wederpartij? En wanneer is een dergelijke vordering niet toewijsbaar? Kortom: wat is het nut en waar liggen de grenzen van een veroordeling tot dooronderhandelen? Deze en een aantal aanpalende vragen staan centraal in dit artikel.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2012
AA20120613

eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van ‘libel tourism’?

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09, ECLI:NL:XX:2011:BU4501 (eDate Advertising GmbH/X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez/MGN Limited)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120653

Het kort geding over het ESM-verdrag

R.J.B. Schutgens

Rechtbank Den Haag 1 juni 2012, nr. 419556 - KG ZA 12-523, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW7242, LJN: BW7242, JB 2012/174 (m.nt. Broeksteeg) (Wilders c.s./De Staat)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120635

Het rechterlijk gebieds- of contactverbod

P.W.S. Boer

Op 1 april 2012 is de Wet rechterlijk gebieds- of contactverbod  in werking getreden. Deze wet geeft de strafrechter de mogelijkheid om in zijn vonnis een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen aan de veroordeelde. In deze bijdrage worden de hoofdlijnen van de wet besproken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de reikwijdte van de vrijheidsbeperkingen, de vervangende hechtenis die volgt op overtreding van de maatregel, de mogelijkheid van schadevergoeding en de verhouding tussen de vrijheidsbeperkende maatregel en andere vrijheidsbeperkende interventies. Tot slot wordt stilgestaan bij de verwachte toepassing in de praktijk en de toegezegde wetsevaluatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2012
AA20120665

Knutselen met klimaatrecht: inefficiënties in emissiehandel door industrielobby’s

S.E. Weishaar, E. Woerdman

Post thumbnail Edwin Woerdman en Stefan Weishaar, rechtseconomen uit Groningen, laten zien dat lobbygedrag in klimaatrecht tot regels en uitzonderingen heeft geleid die de efficiëntie van de emissiemarkt belemmeren. Emissiehandel is een efficiënt instrument voor klimaatbeleid, maar industrielobby’s droegen bij aan een overschot aan emissierechten in het systeem. Industrielobby’s hebben inefficiënte sluitings- en uitbreidingsregels bepleit en gekregen. De meest recente, eveneens succesvolle industrielobby is die voor inefficiënte compensatie van indirecte emissiekosten. Hun conclusie is dat beleidsmakers en juristen zich minder tot dergelijke inefficiënties moeten laten verleiden.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2012
AA20120622

Kwalitatieve rechten, kwalitatieve verplichtingen

J.J. Valk

Twee rechtsfiguren ergens in het grijze gebied tussen absolute en relatieve rechten. Misleidende terminologie. Ellenlange wetsbepalingen. Kortom, het is geen wonder dat kwalitatieve rechten en kwalitatieve verplichtingen een hoop verwarring scheppen – zelfs bij rechters. In dit redactioneel worden de eigenschappen van beide rechtsfiguren aan de hand van voorbeelden systematisch uiteengezet.

Opinie | Redactioneel
september 2012
AA20120597

Recht doet ertoe

E.H. Hondius

In zijn column bekijkt Ewoud Hondius de invloed die het recht kan hebben op bijvoorbeeld de volksgezondheid en ook de economische groei van een land.

Opinie | Column
september 2012
AA20120612

Risicoaansprakelijkheden. Over verwachtingen, ontwikkelingen en verwachtingen

A.N.L. de Hoogh, S.D. Lindenbergh

Post thumbnail

Twintig jaar aansprakelijkheidsrecht is eigenlijk met geen pen te beschrijven. De verrassingen kwamen niet zozeer voort uit de invoering van het nieuwe recht in 1992, maar zijn veeleer het gevolg van baanbrekende rechtspraak. Het risico van uitbreiding van aansprakelijkheid dat bij de invoering van de nieuwe regeling inzake kwalitatieve aansprakelijkheden werd voorzien heeft zich niet op grote schaal verwezenlijkt. Behoedzame interpretatie door de rechter heeft ertoe geleid dat de zelfstandige betekenis van de regeling inzake kwalitatieve aansprakelijkheden naast de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad beperkt is gebleven.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
september 2012
AA20120669

Slachtofferrechten in het strafproces: drie stapjes naar voren en een stapje terug?

S. van der Aa, M.S. Groenhuijsen

Post thumbnail In dit artikel worden enkele (voorgestelde) wijzingen in wet en beleid aangaande de rechten van slachtoffers in het strafproces besproken en op hun merites beoordeeld. Niet alle ontwikkelingen zijn even positief te beoordelen. Sommige voorstellen kunnen in de praktijk juist nadelige effecten hebben voor de slachtoffers en andere zullen de rechten van verdachten ongeoorloofd inperken. De auteurs vragen zich af of er wel nieuwe initiatieven moeten worden gelanceerd, en er niet beter eerst goed kan worden gekeken hoe de bestaande rechten correct kunnen worden uitgevoerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2012
AA20120603

Strafrechtelijke causaliteit, alternatieve scenario’s en vingerwijzingen voor de rechtspraktijk

T. Kooijmans

Hoge Raad 27 maart 2012, nr. 10/00825, ECLI:NL:HR:2012:BT6362, LJN: BT6362, NJ 2012/301 m.nt. N. Keijzer (Groninger HIV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120645

Van kettingganger tot boevenwagenpassagier

G. de Jonge

Post thumbnail Wie in de buurt van een rechtbank, gevangenis of jeugdinrichting woont kan regelmatig witte busjes met het neutrale opschrift 'Dienst Vervoer en Ondersteuning' voorbij zien komen. Het zijn 'boevenwagens', waarin Justitie discreet van hun vrijheid beroofde personen vervoert. Ook zij hebben recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, iets dat niet altijd het geval is geweest.

Opinie | Amuse
september 2012
AA20120600

Waarschuwen tegen beter weten in? Over labiele beleggers en klein leed

K.J.O. Jansen

Post thumbnail Kasper Jansen promoveerde op 4 april 2012 cum laude aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Informatieplichten. In zijn proefschrift over informatieplichten (plichten tot vergaring of verstrekking van informatie) betoogt hij dat iedere mededelings- of waarschuwingsplicht logischerwijze wordt begrensd door de eigen verantwoordelijkheid van de te informeren partij, zodat normaliter geen mededeling behoeft te worden gedaan van (en ook niet behoeft te worden gewaarschuwd voor) informatie die de wederpartij reeds kent of behoort te kennen. In dit artikel illustreert hij dit aan de hand van de arrestenRabobank Vaart en Vecht/X, Van Dalfsen/Gemeente Kampen en Eurosportief/Wesselink.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2012
AA20120676